Om utlandet Tyskland

Samordningsnummer

Ambassaden tar endast emot anmälan om namn och underlag för rekvisition av samordningsnummer om avsikten är att ansöka om pass eller nationellt ID-kort för barnet vid ambassaden Berlin. Barnet, tillsammans med minst en vårdnadshavare, måste närvara vid ansökningstillfället.

Namnanmälan

Önskar vårdnadshavarna endast göra en namnanmälan för barnet och inte ansöka om pass eller nationellt ID-kort, ska blanketten sändas av vårdnadshavarna direkt till Skatteverket tillsammans med de handlingar som uppges på blanketten längst ner till höger. Dessa handlingar ska vara bestyrkta av valfri myndighet.

Adress:
Skatteverket Folkbokföringen
881 52 Sollefteå
Schweden

Ansökan om samordningsnummer

För barn födda utomlands måste ett samordningsnummer rekvireras innan det är möjligt att ansöka om svenskt pass eller nationellt ID-kort. För att erhålla samordningsnummer vänder man sig till ambassaden i Berlin eller något av de 12 honorärkonsulaten i Tyskland för att lämna in nödvändiga handlingar. Det är inte möjligt för vårdnadshavarna att själva rekvirera samordningsnummer från Skatteverket.

Följande handlingar i original måste tas med vid ansökan:

  1. Blanketten SKV 7750 "Förnamn och efternamn - Ansökan", undertecknad av båda vårdnadshavarna.

  2. Födelsebevis (Geburtsurkunde).

  3. Båda vårdnadshavarnas pass/ID-kort.

  4. Graviditetsintyg, förlossningsjournal eller liknande (Mutterpass) där förlossningen framgår.

  5. Om endast en av föräldrarna är vårdnadshavare krävs en av valfri myndighet bestyrkt kopia av ett vårdnadsbeslut utfärdad av domstol eller en Negativbescheinigung utfärdad av Jugendamt, denna får inte vara äldre än 3 månader.

  6. Vigselbevis alternativt faderskapserkännande om föräldrarna inte är gifta.

  7. Om endast fadern är svensk medborgare och barnet är fött före den 1 april 2015 krävs vigselbevis eller, om föräldrarna inte är gifta med varandra, "Bevis om svenskt medborgarskap" för barnet från Migrationsverket. Ytterligare information och ansökningsblanketten finns på Migrationsverkets webbplats.

Handläggningstiden för ansökan om samordningsnummer är cirka 4 veckor.

Beslut om samordningsnummer sänds av Skatteverket direkt till vårdnadshavarna med en kopia till ambassaden. Först när samordningsnummer tilldelats är det möjligt att ansöka om pass till barnet.