Meny
 • Svenska

Om utlandet Kosovo

Jordbävningsberedskap i Kosovo

Kosovo ligger i ett seismiskt relativt aktivt område. Smärre jordbävningar, för svaga för att uppfattas av människor inträffar då och då. Om det skulle komma en kraftig jordbävning kan det vara bra att veta hur man bör bete sig.

De flesta större jordbävningar varar 1-2 minuter. När jordbävningen väl börjat har man ofta bara några korta sekunder för att hinna skydda sig. Om en jordbävning skulle bryta ut, är det nödvändigt att agera mycket snabbt.

Här nedan följer några rekommendationer:

Före jordbävningen

 • Tunga föremål och sådana som lätt kan gå sönder bör placeras på de nedersta hyllorna.
 • Kontrollera att elektriska ledningar, gasledningar och varmvattenberedare är i sin ordning.
 • Försäkra dig om var huvudströmbrytare för gas, vatten och elektricitet är placerade.
 • Eventuella sprickor i tak och väggar bör undersökas och repareras.
 • Skaffa brandsläckare till hemmet.

Under jordbävningen

 • Om du befinner dig inomhus, sök skydd under ett stadigt bord, till exempel där du kan undgå att träffas av nedfallande skåp, bokhyllor och andra föremål. En tom korridor kan också rekommenderas. Undvik att stå nära fönster som kan krossas och förorsaka glassplitter.
 • Om en eld skulle bryta ut, släck den så snart som möjligt. Tänk på faran med gasspisar, elektricitet och övriga energikällor. Se till att brandfarliga föremål förvaras på en säker plats. Det är oftast de efterföljande bränderna som leder till en större katastrof i samband med en jordbävning.
 • Rusa inte utomhus i panik utan vänta på ett lägligt tillfälle att lämna bostaden. Hänsyn får tas till husets stabilitet, grundvalar och kondition samt risken för nedfallande föremål utomhus, t.ex. fönsterglas och skyltar.
 • Använd trappor. Använd aldrig hissen under en jordbävning.
 • Planera i förväg hur du på snabbaste sätt skall kunna ta dig ut om du exempelvis inte kan få upp ytterdörren.
 • Om du befinner dig utomhus, så försök att skydda ditt huvud mot nedfallande föremål, väggar och ledningsstolpar, etc. En öppen plats är att rekommendera.
 • Om du befinner dig i en bil, så stanna omedelbart vid vägsidan och bli kvar i bilen för skydd. Undvik att parkera under broar och viadukter som kan störta ned.
 • Knäpp på lokalradion för att få information.

Efter jordbävningen

 • Var förberedd på eventuella efterskalv som kan åstadkomma ytterligare förödelse.
 • Om gasledning skadats, öppna fönster och stäng av huvudströmbrytaren.
 • Om elledningen skadats, stäng av huvudströmbrytaren.
 • Undvik skadade byggnader som lätt kan rasa och iakttag största försiktighet om du måste gå in i dem.
 • Följ via radio och TV de evakueringsinstruktioner som ges av lokala myndigheter.

Ambassadens uppgift

Ambassadens uppgift vid en jordbävning är i första hand att samordna information om de svenskar som bor i det drabbade området. Efter en större jordbävning blir det viktigt att få fram och förmedla information om hur det står till med svenskar i det drabbade området. Informera därför din arbetsgivare och ambassaden om din situation. Försök också kontakta dina anhöriga i Sverige.

Telefonsystemen kommer kanske inte att fungera till fullo och det blir flaskhalsar när all information ska tas emot och vidarebefordras, samtidigt som många frågor kommer från anhöriga och medier. Försök att informera ambassaden, som kommer att göra allt för att kunna hantera alla samtal.

Ambassaden kan lättast bistå de svenskar som i förväg  registrerat sig. Det är därför angeläget – men ingen skyldighet – att svenskar som bor och vistas i Kosovo under längre perioder anmäler sig till ambassaden och ser till att hålla adressuppgifterna aktuella samt att meddela ambassaden vid definitiv utflyttning från Kosovo. Läs mer på sidan: Anmäl din utlandsvistelse

För att onödiga efterforskningar ska kunna undvikas, är det önskvärt att du, om du tillfälligt befinner dig utanför Kosovo när en jordbävning inträffar, hör av dig till ambassaden eller UD och till dina anhöriga i Sverige.

I Kosovo verksamma svenska företag och organisationer förutsätts själva ta kontakt med sina anställda. Information om deras belägenhet och eventuella hjälpbehov bör omgående föras vidare till ambassaden.

I vissa fall kan det vara lättare att ringa ut från ett katastrofområde än in. Du bör därför givetvis själv försöka kontakta arbetsgivare, ambassaden och anhöriga i Sverige. Om du har uppgifter om andra svenskar, är sådan information av stort värde. Detsamma gäller uppgifter om övriga nordiska och EU-länders medborgare, eftersom vi samarbetar och utbyter information med deras ambassader.

Ambassaden kommer också att försöka lokalisera svenska medborgare med hjälp av berörda myndigheter och organisationer. 

Senast uppdaterad 03 jan 2018, 14.11