Sverige & Ryssland Ryssland

Dokument som krävs

För att din visumansökan ska behandlas krävs de obligatoriska dokumenten nedan. Dessutom krävs ytterligare dokument, beroende på vilken typ av besök du ska göra.

Du måste ha:

 • Ett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär, Ansökan om Schengenvisering, blankett svenska eller engelska
 • Fotografi enligt ICAOs riktlinjer.
 • Viseringsavgiften
 • Ett pass eller annan giltig resehandling. Detta ska:
  - vara giltigt i minst tre månader efter avresan från Schengenområdet
  - innehålla minst två tomma sidor
  - vara utfärdat inom den senaste tioårsperioden
 • En individuell medicinsk reseförsäkring som täcker kostnader för akut vård och hemtransport av medicinska skäl. Läs mer under Medicinsk reseförsäkring
 • Tillräckligt med pengar för uppehället. Utgångspunkten är 450 SEK per dag och person i Sverige. Beloppet kan bli lägre om du t.ex. betalat kost och logi i förväg eller bor hos släkt och vänner. visa att denne har tillräckligt med pengar på motsvarande sätt. Som sökande behöver du visa att du kan försörja dig och behöver därför inkomma handlingar:

     -Anställd: arbetsgivarintyg som anger tjänst samt lön; 2NDFL alternativt att lön framgår av bankkontoutdrag

     -Egen företagare: IP-intyg; beskrivning vad för typ av företagsverksamhet som man har; underlag som styrker att man haft inkomst från den verksamheten

     -Pensionär: pensionärsintyg/pensionärskort som styrker inkomst  

     -Student: studieintyg och tillämpliga dokument från sponsor 

 • Bankkontoutdrag 3 månader (OBS! inkomst ska framgå av kontoutdraget, man kan bifoga flera kontoutdrag). Om den som bjuder in dig till Sverige ska stå för dina kostnader ska du inkomma med ex. lönespecifikationer som styrker att inbjudaren har en regelbunden inkomst.
 • Kopia av ryskt inrikespass (utfärdas från 14 års ålder) med uppgifter om sökandens personuppgifter, registrerad adress i Ryssland, civilstånd samt utfärdat utrikespass
 • Om det inte framgår av inrikespass ska födelsebevis samt vigselbevis bifogas för att visa familjeförhållanden
 • Intyg om ägandeskap för lägenhet/hus/mark
 • Beskrivning av resans syfte samt vad man planerar att göra under vistelsen i Sverige
 • Övriga handlingar som är kopplade till din planerade resa i Sverige

Om du är under 18 år eller har medföljande barn ska du även ha de dokument som beskrivs under rubriken Minderåriga - extra dokument

För tredjelandsmedborgare behövs dessutom en handling som styrker laglig vistelse i Ryska federationen i enlighet med federal lagstiftning (uppehållstillstånd, visering för längre vistelse eller en registrering), giltig under minst tre månader efter planerad utresa från Schengenområdet eller en handling som styrker att sökanden har ansökt om förlängning av tillståndet/viseringen. Om sökanden inte är bosatt i Ryska federationen behövs en handling som styrker laglig vistelse samt motivering till varför ansökan ska lämnas in i Ryska federationen i stället för i landet där sökanden är bosatt.

För att underlätta inlämningen av ansökningshandlingar för visum kan du förbereda följande:

 • Den exakta summan för ansökningsavgiften
 • Kopia av utrikespasset där giltighetstid och identitetsuppgifter framgår samt sidor med tidigare Schengenvisum
 • Översättningar av officiella handlingar och brev till engelska eller svenska

Nedan hittar du genväg till den harmoniserade listan