• Svenska

Om utlandet Kosovo

Aktuella händelser

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 03 jul 2024, 14.51

Aktuella händelser

Protester och oroligheter har förekommit i de serbiska områdena i norra Kosovo: norra Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok och Leposavic. Den som planerar en resa till norra Kosovo bör kontrollera situationen i området i media. Besökare i landet uppmanas därför att vara uppmärksamma, undvika plötsliga folksamlingar och att följa lokala och internationella nyheter regelbundet.

Om du vill att UD eller den svenska ambassaden ska kunna nå dig – lämna dina kontaktuppgifter via den så kallade svensklistan, Svensklistan - Sweden Abroad

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget är lugnt men ständigt något spänt, och situationen i Kosovo kan snabbt komma att förändras.

Protester och oroligheter har tidigare förekommit, främst i centrala Pristina. Besökare i landet uppmanas därför att vara uppmärksamma, undvika plötsliga folksamlingar och att följa lokala och internationella nyheter regelbundet.

Det finns risk för oroligheter i de serbiska områdena i norra Kosovo: norra Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok och Leposavic. Den som planerar en resa till norra Kosovo bör kontrollera situationen i området i media. Undvik demonstrationer och folksamlingar i norra Kosovo.

Om du vill att UD eller den svenska ambassaden ska kunna nå dig – lämna dina kontaktuppgifter via den så kallade svensklistan, läs mer här.

Terrorism

Kosovo har i linje med övriga länder i världen efter den senaste tidens händelser höjt sin beredskap, men inget uttalat hot finns/misstänks. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och hot Terrorism och hot utomlands - Regeringen.se

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Du bör vara uppmärksam på din omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Du bör hålla dig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Luftkvaliten är stundtals dålig i Pritina, särskilt vintertid, då staden är placerad i en dal vilket medför att avgaser och rök från eldning av trä och kol i hemmen ibland stannar kvar över staden, samt att landets två kolkraftverk är belägna nära staden och skapar stundtals dålig luftkvalité, särskilt vintertid.

Jordbävningar kan förekomma men i liten skala och orsakar oftast ingen större skada. Läs om jorbävningsberedskap här.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare kan resa till Kosovo med svenskt pass eller nationellt id-kort. Passet och det nationella id-kortet måste dock vara giltiga i minst 3 månader efter planerad utresa från landet. Det går även bra att resa med svenskt provisoriskt pass.

Observera att vid utresa från Sverige måste svenska medborgare enligt passlagen alltid medföra giltigt pass vid resa till ett land utanför EU/EES. Detta gäller även vid utresa till länder där destinationslandet accepterar inresa med nationellt id-kort, exempelvis Kosovo.

Svenska medborgare behöver inget visum för transit genom eller vistelse i Kosovo i upp till 90 dagar. 

Sveriges ambassad i Pristina eller Utrikesdepartementet ansvarar inte för Kosovos in- och utresebestämmelser för svenskar. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. För uppgifter om inresevisering hänvisas till kosovariska utrikesministeriets hemsida.

Gränspassage
Kosovos gränskontroller erkänns inte av Serbien. Passkontrollerna i Kosovo stämplar sedan juli 2008 vid in- och utresa. Stämpeln har texten "Republic of Kosovo". Vid inresa till Serbien via Kosovo kan en sådan inresestämpel utfärdad av Kosovo Police betraktas som ogiltig och den resande nekas inträde. Andra resrutter till Serbien är därför att föredra.

Detta innebär att det inte är möjligt att resa in i Kosovo med flyg eller landvägen via Nordmakedonien, Montenegro eller Albanien för att sedan åka till Serbien. Däremot går det bra att resa från Serbien in i Kosovo och åter.

Kosovos myndigheter har inga restriktioner för tillresande från Serbien.

Ditt pass bör vara giltigt sex månader efter inresedatum.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården är av skiftande kvalitet. Akutsjukvården samt vården på mindre orter kan ha låg standard men i Pristina är kvaliteten generellt bra. Det finns gott om apotek, men den som är beroende av vissa mediciner bör ta med sig sådana hemifrån. Det rekommenderas att undvika att dricka kranvatten i landet.

När det gäller sjukdomar som kan drabba dig utomlands, har du själv ett ansvar för din egen hälsa och behandling, om en sådan skulle bli nödvändig. Det är därför viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd före avresan.

Inför resor till Kosovo bör du konsultera din resemottagning i frågor kring lämpliga vaccinationer.

För allmän information om förberedelser för resa se Allmänna reseråd - 1177 Vårdguiden.

Telefonnummer till Emergency center: 038-500 600-3030

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Kosovansk lag gäller i Kosovo, oavsett medborgarskap.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Olika slag av egendomsbrott, rån och inbrott förekommer, men Kosovo är inte ett osäkert land att bo och resa i. Som alltid bör man ha uppsikt över sina värdesaker.

Det finns fortfarande en kvarvarande liten risk för minor sedan 1999, det är därför viktigt att vara försiktig i naturen och hålla sig till upptrampade vägar eller stigar.

Polis: 038-192 Ambulans: 038-194 Brandkår: 038-193

Trafiksäkerhet

I Kosovo kan du köra med ett svenskt körkort och behöver alltså inte ansöka om ett internationellt körkort. Högertrafik  gäller i landet. Trafikkulturen skiljer sig från svenska förhållanden, fotgängare såväl som motortrafikanter bör därför iaktta försiktighet.

Man bör observera att underhållet av vägar, speciellt på mindre orter, kan vara eftersatt.

Jordbruksmaskiner kör ofta utan ljus och fotgängare rör sig ibland längs vägarna, därför är det viktigt att vara uppmärksam, inte minst vid mörkerkörning. Detta gäller till viss del även motorvägar.

Kosovo täcks inte av Gröna kort-systemet, varför en tilläggsförsäkring måste tecknas vid inresa. Läs mer om detta på Kosovo Insurance Bureaus hemsida.

Det är viktigt att alltid ha med sig körkortet när man kör bil.

Resa i landet

Det är relativt enkelt och billigt att ta sig runt med buss i Kosovo. Däremot finns det ingen samlad plattform för turistinfomation med exempelvis bussnätverk. Det finns gott om möjligheter för att hyra bil.

Tänk på att trafikkulturen skiljer sig från svenska förhållanden, fotgängare såväl som motortrafikanter bör därför iaktta försiktighet. Vägar kan vara i undermåligt skick. Läs mer om trafiksäkerheten i Kosovo här.

Jordbävningsberedskap i Kosovo

De flesta större jordbävningar varar 1-2 minuter. När jordbävningen väl börjat har man ofta bara några korta sekunder för att hinna skydda sig. Om en jordbävning skulle bryta ut, är det nödvändigt att agera mycket snabbt.

Här nedan följer några rekommendationer:

Före jordbävningen

 • Tunga föremål och sådana som lätt kan gå sönder bör placeras på de nedersta hyllorna.
 • Kontrollera att elektriska ledningar, gasledningar och varmvattenberedare är i sin ordning.
 • Försäkra dig om var huvudströmbrytare för gas, vatten och elektricitet är placerade.
 • Eventuella sprickor i tak och väggar bör undersökas och repareras.
 • Skaffa brandsläckare till hemmet.

Under jordbävningen

 • Om du befinner dig inomhus, sök skydd under ett stadigt bord, till exempel där du kan undgå att träffas av nedfallande skåp, bokhyllor och andra föremål. En tom korridor kan också rekommenderas. Undvik att stå nära fönster som kan krossas och förorsaka glassplitter.
 • Om en eld skulle bryta ut, släck den så snart som möjligt. Tänk på faran med gasspisar, elektricitet och övriga energikällor. Se till att brandfarliga föremål förvaras på en säker plats. Det är oftast de efterföljande bränderna som leder till en större katastrof i samband med en jordbävning.
 • Rusa inte utomhus i panik utan vänta på ett lägligt tillfälle att lämna bostaden. Hänsyn får tas till husets stabilitet, grundvalar och kondition samt risken för nedfallande föremål utomhus, t.ex. fönsterglas och skyltar.
 • Använd trappor. Använd aldrig hissen under en jordbävning.
 • Planera i förväg hur du på snabbaste sätt skall kunna ta dig ut om du till exempel inte kan få upp ytterdörren.
 • Om du befinner dig utomhus, så försök att skydda ditt huvud mot nedfallande föremål, väggar och ledningsstolpar, etc. En öppen plats är att rekommendera.
 • Om du befinner dig i en bil, så stanna omedelbart vid vägsidan och bli kvar i bilen för skydd. Undvik att parkera under broar och viadukter som kan störta ned.
 • Knäpp på lokalradion för att få information.

Efter jordbävningen

 • Var förberedd på eventuella efterskalv som kan åstadkomma ytterligare förödelse.
 • Om gasledning skadats, öppna fönster och stäng av huvudströmbrytaren.
 • Om elledningen skadats, stäng av huvudströmbrytaren.
 • Undvik skadade byggnader som lätt kan rasa och iakttag största försiktighet om du måste gå in i dem.
 • Följ via radio och TV de evakueringsinstruktioner som ges av lokala myndigheter.

Ambassadens uppgift

Ambassadens uppgift vid en jordbävning är i första hand att samordna information om de svenskar som bor i det drabbade området. Efter en större jordbävning blir det viktigt att få fram och förmedla information om hur det står till med svenskar i det drabbade området. Informera därför din arbetsgivare och ambassaden om din situation. Försök också kontakta dina anhöriga i Sverige.

Telefonsystemen kommer kanske inte att fungera till fullo och det blir flaskhalsar när all information ska tas emot och vidarebefordras, samtidigt som många frågor kommer från anhöriga och medier. Försök att informera ambassaden, som kommer att göra allt för att kunna hantera alla samtal.

Ambassaden kan lättast bistå de svenskar som i förväg registrerat sig. Det är därför angeläget – men ingen skyldighet – att svenskar som bor och vistas i Kosovo under längre perioder anmäler sig till ambassaden och ser till att hålla adressuppgifterna aktuella samt att meddela ambassaden vid definitiv utflyttning från Kosovo. Anmäl din utlandsvistelse här.

För att onödiga efterforskningar ska kunna undvikas, är det önskvärt att du, om du tillfälligt befinner dig utanför Kosovo när en jordbävning inträffar, hör av dig till ambassaden eller UD och till dina anhöriga i Sverige.

I Kosovo verksamma svenska företag och organisationer förutsätts själva ta kontakt med sina anställda. Information om deras belägenhet och eventuella hjälpbehov bör omgående föras vidare till ambassaden.

I vissa fall kan det vara lättare att ringa ut från ett katastrofområde än in. Du bör därför givetvis själv försöka kontakta arbetsgivare, ambassaden och anhöriga i Sverige. Om du har uppgifter om andra svenskar, är sådan information av stort värde. Detsamma gäller uppgifter om övriga nordiska och EU-länders medborgare, eftersom vi samarbetar och utbyter information med deras ambassader.

Ambassaden kommer också att försöka lokalisera svenska medborgare med hjälp av berörda  myndigheter och organisationer. 

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer