Om utlandet Tyskland

Vigsel inför tysk/utländsk myndighet

Innan en svensk medborgare kan gifta sig i utlandet måste en hindersprövning äga rum, dvs. det måste utredas om eventuella hinder mot äktenskapet föreligger.

Vid hindersprövning prövas endast den svenska parten. Den utländska parten ansvarar själv för att presentera de nödvändiga dokumenten för den tyska myndigheten där vigseln skall äga rum.

VIKTIGT! Svenskar som avser gifta sig i Tyskland bör i god tid kontakta vigselförättaren vid Standesamt för att utreda vilka dokument som är nödvändig inför vigseln. I nuläget kräver Tyskland att svenskar som planerar en vigsel i landet måste ansöka om detta inför tysk domstol (i regel ”Oberlandesgericht”). En sådan ansökan kan i regel göras via Standesamt. Skälet är att Tyskland inte fullt ut accepterar äktenskapscertifikat från Sverige (och en rad andra länder), utan kräver dokument där båda parterna prövas. En sådan prövning görs därför av den tyska domstolen. Rent formellt krävs därför inte något äktenskapscertifikat från ambassaden (eftersom prövningen görs av domstolen), men ett sådant kan ändå underlätta processen. Standesamt kan ge närmare information om processen och vilka underlag som är nödvändiga.

Hindersprövning

Hindersprövning av den svenska parten görs:

a)  av ambassaden i Berlin om sökanden är avregistrerad från Sverige och fast bosatt i Tyskland. Ansökan skickas eller lämnas in till ambassaden i Berlin och ambassaden utfärdar efter hindersprövningen ett äktenskapscertifikat på svenska samt en tvåspråkig EU-blankett (svenska-tyska). Handläggningstiden är cirka fyra veckor.

b) av Skatteverkets kontor om sökanden inte är avregistrerad från Sverige.  Ansökan görs direkt hos Skatteverket som efter hindersprövningen utfärdar ett äktenskapscertifikat. Ansökan om tvåspråkig EU-blankett kan göras.

Följande handlingar krävs vid ansökan om äktenskapscertifikat vid ambassaden i Berlin:

 • Blanketten ”Äktenskapcertifikat – Ansökan och försäkran” som ska vara fullständigt ifylld och undertecknad. Glöm inte att kryssa i aktuella rutor och uppge vänligen ungefärligt vigseldatum, vigselort och annan viktig information i rutan ”Övriga upplysningar”. 
  Äktenskapscertifikat - Ansökan och försäkran

 • Intyg i original från folkbokföringsmyndighet – Bürgeramt eller motsvarande  - för båda parter, med uppgift om födelseort, födelseland, medborgarskap, civilstånd och adress (Erweiterte Meldebescheinigung/Ledigkeitsbescheinigung). Intyget får inte vara äldre än tre månader.

 • Personbevis i original för svensk part från Skatteverket med uppgift om avregistreringsdatum från Sverige samt civilstånd. Personbeviset får inte vara äldre än tre månader. Telefonnummer till Skatteverket: 0046-8-564 851 60.

 • För personer som aldrig varit folkbokförda i Sverige krävs i stället intyg om att svenskt medborgarskap inte har förlorats. Ytterligare information finns här:
  Svenskt medborgarskap

 • Bestyrkta kopior av båda parters giltiga identitetshandlingar, exempelvis pass. Kopiorna måste vara bestyrkta av en myndighet, försedda med stämpel och signatur.
 • Bestyrkt kopia av eventuell skilsmässodom med lagakraftbevis för svensk part. Kopian måste vara bestyrkt av en myndighet, försedd med stämpel och signatur.

 • Expeditionsavgift betalas in till ambassadens bankkonto. Avgiften för äktenskapscertifikat är 25 EUR (20 EUR + 5 EUR i portoavgift). Beloppet sätts in på följande konto:Betalningsmottagare: Schwedische Botschaft

IBAN: DE82 1004 0000 0266 2161 01
BIC: COBADEFFXXX

Giltighetstid
Ett utfärdat äktenskapscertifikat är giltigt i fyra månader från utställningsdatum.

Senast uppdaterad 05 aug 2021, 17.03