• Svenska

Om utlandet Österrike

Samordningsnummer

Ambassaden tar endast emot anmälan om namn och underlag för rekvisition av samordningsnummer om avsikten är att ansöka om pass eller nationellt ID-kort för barnet vid ambassaden Wien. Vid ansökningstillfället ska minst en av vårdnadshavarna komma in till ambassaden eller konsulatet tillsammans med barnet. Om ansökan om pass eller ID-kort kommer att ske i Sverige skall underlagen lämnas in vid den aktuella passmyndigheten där. Om du inte planerar att ansöka om svenskt pass till ditt barn behöver barnet inget samordningsnummer. Du kan i stället själv välja att skicka in en namnansökan direkt till Skatteverket.

Ansökan om samordningsnummer

För barn födda utomlands måste ett samordningsnummer rekvireras innan det är möjligt att ansöka om svenskt pass eller nationellt ID-kort. För att erhålla samordningsnummer vänder man sig till ambassaden i Wien eller något av de fem honorärkonsulaten i Österrike för att lämna in handlingar. Det är inte möjligt för vårdnadshavarna att själva rekvirera samordningsnummer från Skatteverket.

Förfarande

Passmyndigheten får endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Ansökan om pass sker i två steg.

Passansökan inleds med att passmyndigheten säkerställer att barnet är svensk medborgare. Därefter rekvirerar passmyndigheten samordningsnummer från Skatteverket, som är den myndighet som beslutar om samordningsnummer.

När beslut om samordningsnummer erhållits, är det dags att boka tid för att avsluta passansökan, då bl.a. foto tas och betalning av passansökan görs.

Följande handlingar i original måste tas med vid ansökan:

  • Skatteverkets blankett SKV 7750
  • Internationellt födelsebevis. Födelsebeviset ska vara utfärdat av en behörig myndighet i födelselandet och innehålla uppgifter om barnets namn, födelsedatum, födelseort och föräldrar.
  • Österrikisk Meldebestätigung (inte äldre än 3 månader) För Slovakien: ID-kort eller folkbokföringsintyg.
  • Båda föräldrarnas pass och om barnet har ett annat pass 
  • Förlossningsintyg eller graviditetsintyg (Mutter-Kind-Pass)
  • Föräldrarnas vigselbevis, om de var gifta när barnet föddes.
  • Faderskapsbekräftelse eller faderskapsdom (om ni föräldrar inte var gifta med varandra vid barnets födsel)
  • Blanketten "Uppgifter för utredning av svenskt medborgarskap". Blanketten ska signeras av båda vårdnadshavarna. Blanketten finns tillgänglig på svenskatyska och engelska.

Du behöver inte boka tid för att ansöka om samordningnummer, utan kan komma under ordinarie öppettider!

Skatteverkets handläggningstid för ansökan om samordningsnummer är cirka 4 veckor. Beslut om namn och samordningsnummer sänds av Skatteverket direkt till vårdnadshavarna med kopia till ambassaden.

Passansökan

Först efter att Skatteverket har fattat beslut om samordningsnummer kan passansökan för barnet göras. Efter beslut om samordningsnummer bör passansökan göras inom tre månader. Läs mer om Ambassadens information passansökan för barn

Namnanmälan

Önskar vårdnadshavarna endast göra en namnanmälan för barnet och inte ansöka om pass eller nationellt ID-kort, ska blanketten sändas av vårdnadshavarna direkt till Skatteverket tillsammans med de handlingar som uppges på blanketten längst ner till höger. Dessa handlingar ska vara bestyrkta av valfri myndighet.

Adress:
Skatteverket Folkbokföringen
881 52 Sollefteå
Schweden

Har du redan fått samordningsnummer sedan tidigare gäller nya regler från 18 juni 2021

Ett samordningsnummer har efter den 18 juni 2021 olika status:

  • Aktivt
  • Vilandeförklarat

Ett samordningsnummer blir vilande förklarat vid utgången av det femte kalenderåret om inte någon anmälan eller ansökan om förnyelse inkommit till Skatteverket.

Om du har ett giltigt pass så gäller det till sista giltighetsdag även om ett samordningsnummer blir vilandeförklarat. När du ansöker om nytt pass kommer ansvarig passmyndighet att begära förnyelse av samordningsnumret.

För information om vilken status ditt samordningsnummer har och när det blir vilandeförklarat vänder ni er till Skatteverket som är ansvarig myndighet.

Om du har ett samordningsnummer och byter kontaktadress ska du anmäla det till Skatteverket med formuläret Samordningsnummer - kontaktadress. Det kan antingen vara en adress i Sverige eller en adress i ett annat land, men inte både och. 

Du behöver också meddela Skatteverket om du byter personuppgifter så som namn eller medborgarskap med formuläret Samordningsnummer – Ny uppgift.

På Skatteverkets hemsida hittar du mer information om samordningsnummer.