Meny

Om utlandet Italien

Gifta sig utomlands i Italien

Svensk medborgares vigsel/partnerskap i Italien

Ambassaden har inte vigselrätt i Italien, varför vigsel inte kan äga rum vid Sveriges ambassad i Rom. Inte heller de svenska konsulaten, eller Svenska kyrkan har vigselrätt i Italien.

I Italien ingås äktenskap antingen inför italiensk borgerlig myndighet eller inför kyrklig instans. Partnerskap ("unione civile" ) kan endast ske inför borgerlig myndighet. Med kyrklig instans avses i första hand katolska kyrkan men även vissa andra trossamfund har vigselrätt. För katolsk vigsel krävs att åtminstone ena parten är katolsk trosbekännare.  Om ena eller båda parterna inte är folkbokförda i Italien krävs även att föregående borgerlig vigsel ägt rum för att vidare kunna registrera vigseln i Italien och Sverige.

Svenska medborgare folkbokförda i Sverige

Vigselförrättaren i Italien behöver ett äktenskapscertifikat och ett personbevis med uppgift om födelseort, civilstånd och föräldrars namn. Det är Skatteverket i Sverige som utfärdar äktenskapscertifikat och personbevis. Båda intygen ska vara försedda med apostille-stämpel som utfärdas av en Notarius Publicus i Sverige. Dessa ska översättas av en auktoriserad översättare (tex. Kammarkollegiet) till italienska. (Vissa kommuner i Italien kräver att både originalhandlingarna och översättningarna ska förses med apostille-stämpel). Slutligen ska båda intygen och översättningarna vidarebefordras direkt till viselförrättaren.

Enligt ny EU förordning från 16 februari 2019 som avser förenkla rörlighet för vissa officiella handlingar är det Skatteverket i Sverige som skriver ut certifikat inför vigsel. Ett personbevis med uppgift om föräldrarnas namn samt ett äktenskapscertifikat som visar att du enligt svensk lag har rätt att gifta dig, bifogat med en flerspråkig översättning.Mer information finns på EU-portalens hemsida.

Ambassaden har ännu inte fått en officiell bekräftelse från italienska myndigheter hur den nya förordningen kommer att tillämpas. Vi råder därför samtliga att kontakta kyrkan eller kommunkontoret där ni önskar gifta er för information.

Svenska medborgare folkbokförda i Italien

Både vid borgerlig och kyrklig vigsel skall ett hinderslöshetsintyg kunna uppvisas, ett s.k. nulla osta per matrimonio. Nulla osta utfärdas av ambassaden i Rom mot en expeditionsavgift  som bifogas kontant med handlingarna när dessa skickas till ambassaden.

För att utfärda ett nulla osta behöver ambassaden följande dokument från sökanden:

  • Fyll i blanketten "Ansökan och försäkran - äktenskapscertifikat" (7881). Blanketten hittar du på Skatteverkets hemsida. Ifylld blankett skickas till ambassaden tillsammans med;
  • personbevis i original med uppgift om födelseort, civilstånd, folkbokföring och föräldrars namn (utfärdas av Skatteverket);
  • certificato di residenza i original med uppgifter om civilstånd, bosättning och om möjligt medborgarskap (stato civile, residenza e se possibile cittadinanza). Dokumentet utfärdas av folkbokföringen i den italienska hemkommunen;
  • kopia på passet. 

Svensk medborgare som skall gifta sig med italiensk medborgare behöver dessutom bifoga, för den italienska parten, en certificato contestuale med uppgifter om bosättning och medborgarskap (residenza e cittadinanza).

Svensk medborgare som tidigare varit gift måste först ha registrerat nuvarande civil status (både hos skatteverket i Sverige och hos kommunen i Italien) genom skilsmässodom eller annan handling som utvisar när och hur äktenskapet har upplösts (t ex dödsbevis). Enligt italiensk lag får en kvinna (oavsett medborgarskap) inte ingå nytt äktenskap förrän 300 dagar förflutit efter det tidigare äktenskapets upplösning.

Eftersom tillämpningen av bestämmelserna kring vigsel kan variera något mellan olika kommuner i Italien rekommenderar ambassaden att man kontaktar vigselförrättaren för information om vilka dokument som krävs för vigsel.

Ambassaden rekommenderar att nödvändiga dokument skickas till ambassaden ca två månader innan planerad vigsel. OBS! Hinderslöshetsintyget är giltigt fyra månader.

Vittnen vid vigsel

Parterna skall vid vigseln åtföljas av två vittnen. Om egna vittnen inte medtas brukar sådana kunna anlitas på plats. Om parterna inte har tillräckliga kunskaper i det italienska språket måste dessutom en tolk anlitas inför vigseln.

Kostnader för vigsel

I vissa kommuner i Italien är vigseln avgiftsbelagd. I Rom är avgiften måndag-fredag ca 1200,00 EUR samt lördag och söndag ca 1400,00 EUR.

Välsignelse av svenska församlingens präst

I Rom kan, efter den borgerliga vigseln, kyrklig välsignelse meddelas av svenska församlingens präst. De som så önskar skall kontakta svenska församlingens präst på nedanstående adress:

Svenska kyrkan i Rom – Chiesa di Svezia in Roma
Via Antonio Bertoloni 1 E
00197 ROMA RM ITALIEN
Tel: 0039-06-808 04 74
e-post rom@svenskakyrkan.se
Hemsida Svenska kyrkan i Rom

Svensk medborgares vigsel i annat land än Italien

För svenska medborgare som är bosatta i Italien och som skall vigas i ett tredje land (dvs. annat land än Italien eller Sverige) kan ambassaden utfärda äktenskapscertifikat på grundval av samma handlingar som beskrivs i avsnittet "Svenska medborgare folkbokförda i Italien".

Svenska medborgare bosatta utomlands

För svenska medborgare som är bosatta i ett tredje land (dvs. annat land än Italien eller Sverige) och som skall vigas i Italien, är proceduren densamma som för svenskar bosatta i Sverige, förutom att det är Sveriges ambassad i bosättningslandet som utfärdar äktenskapscertifikatet istället för Skatteverket.

Äktenskapets giltighet

Är äktenskap ingånget utomlands i den form som lagen på vederbörande ort föreskriver, anses äktenskapet i Sverige vara slutet i behörig form.

Svenska medborgare som ingått äktenskap i Italien, får därefter direkt själva kontakta Skatteverket för registrering av vigsel.

Den svenska äktenskapslagstiftningen gör ingen skillnad mellan äktenskap som ingås av personer av samma kön och par av olika kön. Lagen om registrerat partnerskap har upphävts. Inga nya partnerskap kan registreras efter den 1 maj 2009. Redan registrerade partner kan fortsätta att vara det om de vill. De som i stället önskar vara gifta kan omvandla sitt registrerade partnerskap till äktenskap.

Om en person registrerar ett partnerskap utomlands där partnerskapet har motsvarande rättsverkningar som ett äktenskap, så registreras det som ett äktenskap i Sverige.

För mer information vänligen kontakta Skatteverket.

 

Gifta sig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer