• Svenska

Om utlandet Kosovo

Demokratisk samhällstyrning och mänskliga rättigheter

Ökad effektivitet och transparens är vitala delar i en demokratisk och väl fungerande offentlig förvaltning. Detta stöd kanaliseras genom Kosovos egna institutioner med syfte till ökad hållbarhet och ägandeskap. Sveriges Ambassad samarbetar därför direkt med Office of Prime Minister (OPM) och Agency for Gender Equality (AGE).

Samarbete sker även mellan svenska myndigheter så som Skatteverket och Statistiska Centralbyrån (SCB). Samarbetet mellan Statistiska Centralbyrån och Kosovo Agency for Statistics (KAS) samt mellan Skatteverket och Kosovo Property Tax Department har som syfte att öka transparens, kommunikation och landets kapacitet att leverera tjänster till sin befolkning. Även Riksrevisionen har ett samarbete med Kosovos Riksrevision (KNAO) och bidrar till att bygga upp och stärka den Kosovariska Riksrevisionens kapacitet inom effektiv förvaltning, demokratisk insyn och god resursanvändning.  

Med ett brett stöd önskar Sverige bidra till att stärka och ge utlopp för ett pluralistisk civilt samhälle, liksom dess möjlighet att bevaka och debattera den demokratiska utvecklingen och respekt för mänskliga rättigheter. Samarbete sker därför med svenska organisationer som Civil Rights Defenders (CRD) och Olof Palme International Center (OPIC), vilka arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle. Även den Svenska organisationen Rädda Barnen är verksamma i Kosovo och arbetar med barns rättigheter.

Sverige samarbetar också med Kosovar Civil Society Foundation (KCSF), vars syfte är att främja engagemang och öka samordning inom det civila samhället. Institute for Advanced Studies (GAP) är ytterligare en partner, vilka följer och granskar frågor kring administration and transparens, budget centralt och i kommuner, reformer och korruption samt nya initiativ som exempelvis etablering av ett nationellt kreditinstitut för privatsektorsutveckling.  Regionalt stöd ges till fria och oberoende medier, här bland det regionala stödet till Balkan Investigative Reporting Network (BIRN).

Jämställdhet är ett prioriterat område där Sverige fokuserar på att öka kvinnors deltagande i beslutsprocesser, öka påverkansarbetet kring könsrelaterat våld samt att öka samarbetet mellan kvinnor med olika etnisk bakgrund. På detta område sker samarbete med den svenska organisationen Kvinna till Kvinna som stödjer kvinnorättsorganisationer i Kosovo.

Minoriteters rättigheter stöds via flera program. Här bland stödjer Sverige projektet Support to Roma, Ashkalia and Egyptian Communities in Mitrovica. Det övergripande målet med projektet är att ge stöd till den kosovariska regeringen att minska socio-ekonomisk isolering och stödja en hållbar mångetnisk miljö som fokuserar på jämställdhetsfrågor.

Då ett försoning- och konfliktperspektiv är av vikt, inte minst i norra Kosovo, samarbetar Sverige med UN-Habitat som i sin tur arbetar med partners från civila samhället. Projektet har fokus på exklusiv kommunal förvaltning i de kommuner som gränsar mot Serbien i norra Kosovo. Programmet genomsyras av ett konflikt- och rättighetsperspektiv, vilket anses nödvändigt för att skapa långsiktig stabilitet, utveckling och demokrati i regionen. Stöd ges även till Cultural Heritage without Borders (CHwB Kosovo), ett arv från Svenska Kulturarv utan Gränser. CHwB Kosovo syftar till att vara en signifikant och trovärdig röst för skydd och främjande av kulturarv, vilket i sin tur är ett viktigt verktyg för att främja fred, lokal demokrati och utveckling.

Senast uppdaterad 03 jan 2018, 12.19