• Svenska

Om utlandet Belgien

Samordningsnummer

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller nationellt identitetskort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt. Namnanmälan på Skatteverkets hemsida.

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige.

Har du redan fått samordningsnummer sedan tidigare gäller nya regler från 18 juni 2021

Ett samordningsnummer har efter den 18 juni 2021 olika status:

 • Aktivt
 • Vilandeförklarat

Ett samordningsnummer blir vilande förklarat vid utgången av det femte kalenderåret om inte någon anmälan eller ansökan om förnyelse inkommit till Skatteverket.

Om du har ett giltigt pass så gäller det till sista giltighetsdag även om ett samordningsnummer blir vilandeförklarat. När du ansöker om nytt pass kommer ansvarig passmyndighet att  begära förnyelse av samordningsnumret.

För information om vilken status ditt samordningsnummer har och när det blir vilandeförklarat vänder ni er till Skatteverket som är ansvarig myndighet.

Om du har ett samordningsnummer och byter kontaktadress ska du anmäla ny adress till Skatteverket. Det kan antingen vara en adress i Sverige eller en adress i ett annat land, men inte både och.

Du behöver också meddela Skatteverket om du byter personuppgifter så som namn eller medborgarskap.

Mer om samordningsnummer hittar du på Skatteverkets hemsida.

Ansöka om svenskt pass för barn födda utomlands

På en svensk ambassad eller generalkonsulat utomlands som är passmyndighet kan du som vårdnadshavare ansöka om pass för barnet. Det gäller om barnet är svensk medborgare. Du behöver inte registrera barnet hos Skatteverket innan du gör passansökan. Om barnet inte är registrerat hos Skatteverket görs det normalt i samband med passansökan.

För att passmyndigheten ska kunna utfärda pass måste ett barn som är fött utomlands erhålla ett samordningsnummer. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige.

Det är passmyndigheten som beställer ett samordningsnummer.

Det är alltså inte du själv som beställer samordningsnummer till ditt barn.

Passmyndigheten får endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare. 

Ansökan om pass sker i två steg.

Passansökan inleds med att passmyndigheten säkerställer att barnet är svensk medborgare. Därefter rekvirerar passmyndigheten samordningsnummer från Skatteverket, som är den myndighet som beslutar om samordningsnummer.

I syfte att ansöka om pass kan du ansöka om samordningsnummer till ditt barn via generalkonsulatet i Bryssel. Boka tid för ansökan om samordningsnummer här.

När beslut om samordningsnummer erhållits, är det dags att boka tid för att avsluta passansökan, då bl.a. foto tas och betalning av passansökan görs.

Följande krävs vid ansökan om samordningsnummer:

 • Ifylld ansökningsblankett SKV7750 (Skatteverket).
 • Personlig inställelse för barnet, minst en av vårdnadshavarna ska vara med.
 • Giltigt födelsebevis i original där båda vårdnadshavare framgår.  Födelsebeviset ska vara utfärdat av en behörig myndighet i födelselandet och innehålla uppgifter om barnets namn, födelsedatum, födelseort och föräldrar.
 • Förlossnings- eller graviditetsintyg i original (utfärdas vanligen av sjukhus/läkare/gynekolog - namn på personen som har fött barnet måste framgå).
 • Föräldrarnas vigselbevis, om de var gifta när barnet föddes.
 • Faderskapsbekräftelse eller faderskapsdom, om föräldrarna inte var gifta med varandra när barnet föddes.
 • Båda vårdnadshavares pass eller giltig fotolegitimation. Svenska föräldrar måste uppvisa giltigt svenskt pass eller nationellt ID-kort.
 • Barnets pass/ID-handling från annat land i förekommande fall.

Rekvisition av samordningsnummer tar ca 6-8 veckor. Du får ett beslut från Skatteverket.

---

Följande krävs för att ansöka om provisoriskt pass för barn som tilldelats samordningsnummer:

 • Personlig inställelse
 • Beslut om samordningsnummer
 • Giltigt födelsebevis där båda föräldrarnas namn framgår
 • 3 nytagna passfoton
 • Samtliga vårdnadshavares medgivande (blanketten finns på generalkonsulatet i Bryssel). Om endast en vårdnadshavare följer med barnet måste denne visa upp den andre vårdnadshavarens fotolegitimation
 • Blanketten 'uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap' (blanketten finns på generalkonsulatet i Bryssel)
 • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut
 • Vårdnadshavares fotolegitimation
 • Giltig flygbiljett
 • Avgiften för provisoriskt pass är 1800 SEK i lokal valuta – f.n. EUR 154, betalas kontant eller med kort

NB! Minderåriga som ansöker om provisoriskt pass ska besöka konsulatet tillsammans med minst en vårdnadshavare vid en bokad tid. Kom ihåg att blanketten ’vårdnadshavares medgivande’ ska fyllas i och undertecknas av båda vårdnadshavare. Detta är speciellt viktigt om endast en vårdnadshavare följer med till den inbokade passtiden.    

Båda vårdnadshavare ska även uppvisa giltig fotolegitimation (pass eller nationellt ID-kort) i original. Kontakta konsulatet per mejl för att boka tid för ansökan om provisoriskt pass, och för att få blanketterna som behövs.