• Svenska

Samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, Nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller Nationellt identitetskort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt. Namnanmälan på Skatteverkets hemsida

Ansöka om svenskt pass för barn födda utomlands

På en svensk ambassad eller generalkonsulat utomlands som är passmyndighet kan du som vårdnadshavare ansöka om pass för barnet. Det gäller om barnet är svensk medborgare. Du behöver inte registrera barnet hos Skatteverket innan du gör passansökan. Om barnet inte är registrerat hos Skatteverket görs det normalt i samband med passansökan.

För att passmyndigheten ska kunna utfärda pass måste ett barn som är fött utomlands erhålla ett samordningsnummer. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige.

Det är passmyndigheten som beställer ett samordningsnummer.

Det är alltså inte du själv som beställer samordningsnummer till ditt barn.

Passmyndigheten får endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Ansökan om pass sker i två steg.

Passansökan inleds med att passmyndigheten säkerställer att barnet är svensk medborgare. Därefter rekvirerar passmyndigheten samordningsnummer från Skatteverket, som är den myndighet som beslutar om samordningsnummer.

När beslut om samordningsnummer erhållits, är det dags att boka tid för att avsluta passansökan, då bl.a. foto tas och betalning av passansökan görs.
Följande krävs vid rekvisition om samordningsnummer:

Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden eller generalkonsulatet) tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.

  • Födelsebevis i original ska uppvisas. Födelsebeviset ska vara utfärdat av en behörig myndighet i födelselandet och innehålla uppgifter om barnets namn, födelsedatum, födelseort och föräldrar.
  • Föräldrarnas vigselbevis, om de var gifta när barnet föddes.
  • Pass, för er föräldrar och för barnet (om barnet har ett pass)
  • Förlossningsintyg eller graviditetsintyg
  • Faderskapsbekräftelse eller faderskapsdom (om ni föräldrar inte är gifta med varandra när barnet föds)
  • Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltigt fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia)

För information om vilka ytterligare handlingar med mera som krävs för att passmyndigheten ska kunna rekvirera samordningsnummer kontakta ambassaden/generalkonsulatet eller gå in på respektive ambassad/generalkonsulats hemsida.

Mer information om samordningsnummer hittar du på Skatteverkets hemsida