Meny
  • Svenska

Om utlandet Israel

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

07 okt 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 7 oktober fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Avrådan

Israel - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Israels närområde mot Gaza, upp till ett avstånd om 40 km från Gaza.

Senast uppdaterad 08 okt 2020, 15.17

Aktuella händelser

Information om Coronaviruset (Covid-19) i Israel

Israel omfattas alltjämt av den avrådan från icke nödvändiga resor, som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts.

Coronaviruset sprids även i Israel och smittspridningstakten har ökat markant de senaste veckorna för att de sista dagarna gå ned något från höga nivåer.

Det är fortfarande svårare än normalt att lämna Israel med flyg till Sverige då de flesta avgångar har ställts in p.g.a. reserestriktioner både inom Europa och i Israel, liksom bristande efterfrågan. Det finns i dagsläget inga direktflyg och det går färre avgångar än normalt med transitmöjligheter till Sverige. För frågor som inresa till Sverige, se också information från gränspolisen https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/

Möjligheterna till inresa till Israel är fortfarande begränsade och tillstånd krävs på förhand. Den som planerar att resa till Israel uppmanas att hålla sig uppdaterad om tillämpligt regelverk genom israeliska hälsoministeriet https://www.gov.il/en/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines och Israels ambassad i Stockholm i god tid före avresa https://embassies.gov.il/stockholm/Pages/default.aspx. Observera att 14 dagars karantän alltjämt gäller i Israel vid inresa från merparten av världens länder, inklusive Sverige. Listan över karantänsbefriade länder hanteras och uppdateras av israeliska myndigheter: https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries?skip=20&country_name_en=

Utöver reserestriktioner har israeliska myndigheter också vidtagit en rad åtgärder för att begränsa smittspridning inom landet. Israel är nu i en fas då restriktioner återinförts. Sedan den 18 september råder en landsomfattande nedstängning av samhället, vilken sedermera har förlängts till den 14 oktober. Nedstängningen innebär bl.a. restriktioner av hur långt en person som vistas i landet tillåts röra sig från bostaden och vilka verksamheter som tillåts hålla öppet. Ansiktsmask ska bäras av alla som lämnar hemmet och överträdelser kan resultera i böter. Allmänna transportmedel går fortsatt i reducerad omfattning. Mer information finns på israeliska hälsoministeriets hemsida: https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/

Restriktionerna kan förändras med kort varsel. Svenskar uppmanas att hela tiden hålla sig uppdaterade via lokala myndigheter och nyhetsmedier.

Strikta begränsningar gäller även för inresa till Israel från Palestina. För information om resor till och vistelse i Palestina, se generalkonsulatet i Jerusalems reseinformation.

 

Allmänna säkerhetsläget

De flesta besökare i Israel upplever en problemfri resa. Turismen länderna emellan har ökat de senaste åren och 2018 besökte närmare 34 000 svenskar Israel, enligt siffror från israeliska turismministeriet. Den civila krisberedskapen hos israeliska myndigheter är god. 

Svenskar i Israel bör dock vara varse att säkerhetssituationen kan ändras snabbt. Detta gäller särskilt i närområdet mot Gaza (se ovan för UD:s avrådan), men särskild vaksamhet bör även iakttas vid gränsen mot Libanon och Syrien, inklusive ockuperade Golanhöjderna, samt gränsen mot Egypten.

Svenskar som vistas i eller besöker Israel uppmanas att regelbundet besöka ambassadens hemsida samt att följa den lokala nyhetsrapporteringen och israeliska myndigheters säkerhetsinstruktioner. Det israeliska civilförsvaret (The Home Front Command) ansvarar för den civila krisberedskapen i Israel. Mer information från dem finns nedan.  (Du kan endast se sidan när du befinner dig i Israel). 

Home Front Command

Det lättaste sättet att hålla sig uppdaterad om situationen i Israel är genom media. Det finns två engelskspråkiga israeliska dagstidningar:

Haaretz och The Jerusalem Post.

Ambassaden vill påminna om möjligheten för svenska resenärer som befinner sig i utlandet att själva lämna uppgifter om var man befinner dig och hur man kan kontaktas av UD eller ambassaden om det blir nödvändigt i en konsulär krissituation, se; swedenabroad.com/svensklistan.

För mer information om resor till Palestina och Jerusalem hänvisas till generalkonsulatet i Jerusalem.


För information om resor till Sinai hänvisas till ambassaden i Kairo.

Terrorism

Antalet terrordåd i Israel har minskat under senare år och terrordåd sker numera sällan. Risk för att ett nytt dåd inträffar kan dock inte uteslutas. Hotnivåerna varierar över tid och förändringar kan komma snabbt. Utrikesdepartementet uppmanar svenska resenärer att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet i större folksamlingar, på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, i köpcentra, nattklubbar, diskotek och heliga platser. Resenärer bör också hålla sig informerade om utvecklingen på vistelseorten via media och följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor. 

Vid sidan av de ökade spänningarna och oroligheterna i Jerusalem och på Västbanken den senaste tiden har våldsdåd även inträffat på olika platser i Israel. Svenska resenärer uppmanas att, som alltid, följa nyhetsrapporteringar och lokala myndigheters säkerhetsanvisningar.

Naturförhållanden och katastrofer

Israel ligger i ett seismiskt aktivt område. Jordbävningar förekommer, men oftast av liten omfattning. Dessa förekommer vanligen i om­rådet runt Döda Havet och Eilat. Senast en större jordbävning ägde rum var i början av 1900-talet.

Israeliska myndigheter har bered­skap att genomföra begränsade evakueringsinsatser, även av utländska med­borgare. 

Svenskar i Israel uppmanas att följa lokala myndigheters råd och anvisningar.

För information om beredskap vid jordbävningar se israeliska civilförsvarets hemsida. (Du kan endast se sidan när du befinner dig i Israel)

In- och utresebestämmelser

Sveriges ambassad i Tel Aviv och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Enligt ambassadens kännedom behöver dock svenska medborgare, i normalfallet, inte visum för att resa som turist till Israel för vistelser upp till 90 dagar. Dock krävs ett pass som är giltigt minst 6 månader efter utresedatum samt en returbiljett. Eftersom in- och utreseregler kan ändras med kort varsel ska man kontakta israeliska myndigheter, t.ex. Israels ambassad i Stockholm, för korrekt information om gällande regler. 

Vid inresa till Israel får svenska resenärer nu ett inresekort i passet (ett s.k. Border Control Entry Permit) istället för en stämpel. Detta kort är ett bevis på att inresan i landet skett legalt och ska behållas i passet under hela vistelsen i Israel och de palestinska områdena. Kortet kan också komma att efterfrågas vid kontroller till övergångar till Palestina. 

För frågor om viseringar och andra typer av tillstånd för vistelse och inresa i Israel och de palestinska områdena hänvisas i första hand till Israels ambassad i Stockholm.

Särskilda problem vid inresa

Resenärer till Israel får rutinmässigt vid ankomst svara på frågor om syftet med sin resa till Israel. Personer med arabiskt ursprung eller personer som har stämplar i sitt pass från länder som Israel inte har diplomatiska förbindelser med t.ex Iran, Syrien och Libanon, eller har varit involverade i aktivist- eller missionsverksamhet, inklusive företrädare för det civila samhället, utsätts ofta för grundligare utfrågningar och kan få sitt bagage genomsökt vid in- och utresa. Det har även hänt att resenärers elektroniska utrustning genomsökts. Försök att motsätta sig säkerhetskontroll, lämnande av felaktiga uppgifter eller vägran att svara på frågor kan leda till att inresa i landet nekas. Det bör uppmärksammas att svenska resenärer har nekats inresa till Israel med hänvisning till säkerhetsskäl utan närmare förklaring än så. Resenärer som nekats inresa på Ben Gurion-flygplatsen får stanna kvar på flygplatsen och tas till en särskild avdelning i väntan på nästa lediga avgångsflyg till Sverige. Beroende på när nästa lediga avgång till Sverige är, kan resenärer som nekats inresa behöva stanna ett tag på flygplatsen. Svenska resenärer som nekas inresa och hålls kvar på flygplatsen kan kontakta ambassaden på telefonnummer +972-3-718 00 00. Om du tidigare haft problem med inresa till Israel eller om du tror att du kan få problem kan du ta kontakt med Israels ambassad i Sverige i förväg.

Särskilda restriktioner för in- och utresa gäller för personer med palestinskt ursprung. Personer som är eller någon gång har varit registrerade hos palestinska myndigheter eller är behöriga för palestinskt ID-kort tillåts i princip inte  resa till eller från Israel via Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv, utan hänvisas istället till gränsövergången Allenby Bridge (också kallat King Hussein Bridge vid Jordanfloden på vägen till från Amman). För mer information kring dessa bestämmelser hänvisas till israeliska ambassaden i Stockholm

Resenärer till Palestina hänvisas till generalkonsulatet i Jerusalems hemsida.

Personer med både svenskt och israeliskt medborgarskap betraktas av Israel som enbart israeliska medborgare och måste resa på israeliskt pass vid resa till Israel. Personer med bakgrund i de palestinska områdena som nu är svenska medborgare samt personer med både israeliskt och svenskt medborgarskap rekommenderas att läsa: Utrikesdepartementets information om dubbelt medborgarskap.

Israels parlament antog i mars 2017 en lag som möjliggör för myndigheterna att neka inresa till personer som öppet manat till bojkott av Israel och/eller "områden under dess kontroll", vilket inkluderar bosättningar.

Den 7 januari 2018 publicerade israeliska myndigheter en lista över organisationer som man anser stödjer rörelsen för bojkott, desinvesteringar och sanktioner mot Israel (BDS). Detta indikerar att individer med kopplingar till dessa organisationer löper stor risk att nekas inträde i landet.

För ytterligare frågor, kontakta israeliska ambassaden i Stockholm, se länk ovan. Se även övriga krav som gäller för inresa i Israel i detta avsnitt.

Hälso- och sjukvård

Hälsoförhållandena i Israel är goda och kvaliteten på sjukvården är hög. För närmare information om hälsoförhållandena i Israel och information om vaccinationer se: Vårdguidens reseråd för Israel.

Om akut hjälp behövs ring 101 och begär ambulans. 

Lokala lagar och sedvänjor

Israel är ett modernt land och israeliskt umgängesliv kännetecknas av otvungenhet. Det är lätt att komma i kontakt med israeler i sociala sammanhang. Israeler klär sig som regel informellt, inte minst under den varma delen av året. Ingen särskild klädsel behöver iakttas förutom vid religiösa platser (se nedan). 

Den judiska religionen har en framträdande plats i den israeliska vardagen. En stor del av befolkningen följer åtminstone delar av judendomens regler och iakttar de judiska högtiderna. Ambassaden har stängt i samband med de viktigaste judiska högtiderna.

Vid besök på kristna, muslimska eller judiska heliga platser bör lämplig klädsel användas. Generellt kan sägas att kläder som täcker axlar och knän bör bäras om man planerar besök vid sådana platser. Som kvinna kan det vara bra att bära med sig en sjal att svepa in sig i vid behov. 

För besök i Jerusalem hänvisas till generalkonsulatet i Jerusalems hemsida för information om vilka lokala sedvänjor som bör iakttas där.

I de större städerna, i synnerhet Tel Aviv, råder stor öppen­het mot homo, bi- och transsexuella (HBT-personer).

Att fotografera militära anläggningar samt militär-och polispersonal är inte tillåtet. Försiktighet bör vidtas vid fotografering av personer i muslimska och ortodoxt judiska områden.

Bär alltid med dig någon typ av identifikationsdokument och helst även ditt inresekort så att du kan visa att du har laglig rätt att vistas i landet.

Straffen för narkotikasmuggling är generellt hårda i Israel. Även innehav av illegal narkotika kan resultera i fängelse.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Israel är relativt låg och det är förhållandevis ovanligt att besökare i Israel råkar ut för allvarligare kriminella incidenter. Stöld av pass, kreditkort och andra värdesaker kan förekomma framför allt på de allmänna stränderna. Vid brott kontakta polisen på nummer 100 eller uppsök närmaste poliskontor

Trafiksäkerhet

Trafiken i Israel, framför allt i de större städerna, är tät och aggressiv jämfört med Sverige och trafikolyckor är vanligare förekommande än i Sverige. 

Allmänna kommunikationsmedel utgörs i Israel av tåg, buss och servicetaxi i form av minibussar, s k sherut. Det är förhållandevis enkelt att hyra bil och taxi är billigare än i Sverige. Det är säkert att ta taxi och det rekommenderas att be om att åka med taxameter påslagen. Det är inte möjligt att betala med kort utan endast kontanter i lokal valuta.

Det finns gott om cykeluthyrning i Israel och i Tel Aviv finns många cykelbanor som gör det relativt enkelt att ta sig fram på cykel. Det rekommenderas dock att cykelhjälm används eftersom trafikregler inte alltid följs av cyklister och trafiken generellt är tuffare än i Sverige.

Resa i landet

Israel har mycket att erbjuda förutom religiösa och historiska platser. Här finns milslånga, rena och soliga sandstränder, moderna städer och hotell, kibbutzer, teatrar och nattklubbar, hälsohem, spa-anläggningar och marknader - allt inom ett relativt litet geografiskt område. 

Trots sin begränsade storlek uppvisar Israel en stor variation av landskapstyper. Negev i söder domineras av bergsmassiv och ökenområden, centrala Israel täcks av vidsträckta jordbruksbygder och Galiléen i norr är kuperat och höglänt med snö om vintern och storslagna vyer över Hermonberget och Gennesarets sjö, landets största vattenreservoar.

Klimatet vid kusten, där Tel Aviv är beläget, är subtropiskt. Större delen av året är klimatet behagligt. Luftfuktigheten under sommaren är dock mycket hög. Temperaturen uppgår under de varmaste sommarmånaderna normalt till +30-35 grader. Under för- och sensommaren blåser ibland hamsin, en het vind från öknarna i syd eller öst. Hamsin sänker luftfuktigheten och höjer temperaturen, ibland till över +40 grader. Den är mättad med fin sand som gör luften disig. Under perioden april-oktober är det sällsynt med regn, men under vintern kan häftiga regnoväder förekomma. De flesta hus saknar centralvärme och det kan bli fuktigt och rått inomhus. Nattemperaturen kan i inlandet sjunka under nollstrecket, men faller vid kusten sällan under +5 grader.

I Israel är lördagen den stora vilodagen. Sabbaten och alla judiska högtidsdagar infaller vid solnedgången aftonen före högtidsdagen och är över vid solnedgången dagen efter högtidsdagen.​​​ Banker, kontor och statliga företag är stängda under såväl sabbat som högtider. I de större städerna är dock många restauranger, biografer, nattklubbar och diskotek öppna även på helgdagar. Det kan vara bra att komma ihåg att de allra flesta allmänna kommunikationsmedel inte går under sabbaten och högtidsdagar men det brukar finnas möjlighet att åka taxi istället. Sabbaten börjar vid solnedgången på fredagen och slutar vid solnedgången på lördagen

Följande kreditkort är allmänt gångbara i hela Israel: American Express, Diner’s Club, Visa och Mastercard/Access/Eurocard. Innehavare av Visa eller Mastercard/Access/Eurocard har möjlighet att göra kontantutdrag på de flesta banker och från bankomater.
De flesta banker är öppna från söndag till torsdag mellan 08:30-12:00 samt 16:00-18:00 på söndag, tisdag och torsdag. Dagen innan judisk helgdag är bankerna öppna mellan 8:30-12:00. Några av de större hotellen har bankfilialer med mer flexibla öppettider.

Israels officiella språk är hebreiska och arabiska. Andra språk som talas av stora delar av befolkningen i Israel är franska, spanska, tyska, jiddisch, ryska, polska och ungerska.

Kranvattnet är drickbart i hela Israel.

Tillgången till trådlöst internet, WiFi och hotspots är mycket god i Israel.