Sverige & Ryssland Ryssland

Överklaga

Då det råder ett tillfälligt inreseförbud till Sverige, tar VFS Globals viseringskontor inte längre emot viseringsansökningar från och med den 23 mars 2020 och tills vidare. Under den här perioden kan du lämna in din ansökan om visering vid ambassaden i Moskva, endast om du tillhör någon av kategorierna som är undantagna inreseförbudet och behöver visering. Mer information hittar du här. Du bör kontakta ambassaden inför din ansökan per e-post: visa.moscow@gov.se.

Om du har fått avslag på din ansökan om visum kan du överklaga beslutet. Överklagan ska vara skriftlig, undertecknad av dig och lämnas eller skickas in till ambassaden senast 3 veckor från den dagen du fick beslutet.

Överklagan ska innehålla:

  • Vilket beslut du vill överklaga
  • Hur du vill att beslutet ska ändras
  • Ditt namn, födelsedatum, postadress och telefonnummer
  • Eventuella omständigheter och bevis som du vill lägga till i ditt ärende

Om du anlitar ett ombud som undertecknar överklagan, måste ombudet ha en fullmakt. Fullmakten ska vara undertecknad av dig och lämnas i original tillsammans med din överklagan.

Ambassaden tar först ställning till om beslutet ska omprövas. Ändrar inte ambassaden sitt beslut, går ärendet vidare till migrationsdomstolen i Sverige.

Senast uppdaterad den 23 mars 2020.

Senast uppdaterad 18 dec 2017, 11.46