Om utlandet Brasilien

Samordningsnummer

Ansök om samordningsnummer i Brasilien

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, Nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller Nationellt identitetskort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt. Namnanmälan på Skatteverkets hemsida

Ansökan om samordningsnummer på ambassaden i Brasilia eller något av våra konsulat kan endast göras om avsikten är att ansöka om pass/ID-kort på ambassaden i Brasilia. Ansökan är avgiftsfri och ambassaden skickar ansökan till Skatteverket som utfärdar samordningsnumret och anmäler det till passregistret. Först när numret är registrerat i passregistret kan ambassaden ställa ut ett pass. Handläggningstiden hos Skatteverket är i regel ca 4-6 veckor. Passet/ID-kortet ska göras så snart som möjligt, efter det att samordningsnumret tilldelats.

Vid ansökningstillfället ska minst en av vårdnadshavarna komma in till ambassaden eller konsulatet tillsammans med barnet. Om bara den ena vårdnadshavaren kan närvara ska den andra vårdnadshavarens pass/ID-kort och eventuella uppehållstillstånd tas med i original, alternativt kopior bestyrkta av en myndighet (t.ex. kommunen där ni bor).

Nya regler från 18 juni 2021

Ett samordningsnummer har efter den 18 juni 2021 olika status:

 • Aktivt
 • Vilandeförklarat

Ett samordningsnummer förklaras vilande vid årsskiftet fem år efter numret tilldelades eller senast förnyades, om inte anmälan från myndighet eller ansökan från enskild om förnyelse kommit in till Skatteverket. Passen är giltiga även om samordningsnumret blivit vilandeförklarat. Passmyndigheterna (ambassaderna eller Polisen)  ombesörjer ansökan resp. anmälan om förnyelse av samordningsnummer till Skatteverket vid ansökning av nytt pass och nationellt id-kort. Om det inte är i samband med en ansökan om svenskt pass/id-kort får medborgaren själv inställa sig hos Skatteverket resp. Statens Servicecenter. 

Om passinnehavaren vill veta om och ev. när deras samordningsnummer är aktivt eller blir vilandeförklarat får de själva ta kontakt med Skatteverket. Gränspolisen i Sverige ger inte ut någon sådan information vid inresa till Sverige. Personnummer och samordningsnummer - Folkbokföring | Skatteverket

OBS! Vid en flytt till Sverige och registrering i Folkbokföringen, omvandlas samordningsnumret till ett personnummer. Pass/ID-kort spärras så snart personnumret har utfärdats. Samordningsnumret spärras också. Tänk på att ansöka om ett nytt pass/ID-kort så snart som möjligt.

Följande dokument krävs:
(OBS! viktigt att fylla i blanketterna tydligt)

Mycket viktigt att ni inte bokar flygbiljetter förrän ni har fått bekräftelse på en bokad tid.

 • Ifylld blankett SKV7750, hämta blanketten här. Sökanden över 18 år måste själv fylla i och skriva under blanketten. Sökanden över 12 år måste skriva under blanketten tillsammans med föräldrarna. (får endast signeras under besöket).
 • Ifylld blankett Uppgift för utredning av svenskt medborgarskap, hämta blanketten här. Vänligen notera: blanketten måste vara komplett ifylld vid ankomst till ambassaden.  
 • Båda föräldrarnas pass eller annan giltig fotolegitimation. För den svenska medborgaren krävs giltig svensk id-handling eller RNE där nationalitet framgår. 
 • Barnets födelsebevis "Certidao de nascimento inteiro teor". I Certidao de nascimento inteiro teor finns all information om föräldrarna precis som det står i folkbokföringen (Livro de registro), där båda föräldrarnas namn framgår. Det motsvarar faderskapsbevis som Skatteverket vill ha.  
 • Förlossningsbevis ”declaração de nascido vivo”.  Detta dokument utfärdas av sjukhuset där födseln ägde rum och ligger till grund för utfärdandet av födelsebeviset. Om ni redan har ett födelsebevis kan ni kontakta samma Notarius Publicus (”Cartório”) som utfärdat det och be om en bestyrkt kopia av förlossningsbeviset. 
 • Vigselintyg (om föräldrarna är gifta) 
 • Vårdnadshavares medgivande. Signerar ni hemma ska underskrifterna bevittnas av två myndiga personer (ej släktingar) och kopior på vittnenas legitimation ska tas med. Signerar ni denna blankett på ambassaden kan personalen bevittna namnunderskrifterna. (English version: Guardian certificate 

Vänligen notera att alla handlingar skall uppvisas i original vid besöket.

 • Födelsebevis i original ska uppvisas.
 • Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation i original.
 • Föräldrarnas vigselbevis, om de var gifta när barnet föddes*.
 • Barnet som anmälan gäller måste komma till passmyndigheten (ambassaden eller generalkonsulatet) tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.
 • Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltigt fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia).

I och med ansökan om samordningsnummer ska man också ansöka om pass inom rimlig tid.

 

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer