Om utlandet Brasilien

Första passet - Samordningsnummer

Ansökan om samordningsnummer på ambassaden i Brasilia eller något av våra konsulat kan endast göras om avsikten är att ansöka om pass/ID-kort på ambassaden i Brasilia. Ansökan är avgiftsfri och ambassaden skickar ansökan till Skatteverket som utfärdar samordningsnumret och anmäler det till passregistret. Först när numret är registrerat i passregistret kan ambassaden ställa ut ett pass. Handläggningstiden hos Skatteverket är i regel ca 4-6 veckor. Passet/ID-kortet ska göras så snart som möjligt, efter det att samordningsnumret tilldelats.

Vid ansökningstillfället ska minst en av vårdnadshavarna komma in till ambassaden eller konsulatet tillsammans med barnet. Om bara den ena vårdnadshavaren kan närvara ska den andra vårdnadshavarens pass/ID-kort och eventuella uppehållstillstånd tas med i original, alternativt kopior bestyrkta av en myndighet (t.ex. kommunen där ni bor).

Nya regler från 18 juni 2021

Ett samordningsnummer har efter den 18 juni 2021 olika status:

 • Aktivt
 • Vilandeförklarat

Ett samordningsnummer förklaras vilande vid årsskiftet fem år efter numret tilldelades eller senast förnyades, om inte anmälan från myndighet eller ansökan från enskild om förnyelse kommit in till Skatteverket. Passen är giltiga även om samordningsnumret blivit vilandeförklarat. Passmyndigheterna (ambassaderna eller Polisen)  ombesörjer ansökan resp. anmälan om förnyelse av samordningsnummer till Skatteverket vid ansökning av nytt pass och nationellt id-kort. Om det inte är i samband med en ansökan om svenskt pass/id-kort får medborgaren själv inställa sig hos Skatteverket resp. Statens Servicecenter. 

Om passinnehavaren vill veta om och ev. när deras samordningsnummer är aktivt eller blir vilandeförklarat får de själva ta kontakt med Skatteverket. Gränspolisen i Sverige ger inte ut någon sådan information vid inresa till Sverige. Personnummer och samordningsnummer - Folkbokföring | Skatteverket(opens in a new tab)

OBS! Vid en flytt till Sverige och registrering i Folkbokföringen, omvandlas samordningsnumret till ett personnummer. Pass/ID-kort spärras så snart personnumret har utfärdats. Samordningsnumret spärras också. Tänk på att ansöka om ett nytt pass/ID-kort så snart som möjligt.

Innan ansökan om ett barns första svenska pass kan göras måste föräldrarna/vårdnadshavarna först göra en "Anmälan om namn" till Skatteverket på blanketten (SKV 7750) samt beställa ett samordningsnummer genom ambassaden. Läs mer om vilka handlingar som behövs under fliken Samordningsnummer.

Blanketten "Anmälan om namn" ska skrivas under av bägge föräldrarna och får endast signeras under besök på konsulatet i Rio de Janeiro, konsulatet i São Paulo eller på ambassaden i Brasilia. Föräldrarna ska visa upp giltiga id-handlingar med foto, födelsebevis samt förlossningsbevis (”declaração de nascido vivo” eller om föräldrarna inte är gifta "certidão de nacsimento inteiro teor") som styrker föräldraskapet.

Blanketterna finns att få på ambassaden eller på något av generalkonsulaten i Rio de Janeiro eller Sao Paulo och de skickas in till Skatteverket i Sverige av ambassaden. 

Svaret från Skatteverket "Beslut om namn" ska bifogas ansökan om pass på ambassaden.

När Skatteverket har beslutat om barnets samordningsnummer så behöver ni sedan boka en passtid till pass.brasilia@gov.se 

Så här går det till att ansöka om ett första pass/ID-kort för barn på ambassaden i Brasilia:

 • Barnet måste komma till ambassaden med minst en förälder/vårdnadshavare.
 • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast en av vårdnadshavarna kan besöka ambassaden med barnet måste den andra vårdnadshavaren fylla i och signera blanketten ’medgivande för minderårig’ på ett av våra konsulat. Denna vårdnadshavare måste uppvisa giltig legitimation.
 • Underskriften för vårdnadshavaren som reser med barnet bevittnas under besöket på ambassaden.
 • Giltighetstiden för blanketten ’medgivande för minderårig’ är en månad.
 • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med domstolsbeslut eller aktuellt personbevis där det framgår.
 • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln behövs bevis om svenskt medborgarskap.
 • Minderåriga behöver endast följa med till ambassaden när ansökan görs.
 • Vårdnadshavare kan hämta pass för barn under 18 år och måste då kunna identifiera sig med giltigt pass eller fotolegitimation.
 • Insättningskvitto för avgiften för passet måste medtas, se aktuellt belopp i avgiftslistan.
 • Ansökningsblankett för pass ska fyllas i förväg innan besöket på ambassaden. 

Mycket viktigt att ni inte bokar flygbiljetter förrän ni har fått bekräftelse på en bokad tid.

 

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer