Meny
  • Svenska

Om utlandet Hongkong

Ambassadens reseinformation

Senast uppdaterad 26 jan 2020, 12.21

Aktuella händelser

 2020-01-26

Coronavirus

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus med ursprung i Wuhan i centrala Kina. Majoriteten av de bekräftade fallen har konstaterats i Wuhan. Fall har även bekräftats i andra delar av Kina samt i ett antal andra länder. I Hongkong har fem sjukdomsfall rapporterats - Centre for Helth Protection. Det har bekräftats att viruset kan smitta från människa till människa men några exakta uppgifter om hur effektiv spridningen är finns ännu inte.

För att begränsa ytterligare spridning av viruset har regeringen i Hongkong den 25 januari höjt säkerhetsnivån till högsta möjliga och vidtagit beredskapsåtgärder. Myndigheterna i Hongkong har infört hälsokontroller vid inresa till Hongkong och flera av skolorna hålls stängda till den 17 februari. Alla flyg och höghastighetståg mellan Hongkong och den kinesiska staden Wuhan stoppas tills vidare. Hongkong Marathon den 9 februari är inställt. 

Generalkonsulatet uppmanar svenska medborgare i Hongkong att följa händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters anvisningar. Det är rekommenderat att iaktta god hand- luftvägs- och personlig hygien (nysa och hosta i armveck, tvätta händerna omsorgsfullt med tvål och vatten som därefter torkas och sedan desinfektionsmedel som får lufttorka). Man bör undvika att besöka marknader där djur och fjäderfä finns samt undvika kontakt med personer som har symtom på pågående luftvägsinfektion. Om man utvecklar luftvägssymtom inom 14 dagar efter vistelse i Wuhan bör man kontakta en vårdinrättning och samtidigt informera sjukvårdspersonalen om sin vistelse i Wuhan.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin hemsida och följer utvecklingen kontinuerligt, läs frågor och svar om viruset här och mer information om utbrottet här. Även på WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

Om du har en specifik fråga är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mejl.

----------------------------------------

2020-01-26

Den 25 januari ägde nya protester rum i Hongkong. Polisen ingrep med tårgas. Situationen är fortfarande oförutsägbar och vi rekommenderar, likt tidigare, alla svenska medborgare att iaktta stor försiktighet, undvika folksamlingar och noga följa lokala nyheter. Under de fortsatta helgdagarna 26-28 januari kan nya protester förekomma

Generalkonsulatet uppmanar alla svenska medborgare att registrera sig på svensklistan så att konsulatet kan gå ut med information vid behov: https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/. Om vi inte vet att du befinner sig i Hongkong kan vi inte heller nå dig. Vi ber också dig som lämnat Hongkong, att ta bort dina uppgifter från svensklistan så att vi inte söker dig i onödan: https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/avanmälan/.

De allmänna transportmedlen har påverkats men tunnelbanesystemet (MTR) går nu som vanligt med undantag för ett par linjer som fortfarande är avstängda. 

Länk till information om de allmänna transportmedlen i Hongkong: https://goo.gl/vQrCWi

Transport Department of HKSAR, special traffic website: https://www.td.gov.hk/en/special_news/spnews.htm

Resenärer bör vara medvetna om att flygtrafiken kan komma att påverkas liksom begränsade möjligheter att ta sig till och från HK International Airport med Airport Express. Tänk därför på att vara ute i mycket god tid före avresa.

Länk till Hong Kong International Airport: https://www.hongkongairport.com

HKIA airline contact number:
https://www.hongkongairport.com/en/flights/airlines-information/airlines.page?fbclid=IwAR2r3CykY7XCug_ldPAbm7a4vi26LqU0L7mv96jHGkqhvLHY6RNCyDJK_KY

 ----------------------------------------

2020-01-26

Coronavirus

There is currently an outbreak of a new coronavirus originating in Wuhan in central China. Majority of confirmed cases have been found in Wuhan. Cases have also been confirmed in other parts of China as well as in several other countries. In Hong Kong five cases have been reported - Centre for Helth Protection. It has officially been confirmed that the virus can spread from person to person, but no exact information on how effective the spread is yet.

To limit further spread of the virus, the Government in Hong Kong has January 25 declared the highest level of emergency and contingency measures have been taken. The authorities in Hong Kong have imposed health checks for people traveling to Hong Kong and several schools are closed until February 17. All flights and high-speed trains to the Chinese city Wuhan are cancelled until further notice. Hong Kong Marathon February 9 is cancelled.

It is recommended to observe good hand-, airway- and personal hygiene (sneezing and coughing in the arm crease, washing your hands carefully with soap and water and then disinfectants and let air dry). One should avoid visiting markets where animals and poultry are found and avoid contact with people who have symptoms of ongoing respiratory infection If you develop respiratory symptoms within 14 days of your stay in Wuhan, you should contact a healthcare facility and at the same time inform the healthcare staff about your stay in Wuhan.

The Public Health Agency of Sweden updates its website and is constantly monitoring the development, read questions and answers about the virus here and more information about the outbreak here. Also, on the WHO:s website there is additional information about the coronavirus and international cooperation to limit the outbreak and its effects.

 If you have a specific question you are welcome to call or email us directly.

 ---------------------------------------

2020-01-26

New protests were held on the 25th of January. The police fired tear gas against protesters.  We recommend, as before, all Swedish citizens to exercise great caution to avoid crowds and follow local news. New protests may occur during the coming public holiday, 26-28 January.

The Consulate General urges all Swedish citizens to register on the Swedish list so that the consulate can issue information when needed: https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/. If we do not know you are in Hong Kong, we cannot reach you. We also ask you who have left Hong Kong to update your information on the Swedish list so that we do not seek you unnecessarily: https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/avanmälan/.

The public transport system was affected during the unrest but is now running as normal with the exception for a few lines, which are still closed. 

Link to public transport information in Hong Kong: https://goo.gl/vQrCWi

Transport Department of HKSAR, special traffic website: https://www.td.gov.hk/en/special_news/spnews.htm

Travelers should also be aware that there are extra security controls at HK International Airport and that travelling with Airport Express can be affected. Therefore, be sure to allow extra time to travel to the airport and for completing check-in procedures.

Therefore, be sure to allow extra time to travel to the airport and for completing check-in procedures.

Link to Hong Kong International Airport: https://www.hongkongairport.com

Link to airline contact numbers: https://www.hongkongairport.com/en/flights/airlines-information/airlines.page?fbclid=IwAR2r3CykY7XCug_ldPAbm7a4vi26LqU0L7mv96jHGkqhvLHY6RNCyDJK_KY

----------------------------------------

 Demonstrationer

Generalkonsulatet vill uppmärksamma svenska medborgare som befinner sig i eller planerar att besöka Hongkong om att det har hållits ett flertal stora demonstrationer i Hongkong sedan juni. Detta har under vissa tider haft stor påverkan på framkomlighet och kollektivtrafik. Flygtrafik till och från Hongkong har också drabbats. Vänligen notera att en ökad granskning av resenärers elektroniska enheter har rapporterats vid gränskontrollerna mellan Hongkong och Kina.

Hongkongs regering införde den 5 oktober 2019 ett maskeringsförbud. Förbudet innebär att maskering av ansiktet under vissa omständigheter, såsom under olovlig sammankomst och allmänna möten, är straffbart med böter och fängelse som påföljd.

Det har i samband med detta också förekommit sammandrabbningar mellan polis och demonstranter där det har förekommit våldsamheter. Situationen är oförutsägbar och du bör vara vaksam och hålla dig uppdaterad kring utvecklingen. Följ lokala media och myndigheter för uppdateringar kring situationen. Undvik områden där demonstrationer och stora folksamlingar förekommer.

Demonstrations

Swedish citizens who plan to visit Hong Kong or are already in Hong Kong should be aware of the numerous large-scale demonstrations that have been going on since June. Public transport and flight traffic to and from Hong Kong have been affected. Please also note that increased screening of travelers’ electronic devices has been reported at the border crossings between Hong Kong and China.

On October 5 2019 the Hong Kong government invoked a masking ban. The regulation means the use of facial covering in certain circumstances such as unlawful assembly, unauthorized assembly, public meeting or public procession is an offence, and is liable on conviction to a fine and imprisonment. 

In connection with the demonstrations, violent clashes have also taken place between police and protesters. The situation remains unpredictable, so you should remain vigilant and keep up to date with developments. Please monitor local media and local authorities for updates on the situation. Please avoid large public gatherings and areas where demonstrations occur.

Cyklonsäsong

Under sommarmånaderna, och speciellt mellan juli och september, drabbas Hongkong ofta av tropiska cykloner och regnoväder. Det är mycket viktigt att man håller sig informerad om förhållandena där man är och att man följer officiella rekommendationer. Läs mer under Naturförhållanden och katastrofer.

Cyclone season

During summer months, and particularly during July to September, Hong Kong is often affected by tropical cyclones and rainy weather. It is important to follow official recommendations. Read more on Natural conditions and hazards.

Allmänna säkerhetsläget

Hongkongs och Macaus allmänna säkerhetsläge är tillfredsställande.

Larmnummer är 999.

Hälso- och sjukvård

Det allmänna hälsoläget och de sanitära förhållandena är relativt goda. Standarden på sjukhus, läkare och tandläkare är hög. Hepatit A förekommer tidvis. Det finns inga obligatoriska vaccinationer vid resor till Hongkong eller Macau.

Den täta trafiken och utsläppen från kolkraftverk i södra Kina medför mycket hög luftförorening. För personer med luftvägs- eller hjärtbesvär kan detta utgöra en svår påfrestning. På grund av otillräcklig avloppsrening är vattnet längs kusterna på sina ställen förorenat. På många platser hålls havsvattenkvaliteten under uppsikt och man ger rekommendationer om det går att bada. Kranvattnet håller drickbar standard.

För generella råd och information om eventuell vaccination, se 1177.se  Vårdguiden. 

Smittsamma sjukdomar

För allmän information och råd se svenska Folkhälsomyndigheten eller Hong Kong Centre for Health Protection hemsida.

Denguefeber

Ett utbrott av denguefeber i södra Kina rapporterades i december 2014 av de kinesiska myndigheterna. Resande till drabbade regioner uppmanas följa myndigheternas råd. Sjukdomen sprids av myggor. Se pressmeddelande från lokala myndigheter här och här

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver inte visering för att resa till Hongkong eller Macau. Du kan stanna i 90 dagar som besökare.

Det svenska passet måste dock ha en giltighetstid på en månad utöver det planerade besöket i Hongkong. Det vill säga en vistelse i Hongkong i två veckor kräver ett giltigt pass i sex veckor. Samma regler gäller för svenska medborgare som vill besöka Macau.

Alla frågor om viseringar och uppehållstillstånd besvaras av Hongkongs respektive Macaus myndigheter. I Hongkong kan du vända dig till: Chinese Visa Office China Resources Building 26 Harbour Road, Wanchai Tel: (+852) 3413 2424 eller 3413 2300.

Många resebyråer och hotell i Hongkong erbjuder viseringsservice.

Ska du resa till Folkrepubliken Kina behöver du visering. Reser du via Peking eller Shanghai's internationella flygplatser kan du i vissa fall stanna upp till 72 timmar utan visum. För mer information se kinesiska visumkontoret i Stockholms webbsida. 

OBS! Mycket viktig information angående transitering i Hongkong för vidare resor i Asien

Det har blivit allt vanligare att "skräddarsy" sin egen utlandsresa varför vi speciellt vill uppmärksamma dig som reser i regionen att komma ihåg att de flesta länder i Asien kräver att passet är giltigt minst 6 månader vid inresa, till skillnad mot Hongkong. Transiterar du i Hongkong några dagar för att senare resa vidare i Asien uppmanas du att noga kontrollera ditt pass innan avresan från Sverige. 

Det är inte möjligt att ansöka om provisoriskt nödpass vid Sveriges generalkonsulat i Hongkong för vidare resor i Asien. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Inga särskilda problem med den personliga säkerheten finns om normal försiktighet iakttas. Fickstölder kan förekomma i shoppingområden, vid restauranger och kaféer där turister rör sig. Större penningsummor, pass och andra värdeföremål bör förvaras i hotellets värdefack. Kopior av pass och visum bör helst hållas åtskilt från originalen.

Resande till Hongkong och Macau bör, liksom vid alla utlandsresor, ha en heltäckande reseförsäkring. Observera att sjukvården i Hongkong är dyr.

Lokala lagar och sedvänjor

Hongkongs rättsystem bygger på det brittiska.

Notera att rökförbud gäller på alla offentliga platser, restauranger, barer m.m. med böter upp till HKD 5000. Nedskräpning bestraffas med böter om HKD 1500.

Innehav av elpistoler/elchocksvapen är förbjudet enligt lag i Hongkong. Straffen för innehav är mycket höga (upp till 100 000 HKD och max 14 års fängelse). Hårda straff för narkotikabrott Hongkong och Macau har mycket stränga straff för narkotikabrott, läs mer här.

Acceptera aldrig att ta med dig någon annans väska eller paket. Tänk på att alltid packa ditt bagage själv, se till att det är ordentligt låst och håll alltid uppsikt. Om du tar receptbelagd medicin är det lämpligt att ha med sig ett intyg från din läkare för att undvika onödiga diskussioner i tullen eller med immigrationsmyndigheten.

OBS! Person över 18 år är endast tillåten att föra in 1 liter alkohol, 19 cigaretter eller 1 cigarr eller 25 gram annan tobak i Hongkong, läs mer här. 

Naturförhållanden och katastrofer

Under sommarmånaderna, och speciellt mellan juli och september, drabbas Hongkong ofta av tropiska cykloner och regnoväder. Det är mycket viktigt att du håller dig informerad om förhållandena där du är och att du följer officiella rekommendationer. Här nedan hittar du länkar till viktig information.

Hongkongs officiella metereologiska information

Allmän information om cyklon(tyfon) varningar
Aktuella Tropiska Cykloner (Tyfoner & Tropiska Stormar)
Försiktighetsåtgärder vid cyklon(tyfon) varningar 

De flesta verksamheter stänger när tyfonvarning 8 hissas. Det påverkar kollektivtrafiken. Flygplatsen stängs inte automatiskt vid cyklonvarningar. Du bör kontakta ditt flygbolag för att informera dig om förseningar eller inställda avgångar. Se även webbplatsen för Hongkongs flygplats.

Generalkonsulatet håller stängt vid signal 8 eller högre. Högre signaler är sällan i kraft mer än några timmar upp till en dag.

Regnoväder

Hongkong har även ett varningssystem för regnoväder då det kan regna mycket kraftigt med lokala översvämningar som följd. Generellt gäller att du stannar där du är om svart varning är utfärdad, läs mer om regnvarningssystemet. 

Natural conditions and disasters

Hong Kong’s official meteorological information
General Information regarding cyclone(typhoon) warnings
Current tropical cyclones (typhoons & tropical storms)
Precautions in case of cyclone (typhoon) warnings

Most workplaces close when a typhoon warning reaches level 8. This affects public transportation. The airport does not automatically close during cyclone warnings. As such, you ought to contact your airline for information regarding delays or cancellation of departures. Also visit Hong Kong Airport’s website.

The consulate general will be closed at level 8 or higher. Higher levels are seldom in affect for more than a couple of hours or up to a day.

Rainstorms
Hong Kong also has a Rainstorm Warning System as it can rain very heavily with local flooding as a result. Generally, if a black warning is announced, you ought to stay in a safe place, read more about the Rainstorm Warning System.

Terrorism

Sannolikheten för att en terroristattack inträffar i Hongkong är låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst.

Allmänna råd: Du bör vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet du reser till. Du bör vara uppmärksam din omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Du bör hålla dig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om Terrorism och turism på regeringens webbsida. 

Se även Hong Kong Government - Security Bureau och Macau Government - Tourism Crisis Management Office.

Trafiksäkerhet

I Hongkong är det vänstertrafik. Var uppmärksam när du korsar trafikerade vägar.

Kollektivtrafiken är mycket väl utvecklad i Hongkong och används av befolkningen i högre grad än på någon annan plats på jorden. Trots detta kan det tyckas vara tät trafik på gatorna. Hongkong är litet till ytan, endast en tredjedel så stort som Gotland, och det finns begränsad möjlighet att bygga ut vägnätet i de centrala delarna av staden. Trafikstockningar förekommer under rusningstid.

På de flesta kollektivtrafiksalternativ kan man betala med ett s.k. Octopuskort. Detta kort fylls på med ett värde mellan HKD 50 och HKD 1000. Kortet kan även användas för att betala i affärer och för attraktioner. Du kan köpa ditt Octopuskort på tunnelbanestationer (MTR) och på stationerna för flygplatstågen (Airport Express).

Det finns tre sorters taxi i Hongkong. Röd - finns i centrala delarna och kan köra till de flesta områden i Hongkong. Blå - Lantau ön och Grön - Nya territorierna. Taxi i Hongkong är relativt billigt men notera att man endast kan betala med kontanter. Avgifter för tunnlar och broar läggs till priset man ser på taxametern. Det är lag på att man ska använda säkerhetsbälte.