Om utlandet Frankrike

Vigsel inför fransk myndighet

Vigsel i Frankrike förrättas av behörig vigselförrättare vid La Mairie, borgmästarämbetet. I princip krävs att åtminstone en av er är bosatt i den kommun där vigseln ska ingås.

Tänk på att:

Ta i god tid kontakt med La Mairie där ni ska vigas för att få en förteckning över vilka intyg och papper som krävs. Oftast är det "certificat de coutume et de célibat" och "acte de naissance" på franska som efterfrågas. Det är viktigt att du kontrollerar med ditt Mairie vad det kräver.

Innan äktenskap kan ingås måste en hindersprövning göras enligt något av nedanstående alternativ.

1. Om du är registrerad som utflyttad från Sverige och är bosatt i Frankrike: 

Efter undertecknande återsänds blankett SKV 7881 Äktenskapscertifikat.pdf till ambassaden tillsammans med följande:

  • En kopia av ditt svenska pass
  • En kopia av din blivande makes/makas pass eller id-kort
  • Ett personbevis där ditt civilstånd samt dina föräldrars namn och födelsedata framgår
  • Är du skild kräver ofta la Mairie uppgifter på vem du är skild ifrån. Det framgår inte på ett svenskt Personbevis, be därför Skatteverket om en komplettering
  • En kopia av din senaste franska skattedeklaration om sådan finns, sidan där ditt civilstånd framgår (C för célibataire / D för divorcé). Uppgift om inkomst kan döljas.
  • Information om era respektive adresser och telefonnummer
  • Alla kopior ska vara bestyrkta (copies certifiées conformes) antingen av ambassaden, ett närliggande konsulat eller "la Mairie" på bostadsorten. Om ditt mairie inte kan bestyrka dina handlingar kan de istället vidimeras*.

*En vidimering innebär att två utomstående personer intygar att kopian överensstämmer med originalet. Personerna som vidimerar ska se efter att de sett både originalet och kopian samt skriva följande text på baksidan av varje kopia: "Härmed intygas att denna kopia överensstämmer med originalet." följt av namnteckning, namnförtydligande och kontaktuppgifter.

Ambassaden utfärdar ett så kallat certificat de coutume (som även inkluderar Certificat matrimonial), vilket är giltigt i 4 månader.

2. Om du är folkbokförd i Sverige måste du kontakta Skatteverket. Skatteverket utfärdar ett Äktenskapscertifikat (giltigt i fyra månader) som du sänder till ambassaden i Paris tillsammans med ditt personbevis samt bestyrkta kopior av ditt och din blivande makes/makas pass eller id-kort. Bifoga även adressuppgifter och telefonnummer där ambassaden kan nå dig. Ambassaden utfärdar ett så kallat Certificat de coutume (som även inkluderar Certificat matrimonial). Intyget har samma giltighetstid som äktenskapscertifikatet.

3. Om du är registrerad som utflyttad till ett annat land än Frankrike men ska vigas här: Hindersprövning görs av ambassaden i bosättningslandet. Intyg om hindersprövningen sänder du därefter till svenska ambassaden i Paris tillsammans med personbevis samt en kopia av ditt och din blivande makes/makas pass eller id-kort. Ambassaden utfärdar ett så kallat certificat de coutume. Intyget är giltigt i fyra månader.

Avgift:

Intygen kostar 20€. Betalning kan ske kontant eller med kort på ambassaden, per överföring till vårt bankkonto eller genom att posta en check. Checken ska ställas till Ambassade de Suède. För betalning via banköverföring, vänligen kontakta ambassaden för att få kontouppgifter. Var noga med att ange ditt namn om du gör en betalning till vårt konto.

Senast uppdaterad 17 mar 2021, 10.18