Sverige & Iran

Dokument som krävs

Oavsett vilket typ av visum du ansöker om måste de grundläggande kraven vara uppfyllda. Du måste också inkomma med de nödvändiga styrkande dokumenten för att kunna beviljas ett visum.

 

Grundläggande krav för att Ambassaden ska acceptera ansökan

All personer som ansöker om visum måste inkomma med vissa dokument för att ambassaden ska pröva ansökan. Dessutom måste styrkande handlingar utifrån den individuella situationen och resans syfte lämnas in. Säkerställ att du uppfyller kraven som anges från A-E.

A. För att ambassaden ska ta emot och pröva ansökan måste Sverige vara huvuddestinationen för resan. Den planerade resan måste påbörjas inom sex månader från att ansökan lämnas in och följande dokument måste presenteras för ambassaden:

 • en undertecknad utskrift av webbansökan eller ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär Ansökan om Schengenvisering, blankett 118031.
 • ett pass eller annan giltig resehandling i original. Passet ska: - vara giltigt i minst tre månader efter avresan från Schengenområdet - innehålla minst två tomma sidor - vara utfärdat inom den senaste tioårsperioden
 • kvitto på betald ansökningsavgift i original, om du inte betalt vid webbansökan.
 • Foto och fingeravtryck ska lämnas vid besöket på ambassaden

 

Om dessa grundläggande krav inte uppfylls när du besöker ambassaden kommer din ansökan INTE tas emot och handläggas. I det fallet kommer alla handlingar lämnas tillbaka till dig och du kommer få tillbaka den ansökningsavgift du har betalat.

För att din ansökan om visum ska kunna beviljas måste du dessutom inkomma med de styrkande dokument som anges nedan:

  

Styrkande dokument

En grundläggande regel är att alla dokument ska lämnas in i original. Vissa dokument behöver du bara uppvisa i original och lämna in en kopia av till ambassaden. För att ambassaden ska kunna pröva ansökan måste också dokumenten vara på svenska eller engelska eller översatta till ett av dessa språk

Vänligen notera! De inlämnade dokumenten är endast starten på handläggningen. Att alla dokument lämnas in betyder inte att ansökan kommer att beviljas.

Anledningen till att dessa dokument begärs är att följande måste visas för att kunna beviljas ett visum: 

    B. Ändamålet och villkoren för den planerade vistelsen;

    C. Bevis på inkvartering och tillräckliga medel för uppehället under vistelsen och återresa till hemlandet

    D. Innehav av medicinsk reseförsäkring

    E. Information som möjliggör bedömning av avsikten att lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut.

 

Alla sökande måste inkomma med de grundläggande handlingarna och de styrkande dokument som beror på den individuella situationen. Säkerställ att du uppfyller kraven som anges i punkterna A-E. 

 

B. Ändamålet och villkoren för vistelsen;

Dokument som styrker ändamålet med vistelsen som kan vara: 

  Vänligen se aktuell rubrik i menyn eller klicka på länkarna ovan. 

 

 

 C.  Bevis på inkvartering och tillräckliga medel för uppehället under vistelsen och återresa till hemlandet

 • en hotellbokning, eller
 • en bekräftelse på inkvartering och/eller att den inbjudande eller sändande enheten eller privatpersonen står för kostnaderna eller
 • kontoutdrag från en bank i Iran för de senaste tre månaderna, eller
 • andra bevis på tillgängliga ekonomiska medel under besöket (internationellt kreditkort, resecheckar osv.).

För vistelser i Sverige krävs som huvudregel 450 kr per person och dag. Summan blir mindre om du exempelvis bor hemma hos en släkting eller vän eller om någon annan betalar för din logi. Om personen som bjuder in dig till Sverige står för delar av ditt uppehälle ska du i ansökan på motsvarande sätt visa att inbjudaren har ekonomiska förutsättningar att göra det. Det kan exempelvis göras genom lönespecifikationer och bankkontoutdrag.

 

D. Bevis på medicinsk reseförsäkring,

De flesta som ansöker om Schengenvisum måste ha en medicinsk reseförsäkring som täcker de kostnader som kan uppstå i samband med akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl eller dödsfall.

Läs mer om kraven på medicinsk reseförsäkring under Medicinsk reseförsäkring.

 

E. Information som möjliggör bedömning av avsikten att lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut

 • Bokning av resa: flygbiljetter eller flygbokningar

Bevis på socioekonomisk stabilitet (som gör det möjligt att bedöma sökandens avsikt att lämna medlemsstaternas territorium före utgången av den visering som söks):

 • Alla sökande:

               - Kontoutdrag för de senaste tre månaderna och bevis på fastighetsägande i Iran, i tillämpliga fall.

               - Shenasnameh (identitetshandling med familjeuppgifter från folkbokföringsmyndigheten).

 • Tjänstemän: tillsättningsbeslut eller intyg på befattning och senaste lönebesked.
 • Anställda: anställningsintyg eller senaste anställningsavtal och lönebesked för de senaste tre månaderna, intyg på anslutning till Tamin-e Ejtemaei (det nationella sociala trygghetssystemet), Khadamat-e Darmani (hälso- och sjukvårdsorganisation) eller motsvarande, eller en skriftlig förklaring av arbetsgivaren om varför detta intyg saknas. Vänligen notera att Tamin-e Ejtemaei försäkringsbok eller stämplat intyg med historik från Tamin-e Ejtemaei behöver presenteras.
 • Näringsidkare: intyg på anteckning i företagsregistret (till exempel näringstillstånd eller tillkännagivande från en officiell handelsorganisation) och intyg på medlemskap i Tamin-e Ejtemaei (det nationella sociala trygghetssystemet), Khadamat-e Darmani (hälso- och sjukvårdsorganisation) eller liknande, i tillämpliga fall.
 • Direktörer eller aktieägare i iranska företag: introduktionsbrev som undertecknats av företagets rättsliga företrädare, vilket bekräftar den sökandes befattning eller ställning, bevis på företagets existens i Iran (till exempel en kungörelse publicerad i den officiella tidningen), bevis på tillsättning om detta inte nämns i den officiella tidningen.
 • Konstnärer: intyg på medlemskap i en av yrkesorganisationerna för konstnärer (House of Cinema, House of Photography osv.) och/eller intyg på tidigare deltagande i yrkesverksamhet för konstnärer (utställningar, festivaler osv.) och intyg på anslutning till Tamin-e Ejtemaei (det nationella sociala trygghetssystemet), Khadamat-e Darmani (hälso- och sjukvårdsorganisation) eller motsvarande, i tillämpliga fall.
 • Pensionärer: bevis på att personen erhåller ålderspension.
 • Studerande och underåriga: intyg på föräldrarnas socioekonomiska ställning eller sysselsättning, och i tillämpliga fall, intyg på skolgång eller studentkort.
 • Arbetslösa: intyg på tillräcklig socioekonomisk ställning (t.ex. vigselbevis, registerutdrag från folkbokföringsmyndigheten, handlingar som styrker fastighetsägande)

 

Icke-iranska medborgare som bor i Iran:

Iranskt uppehållstillstånd, giltigt i minst tre månader efter det att den sökta viseringen löpt ut.

 

Underåriga:

Samtycke från vårdnadshavare eller förmyndare kräv endast om den underåriga reser ensam eller med bara en förälder. Undantag från denna regel görs om den ensamstående förälder som reser med den underåriga är ensam vårdnadshavare.

Läs vidare under Minderåriga i menyn. 

 

Handlingar som ska lämnas in av personer i särskilda personkategorier:

 • Medlem av regeringen, parlamentet eller ett konstitutionellt organ: verbalnot, intyg på befattningen eller någon annan officiell handling.
 • Personal från ambassad, konsulat, representationskontor för ett FN-organ eller offentligt organ i en medlemsstat: intyg på befattningen från ambassaden, konsulatet eller representationskontoret i fråga.
 • Notarie: utnämningsbeslut.
 • Medlemmar av yrken som regleras av en yrkesorganisation (läkare, kirurger, tandläkare, farmaceuter, jurister, arkitekter, och deras familjemedlemmar): intyg från yrkesorganisationen.
 • Domare: intyg på befattningen från rättsväsendet.
 • Högre tjänstemän: verbalnot eller intyg på befattningen från det berörda organet.
 • Akademiker (assistenter, föreläsare, lektorer, direktörer, dekaner, rektorer): intyg på befattningen från den högre utbildningsanstalten.
 • Officerare i den iranska armén, iranska poliskåren eller andra militära organ: verbalnot eller intyg på befattningen från den berörda administrationen.
 • Journalister: ID-kort för journalister, anställningsintyg från publikationen eller programföretaget.
 • Idrottare: intyg från den officiella iranska idrottsorganisationen med angivande av datum för inskrivning och kategori (proffs eller amatör) och/eller intyg på deltagande i nationella eller internationella officiella tävlingar.

 

För de styrkande dokument som behövs beroende på syftet med vistelsen, klicka på relevant rubrik i menyn eller på länkarna nedan: