• Svenska

Om utlandet Bolivia

Beställning av samordningsnummer i Bolivia

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller nationellt identitetskort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt. Namnanmälan på Skatteverkets hemsida

Har du redan fått samordningsnummer sedan tidigare gäller nya regler från 18 juni 2021

Ett samordningsnummer har efter den 18 juni 2021 olika status:

  • Aktivt
  • Vilandeförklarat

Ett samordningsnummer blir vilandeförklarat vid utgången av det femte kalenderåret om inte någon anmälan eller ansökan om förnyelse inkommit till Skatteverket.

Om du har ett giltigt pass så gäller det till sista giltighetsdag även om ett samordningsnummer blir vilandeförklarat. När du ansöker om nytt pass kommer ansvarig passmyndighet att begära förnyelse av samordningsnumret. Mer information återfinns här.

För information om vilken status ditt samordningsnummer har och när det blir vilandeförklarat vänder ni er till Skatteverketsom är ansvarig myndighet.

Om du har ett samordningsnummer och byter kontaktadress ska du anmäla ny adress till Skatteverket. Det kan antingen vara en adress i Sverige eller en adress i ett annat land, men inte både och.

Du behöver också meddela Skatteverket om du byter personuppgifter så som namn eller medborgarskap.

Mer om samordningsnummer hittar du på Skatteverkets hemsida.

Ansöka om svenskt pass för barn födda utomlands

För att ambassaden ska kunna utfärda pass måste ett barn som är fött utomlands erhålla ett samordningsnummer. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige.

Följande krävs vid rekvisition om samordningsnummer:

Barnet måste komma till ambassaden eller något av våra underliggande konsulat tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.

  • Födelsebevis i original ska uppvisas. Födelsebeviset ska vara utfärdat av en behörig myndighet i födelselandet och innehålla uppgifter om barnets namn, födelsedatum, födelseort och föräldrar.
  • Föräldrarnas vigselbevis, om de var gifta när barnet föddes.
  • Pass, för er föräldrar och för barnet (om barnet har ett pass)
  • Förlossningsintyg eller graviditetsintyg om modern vad bosatt i Sverige vid födelsen
  • Faderskapsbekräftelse eller faderskapsdom (om ni föräldrar inte är gifta med varandra när barnet föds)
  • Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltig fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia)

Mer information om samordningsnummer hittar du på Skatteverkets hemsida