Meny
  • Svenska

Iran

Ambassadens reseinformation

Avrådan

Iran - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tillsvidare från icke nödvändiga resor till provinsen Sistan-Baluchistan.

Senast uppdaterad 26 sep 2019, 14.55

Allmänna säkerhetsläget

Svenskar i Iran uppmanas att:

  • noga följa händelseutvecklingen i media
  • iaktta särskild försiktighet vid märkes- och högtidsdagar, samt vid på förhand proklamerade demonstrations- och manifestationsdagar
  • på grund av risken för våldsamheter undvika demonstrationer, manifestationer och större folksamlingar
  • följa gällande regler i Iran i fråga om t ex fotografering samt följa lokala myndigheters rekommendationer; notera att journalistisk verksamhet kräver särskild visering
  • anmäla sin närvaro i landet till Svensklistan
  • hålla sig à jour med information från UD och ambassaden i Teheran
  • resor till gränstrakterna mot Afghanistan, Irak och Pakistan (avrådan gäller för Sistan-Balouchistan) kan vara riskfyllda och bör noga övervägas.

Dubbelt medborgarskap erkänns inte av Iran Resenärer med dubbelt medborgarskap - det vill säga iranskt och svenskt - bör vara medvetna om att Iran inte erkänner dubbelt medborgarskap, vilket innebär att det svenska medborgarskapet inte har något legalt värde i Iran. Läs mer under Lokala lagar och sedvänjor

Hälso- och sjukvård

Maginfektioner p.g.a. salmonellabakterier kan förekomma och ibland kräva läkarvård. Likaså förekommer hepatit, TBC och polio och under senare år har även kolera konstaterats i Teheran och dess närområde. Luften i Teheran är extremt torr och kan i kombination med de omfattande luftföroreningarna orsaka problem för luftvägar och huden och vara besvärlig för personer med hjärt- och kärlsjukdomar.

Tandvård och läkarvård, liksom förlossningsvård, anses vara bra. Läkare och tandläkare är ofta utbildade utomlands.

In- och utresebestämmelser

Resehandlingar och iransk visering Kontrollera att pass och visering är giltiga före avresan från Sverige. Vad gäller iransk visering, kontakta iranska ambassaden i Stockholm. Var ute i god tid! Utlänningar, som stannar längre tid i Iran än viseringens giltighetstid, åläggs att betala ett fastställt belopp per dag för den tid de överskrider tillåten vistelsetid – och kan också förhindras från utresa tills saken är utredd.

Visum vid ankomst kan medges; men kontrollera detta före avresa med iransk ambassad. Observera dock att det förekommit att resenärer hindrats incheckning och inresa, trots att iransk ambassad uppgett att visering kan erhållas vid ankomst. Den som vill vara på den säkra sidan bör således ha sin visering klar före inresa. Ambassaden kan inte assistera i anskaffandet av viseringar giltiga i Iran.
Inresa i Iran nekas resenärer med israeliska stämplar i passet.

Journalistiskt arbete För att bedriva journalistiskt arbete i Iran behövs en särskild visering. Personer som bedriver journalistiskt arbete i Iran, utan att inneha ett giltigt s.k. journalistvisum, kan gripas och kvarhållas av den iranska säkerhetstjänsten.

Ny svensk passhandling för minderårig Vid utfärdande av ny svensk passhandling för minderårig (under 18) krävs vårdnadshavares medgivande. Är båda föräldrarna vårdnadshavare, krävs alltså bådas medgivande, se vidare "Förnyelse av pass för barn under 18 år".

Teherans internationella flygplats IKIA Som regel utgår internationell flygtrafik vad avser huvudstaden från Imam Khomeini International Airport, IKIA. Flygplatsen Mehrabad används huvudsakligen för inrikesflyg. Vad gäller internationella flighter anmodas incheckning minst två timmar före avgång. Bankkontor för valutaväxling finns på gatuplanet. Bussförbindelser till Teheran existerar inte. Taxi till centrala Teheran bör kosta mellan 800,000 och 1.000,000 IRR. Resenärer rekommenderas resa med etablerade taxibolag. Fotografering är förbjuden på och i anslutning till flygplatsen.

In- och utförsel av varor Alkoholhaltiga drycker och narkotika är absolut förbjudet att föra in i landet; införsel och handel med narkotiska medel kan medföra dödsstraff. Nyttjande och försäljning av alkohol kan medföra hårda straff. Att föra in griskött, trycksaker, videofilmer, kassetter, CD:s, kortvågsapparater och religiöst material kan betraktas som kulturellt känsligt och sådana varor kan beslagtas av polisen. Det finns vissa restriktioner på utförsel av mattor.

Betalningar och valuta Det är inte möjligt att använda internationella betalkort (VISA, Mastercard m fl) i Iran, och det är för tillfället inte möjligt att överföra medel till eller från landet genom det internationella banksystemet. Resenärer bör därför medföra nog med kontanter för den planerade resan. 

För information om in- eller utförselbestämmelser för valuta, kontakta Irans ambassad i Stockholm. 

Indragna pass Svenska medborgare av iranskt ursprung kan riskera att få sina iranska och/eller svenska pass beslagtagna av myndigheterna vid in- eller utresa till/från i Iran, eller under vistelsens gång. Ambassaden kan - i fall det skulle bli nödvändigt - utfärda nya svenska pass, men kan inte påverka iranska myndigheters handläggning av iranska resehandlingar. Ett nytt pass kommer inte nödvändigtvis heller erbjuda vederbörande en möjlighet till utresa, eftersom det kräver särskilda utresevisum.

Observera att svensk-iranska medborgare enligt iransk lag måste resa in i och ut ur Iran på iransk passhandling.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Den personliga säkerheten i Teheran är relativt god i jämförelse med många andra huvudstäder i världen. Den kriminalitet som finns kan till viss del förklaras med hög arbetslöshet och omfattande narkotikamissbruk (Iran är ett viktigt transitland för smuggling av afghanskt opium/heroin).  Den största riskfaktorn för den personliga säkerheten är trafiken, ett ämne som berörs mer utförligt nedan.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Iran är ofta kaotisk och olyckorna många. Trafikregler och rött ljus respekteras inte alltid. Fotgängare har inte företräde vid övergångsställen. Taxibilar i Iran är ibland omärkta. Taxibilarna är vanligtvis små och dåligt underhållna samt har ofta brister i säkerheten. Oftast saknas säkerhetsbälten i bilarna. Förutom vanlig taxitrafik finns linjetaxi som fyller bilen med passagerare som är på väg i samma riktning. I Teheran finns en fungerande tunnelbana i de sydliga och centrala delarna av staden. Busstrafiken rullar utan tidtabell.

Försäkringsskydd

Resenärer uppmanas att teckna reseförsäkring före avresan. Resenär som råkar ut för stöld, olycka, sjukdom och dylikt bör i första hand vända sig till SOS International eller Euro-Alarm A/S (endast försäkringar i Europeiska försäkringar A/S). För kontaktuppgifter se: "Om olyckan är framme".
UD avråder från resor till Sistan-Balouchistan, varför tilläggsförsäkring troligen behövs om man trots avrådan väljer att resa till dessa områden.

Lokala lagar och sedvänjor

Dubbelt medborgarskap erkänns inte av Iran. Resenärer med dubbelt medborgarskap – det vill säga iranskt och svenskt – bör vara medvetna om att Iran inte erkänner dubbelt medborgarskap, vilket innebär att det svenska medborgarskapet inte har något legalt värde i landet.

Frihetsberövade mm. Svenska ambassaden har på grund av att man inte erkänner dubbelt medborgarskap ytterst begränsade möjligheter att bistå svensk-iranska medborgare som kommer i klammeri med iranska myndigheter. På senare år har personer som ägnat sig åt verksamheter som myndigheterna betraktar som olagliga frihetsberövats. Det kan tillexempel handla om att man fotograferat objekt som betraktats som försvarshemligheter, märk särskilt att all användning av drönare också för fotografering kan leda till åtal och fängelsestraff. I händelse av att en individ med dubbelt medborgarskap frihetsberövas är det högst osannolikt att iranska myndigheter skulle kontakta svenska ambassaden. Ambassaden skulle i en sådan situation inte heller beredas konsulärt tillträde – dvs möjlighet att besöka den frihetsberövade.

Värnplikt Den iranska värnpliktsåldern (för män endast) är 18-34 år. Detta gäller också svensk-iranska medborgare, som från 17 års ålder kan komma att förvägras utresa ur Iran. Iranska ambassaden i Stockholm bör kunna lämna närmare upplysningar om detta.

Kvinnor och barn Iransk-svenska kvinnor gifta med iransk-svenska eller iranska män behöver deras medgivande för förnyelse av iranska pass. Iransk-svenska kvinnor bör också vara medvetna om risken att beläggas med utreseförbud av iransk make. Svensk skilsmässa är som regel inte giltig i Iran. Även barn kan beläggas med utreseförbud av iransk far.

Det rekommenderas att diskutera ärenden som rör giftermål, skilsmässa, vårdnad om barn (Iran har t ex inte skrivit under Haag-konventionen) och liknande med iransk advokat före avresa. Svenska ambassadens möjligheter att agera i ärenden som dessa är i det närmaste obefintliga.

Hemgift/Mehrie Enligt iransk lagstiftning kan ett särskilt kontrakt upprättas i samband med att äktenskap ingås, i vilket ett så kallat mehrie kan avtalas. Mehrie kan på vissa sätt jämföras med vad som i Sverige kallas hemgift. Enligt ett sådant avtal är hustrun borgenär för det överenskomna värdet av mehrie och maken är således gäldenär för beloppet. Hustrun har rätt att kräva utbetalning av mehrie från maken när som helst (både under äktenskapet och vid eventuell skilsmässa) och har rätt att få saken prövad av domstol. Om domstolen dömer till hustruns fördel kan det innebära att delar av makens tillgångar konfiskeras. Hustrun har också rätt att begära av iranska myndigheter att maken förses med utreseförbud till dess att mehrie är betald.

Tredjelandsmedborgare Svenska ambassaden har dessutom begränsade möjligheter att bistå tredjelandsmedborgare med svenskt PUT (permanent uppehållstillstånd). Däremot bistår självklart ambassaden svenska medborgare (som också har iranskt eller annat medborgarskap) med utfärdande av svensk pass och annan konsulär service.

Indragna pass Svenska medborgare av iranskt ursprung kan riskera att få sina iranska och/eller svenska pass beslagtagna av myndigheterna vid in- eller utresa till/från i Iran, eller under vistelsens gång. Ambassaden kan - i fall det skulle bli nödvändigt - utfärda nya svenska pass, men kan inte påverka iranska myndigheters handläggning av iranska resehandlingar. Ett nytt pass kommer inte nödvändigtvis heller erbjuda vederbörande en möjlighet till utresa, eftersom det kräver särskilda utresevisum.

Observera att svensk-iranska medborgare enligt iransk lag måste resa in i och ut ur Iran på iransk passhandling.

Klädkoder Iran är ett shiamuslimskt land där sharialag tillämpas. Kvinnor måste täcka håret och bära kläder som inte avslöjar kroppens former, t ex en knälång kappa/jacka och långbyxor. Däremot behöver man inte bära svart även om många iranska kvinnor, speciellt utanför huvudstaden, gör detta. I moskéer och basarer bör man vara extra noga med sin klädsel för att inte provocera. Även män bör klä sig täckande och t ex inte bära shorts eller linnen på allmän plats.

Relationer All typ av ömhetsbetygelse mellan man och kvinna bör undvikas på allmän plats. Sexuella relationer mellan män och kvinnor, som inte är gifta med varandra, liksom otrohet och homosexuella handlingar är olagligt och kan medföra lagens strängaste straff.

Man och kvinna som inte är äkta makar tillåts inte sova i samma hotellrum. Vigselbevis bör kunna uppvisas.

Ramadan Under fastemånaden Ramadan bör man undvika att äta, dricka och röka på allmän plats från soluppgång till solnedgång.

Naturförhållanden och katastrofer

Iran ligger i ett seismografiskt känsligt område med återkommande jordskalv. Det är av uppenbara skäl omöjligt att förutse konsekvenserna av en större jordbävning, men läget kan snabbt befaras bli kaotiskt med avbrott i el- och vattenförsörjningen, omfattande trafikstörningar och avbrott i telekommunikationerna. Man bör därför vara inställd på att klara sig själv direkt efter en jordbävning. I händelse av en naturkatastrof bör du vara uppmärksam på instruktioner från de lokala myndigheterna. Svenska medborgare uppmanas att kontakta ambassaden och anhöriga i Sverige.

Terrorism

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor samt nyhetsflöden. Ambassaden påminner om det tidigare rådet att undvika gränsområdena mot Pakistan, Afghanistan och Irak (avrådan gäller för Sistan-Balouchistan).

Trafiksäkerhet

Trafiken i Iran är ofta kaotisk och olyckorna många. Trafikregler och rött ljus respekteras inte alltid. Fotgängare har inte företräde vid övergångsställen. Taxibilar i Iran är ibland omärkta. Taxibilarna är emellertid små och dåligt underhållna samt har brister i säkerheten. Oftast saknas säkerhetsbälten i bilarna. Förutom vanlig taxitrafik finns linjetaxi som fyller bilen med passagerare som är på väg i samma riktning. I Teheran finns en fungerande tunnelbana i de sydliga och centrala delarna av staden. Busstrafiken rullar utan tidtabell.