Registrera nyfödd utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Nyfödda barn ska anmälas till Skatteverket för att erhålla personnummer. Föds barnet utomlands ansöker man istället om samordningsnummer, vilket gäller som personnummer tills dess att man flyttar till Sverige.

För att erhålla samordningsnummer i den svenska folkbokföringen vänder man sig till närmaste svenska ambassad eller generalkonsulat och ber att de ska rekvirera ett samordningsnummer för barnet hos skatteverket. Ansökan är avgiftsfri och kan endast utföras av ambassaden/generalkonsulatet (privatpersoner kan inte själva rekvirera samordningsnummer till sina barn).

Namnanmälan

För svenska barn födda utomlands gäller att vårdnadshavarna inom tre månader efter födseln ansöker om både för och efternamn för barnet hos Skatteverket, via blankett SKV7750. Ansökan är avgiftsfri. Vårdnadshavarna kan göra detta själva eller gå via ambassaden/generalkonsulatet.

Om vårdnadshavarna inte själva redan har gjort en namnanmälan av barnet hos Skatteverket fylls även en sådan blankett i och sänds in via ambassaden/generalkonsulatet när du är där för att beställa samordningsnummer.

Ladda ner blankett SKV7750 från Skatteverkets webbplats

Samordningsnummer

För barn födda utomlands ansöker du om ett samordningsnummer vilket gäller som personnummer tills dess att barnet flyttar till Sverige. För att erhålla samordningsnummer i den svenska folkbokföringen vänder du sig till närmaste svenska ambassad eller generalkonsulat och ber att de ska beställa ett samordningsnummer.

Ansökan är avgiftsfri och kan endast utföras av ambassaden/generalkonsulatet (privatpersoner kan inte själva beställa samordningsnummer till sina barn).

Beställning av samordningsnummer på en ambassad eller konsulat får endast ske för passändamål. Om passansökan inte fullföljs inom rimlig tid, ca tre månader, efter att barnet har tilldelats samordningsnummer, kommer passmyndigheten begära att Skatteverket återkallar samordningsnumret. Passmyndigheten får endast rekvirera samordningsnumret för svenska medborgare.

Följande krävs vid ansökan om samordningsnummer:

Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden eller generalkonsulatet) tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.

  • Födelsebevis i original ska uppvisas.
  • Föräldrarnas vigselbevis, om de var gifta när barnet föddes*.
  • Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation i original.
  • Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltigt fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia).

Svenskt medborgarskap

Observera att om barnet är fött i utlandet före 1 april 2015 till ogift svensk far och utländsk mor blev barnet inte svensk medborgare vid födseln. Den svenske fadern kan anmäla svenskt medborgarskap för barnet hos Migrationsverket.

*Om barnet är fött 1 april 2015 eller senare gäller: Om föräldrarna inte var gifta med varandra vid barnets födelse och endast fadern är svensk medborgare krävs att faderskapet är fastställt via en bekräftelse eller domstolsbeslut för att barnet ska bli svensk medborgare.

Om endast fadern är svensk medborgare men var gift med barnets utländska mor vid barnets födsel blir barnet automatiskt svensk medborgare om barnet vid födseln får hemvist i Sverige.

Barn till svensk mor blir svensk medborgare vid födseln oavsett om modern är gift eller inte.

Mer om medborgarskap för barn på Migrationsverkets webbplats

Ansökan om pass för barn under 18 år

När namnanmälan är gjord och samordningsnummer har erhållits från Skatteverket via ambassaden eller generalkonsulatet, kan vårdnadshavarna ansöka om pass för barnet.

Läs mer om: Ansökan om pass för barn under 18 år

Senast uppdaterad 18 apr 2017, 14.09