• Svenska

Om utlandet Belgien

Samordningsnummer

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller nationellt identitetskort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt. Namnanmälan på Skatteverkets hemsida.

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige.

Det är passmyndigheten som beställer ett samordningsnummer. Det är alltså inte du själv som beställer samordningsnummer till ditt barn. Passmyndigheten får endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

I syfte att ansöka om pass kan du ansöka om samordningsnummer till ditt barn via generalkonsulatet i Bryssel. Boka tid för ansökan om samordningsnummer här.

Passansökan behöver lämnas in senast sex månader efter att barnet har tilldelats samordningsnummer.

Följande krävs vid ansökan om samordningsnummer:

 • Ifylld ansökningsblankett SKV7750 (Skatteverket)
 • Personlig inställelse för barnet, minst en av vårdnadshavarna ska vara med
 • Giltigt födelsebevis i original där båda vårdnadshavare framgår 
 • Förlossnings- eller graviditetsintyg i original (utfärdas vanligen av sjukhus/läkare/gynekolog - namn på personen som har fött barnet måste framgå)
 • Vigselbevis alternativt faderskapsbekräftelse eller faderskapsdom i original
 • Båda vårdnadshavares pass eller giltig fotolegitimation. Svenska föräldrar måste uppvisa giltigt svenskt pass eller nationellt ID-kort
 • Barnets pass/ID-handling från annat land i förekommande fall

Rekvisition av samordningsnummer tar ca 6-8 veckor. Du får ett beslut från Skatteverket.

---

Följande krävs för att ansöka om provisoriskt pass för barn som tilldelats samordningsnummer:

 • Personlig inställelse
 • Beslut om samordningsnummer
 • Giltigt födelsebevis där båda föräldrarnas namn framgår
 • 3 nytagna passfoton
 • Samtliga vårdnadshavares medgivande (blanketten finns på generalkonsulatet i Bryssel). Om endast en vårdnadshavare följer med barnet måste denne visa upp den andre vårdnadshavarens fotolegitimation
 • Blanketten 'uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap' (blanketten finns på generalkonsulatet i Bryssel)
 • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut
 • Vårdnadshavares fotolegitimation
 • Giltig flygbiljett
 • Avgiften för provisoriskt pass är 1800 SEK i lokal valuta – f.n. EUR 178, betalas kontant eller med kort

NB! Minderåriga som ansöker om provisoriskt pass ska besöka konsulatet tillsammans med minst en vårdnadshavare vid en bokad tid. Kom ihåg att blanketten ’vårdnadshavares medgivande’ ska fyllas i och undertecknas av båda vårdnadshavare. Detta är speciellt viktigt om endast en vårdnadshavare följer med till den inbokade passtiden.    

Båda vårdnadshavare ska även uppvisa giltig fotolegitimation (pass eller nationellt ID-kort) i original. Kontakta konsulatet per mejl för att boka tid för ansökan om provisoriskt pass, och för att få blanketterna som behövs.