• Svenska

Om utlandet Kosovo

Sveriges bistånd i Kosovo

Sveriges bistånd i Kosovo sker i form av reformsamarbete. Det övergripande målet med Sveriges reformsamarbete är att bidra till Kosovos EU-närmande, ekonomisk utveckling, att förbättra människors livssituation och minska fattigdom. Stödet har sin tyngdpunkt på reformer och på att stärka offentliga institutioner, stödja och bidra till ett pluralistiskt civilsamhälle, jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter samt en miljömässigt hållbar utveckling. Sverige är en av de fem största biståndsgivarna i Kosovo.

Ekonomisk utveckling - Läs hur Sverige arbetar för att bidra till Kosovos ekonomiska integration med den Europeiska unionen och marknadsekonomisk utveckling.

Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter - Läs hur Sverige arbetar för att stärka demokrati, större respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad stat enligt rättsstatsprincipen i Kosovo.

Miljö och klimat - Läs hur Sverige jobbar för en bättre miljö, minskad klimatpåverkan och ökad motståndskraft till klimatförändringar i Kosovo.

Läs om Kosovos främsta biståndsgivare och deras arbete:
Kosovos givarprofil  och den årliga rapporten om givarverksamhet i Kosovo.

Utvecklingssamarbete

Målet för svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Alla som bor i Sverige och betalar skatt är med och bidrar.

Läs mer