Sverige & Ryssland Ryssland

Basfakta

Om du vill besöka Sverige och inte är EU/EES-medborgare kan du behöva visum. Visum är ett tillstånd att resa in och vara i Sverige under en kortare tid. Visumet gäller i hela Schengenområdet, men du ska söka hos det land som är resans huvudmål. 

Den 14 september 2015 införs EU:s centrala informationssystem för viseringar (VIS) i Ryssland. Detta system kommer att göra det möjligt för alla Schengenländer att utbyta information om de korttidsviseringar till Schengenområdet som utfärdas i Ryssland. 

Visum kan ges exempelvis för:

  • affärsbesök
  • att delta i kulturella eller sportsliga evenemang
  • besöka släkt och vänner
  • turistbesök

Du kan lämna in din ansökan tidigast tre månader innan det planerade besöket. Gör din ansökan i så god tid som möjligt, särskilt under högsäsongen. Vanligtvis får du ett beslut inom två veckor.

Ett visum kan ges från 1 dag till högst 90 dagar. Dagarna ska utnyttjas inom en viss tidsram (giltighetstid), som är max sex månader.

Hur många dagar du får vistas inom Schengen och under vilken tidsram anges på det visummärke som sätts i din resehandling.

Om du behöver resa till Sverige ofta kan du ansöka om att få göra två eller flera inresor. En visering kan vara giltig i högst fem år. Gäller den längre än sex månader får du vistas inom Schengen max 90 dagar per sexmånadersperiod. Mer information samt visumkalkylator finns att finna här.

Ett visum ger inte en automatisk rätt att resa in i Schengenområdet. Det sker alltid en inresekontroll vid en yttre gräns. Därför är det bra att ha med sig kopior på de handlingar man lämnade in vid ansökan. Kontrollen vid gränsen kan leda till att man nekas inresa.

Det är ambassaden eller konsulatet som fattar beslut om visum ska beviljas. I vissa fall kan ärendet lämnas till Migrationsverket för beslut.

Läs mer om att söka visum i menyn längst ner samt på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

Viseringsförenklingsavtal

Besök längre än 90 dagar

Om du redan vid ansökningstillfället vet att du behöver vistas i Sverige längre tid än tre månader, bör du - istället för ett Schengenvisum - söka uppehållstillstånd för besök eller ett nationellt visum, en s.k. D- visering. Dessa tillstånd beslutas enligt svenska regler. Det innebär t.ex. att viseringsförenklingsavtal inte gäller och att beslutet om visum inte kan överklagas.

En ansökan om uppehållstillstånd för besök sänds alltid till Migrationsverket i Sverige och beslutas där. Handläggningstiden är därför längre än för en D-visering. Om ansökan beviljas brukar uppehållstillstånd ges för mellan tre och tolv månader.

Om du har särskilda skäl kan du få ett nationellt visum (en s.k. D-visering) för längre tid än 90 dagar, men högst ett år. Ett nationellt visum gäller för fri rörlighet inom hela Schengenområdet, på samma sätt som ett uppehållstillstånd. Du bestämmer själv hur många gånger du vill resa in i Schengenområdet så länge visumet är giltigt.

För att du ska kunna beviljas ett uppehållstillstånd för besök eller ett nationellt visum ska syftet med resan till Sverige vara att göra ett besök, inte bosättning. Försörjningen ska vara tryggad under hela vistelsen. Medicinsk reseförsäkring är obligatorisk, eftersom medicinska kostnader kan vara höga.

 

Senast uppdaterad 18 dec 2017, 09.51