Om utlandet Italien

Vigsel i Italien

Svensk medborgares vigsel/partnerskap i Italien

Ambassaden har inte vigselrätt i Italien, varför vigsel inte kan äga rum vid Sveriges ambassad i Rom. Inte heller de svenska konsulaten, eller Svenska kyrkan har vigselrätt i Italien.

I Italien ingås äktenskap antingen inför italiensk borgerlig myndighet eller inför kyrklig instans. Partnerskap ("unione civile") kan endast ske inför borgerlig myndighet. Med kyrklig instans avses i första hand katolska kyrkan men även vissa andra trossamfund har vigselrätt. För katolsk vigsel krävs att åtminstone ena parten är katolsk trosbekännare. Om ena eller båda parterna inte är folkbokförda i Italien krävs även att föregående borgerlig vigsel ägt rum för att vidare kunna registrera vigseln i Italien och Sverige.

I nedanstående meny kan du finna information vad som gäller din situation: 

Svensk medborgare bosatt i Italien som önskar gifta sig i ett tredje land
För svenska medborgare som är bosatta i Italien och som önskar gifta sig i ett tredje land (dvs. annat land än Italien eller Sverige) kan ambassaden utfärda äktenskapscertifikat på grundval av samma handlingar som beskrivs i avsnittet "Svenska medborgare folkbokförda i Italien".

Svensk medborgare bosatta i ett tredje land som önskar gifta sig i Italien
För svenska medborgare som är bosatta i ett tredje land (dvs. annat land än Italien eller Sverige) och som skall vigas i Italien, är proceduren densamma som för svenskar bosatta i Sverige, förutom att det är Sveriges ambassad i bosättningslandet som utfärdar äktenskapscertifikatet istället för Skatteverket.

Registrering av äktenskapet hos Skatteverket i Sverige
Svenska medborgare som gift sig i Italien, är själva skyldiga att kontakta Skatteverket för registrering av äktenskapet i Sverige. Äktenskap som ägt rum i Italien kan inte registreras i Sverige genom ambassaden.

Vittnen vid vigsel
Parterna skall vid vigseln åtföljas av två vittnen. Om egna vittnen inte medtas brukar sådana kunna anlitas på plats. Om parterna inte har tillräckliga kunskaper i det italienska språket måste dessutom en tolk anlitas inför vigseln.

Kostnader för vigsel
I vissa kommuner i Italien är vigseln avgiftsbelagd. Om ingen av parterna är folkbokförd i kommunen kan avgiften i Rom under en helg uppnå 1400,00 €. Uppdaterad information angående Rom på kommunens hemsida.  

Äktenskapets giltighet
Är äktenskap ingånget utomlands i den form som lagen på vederbörande ort föreskriver, anses äktenskapet i Sverige vara slutet i behörig form.

Den svenska äktenskapslagstiftningen gör ingen skillnad mellan äktenskap som ingås av personer av samma kön och par av olika kön. Lagen om registrerat partnerskap har upphävts. Inga nya partnerskap kan registreras efter den 1 maj 2009. Redan registrerade partner kan fortsätta att vara det om de vill. De som i stället önskar vara gifta kan omvandla sitt registrerade partnerskap till äktenskap.

Om en person registrerar ett partnerskap utomlands där partnerskapet har motsvarande rättsverkningar som ett äktenskap, så registreras det som ett äktenskap i Sverige. Mer information på Skatteverkets hemsida.