• Svenska

Om utlandet Turkiet

Jordbävningsberedskap i Turkiet – förhållningsregler

Turkiet är ett av världens mest jordbävningsdrabbade länder. Man känner ofta små skakningar men med jämna mellanrum kommer en kraftig jordbävning och det kan då vara bra att veta hur man bör bete sig. De flesta större jordbävningar varar 1-2 minuter. När jordbävningen väl börjat har man ofta bara några korta sekunder för att hinna skydda sig. Om en jordbävning skulle bryta ut, är det nödvändigt att agera med största snabbhet.

Här nedan följer några rekommendationer:

 • Tänk på att i förväg placera möbler och fixera lösa föremål med tanke på jordbävningsrisken. Stora, tunga föremål och sådana som lätt kan gå sönder bör placeras på de nedersta hyllorna.
 • Kontrollera att elektriska ledningar, gasledningar och varmvattenberedare är i sin ordning.
 • Försäkra dig om var huvudströmbrytare för gas, vatten och elektricitet är placerade.
 • Eventuella sprickor i tak och väggar bör undersökas och repareras.

Under jordbävningen

 • Om du befinner dig inomhus, sök skydd intill en stadig möbel, till exempel där du kan undgå att träffas av nedfallande skåp, bokhyllor och andra föremål. En tom korridor kan också rekommenderas. Undvik att stå nära fönster som kan krossas och förorsaka glassplitter.
 • Om en eld skulle bryta ut, släck den så snart som möjligt. Tänk på faran med gasspisar, elektricitet och övriga energikällor, etc. Se till att eldfarliga föremål förvaras på en säker plats. Det är oftast de efterföljande bränderna som leder till en större katastrof i samband med en jordbävningsolycka.
 • Rusa inte utomhus i panik utan vänta på ett lägligt tillfälle att lämna bostaden. Hänsyn får tas till husets stabilitet, grundvalar och kondition samt risken för nedfallande utomhusföremål, fönsterglas och skyltar, etc.
 • Ta dig genom trappuppgången och använd aldrig hissen om en jordbävning brutit ut.
 • Håll om möjligt ytterdörren öppen så att du snabbt kan lämna bostaden och planera i förväg hur ni på snabbaste sätt skall kunna ta dig ut.
 • Om du befinner dig utomhus, så försök att skydda ditt huvud mot nedfallande föremål, väggar och ledningsstolpar, etc. En öppen plats är att rekommendera.
 • Om du befinner dig i en bil, så stanna omedelbart vid vägsidan och bli kvar i bilen för skydd. Undvik att parkera under broar och viadukter som kan störta ned.
 • Knäpp på lokalradion för information.

Efter jordbävningen

 • Var förberedd på eventuella återskalv som kan åstadkomma ytterligare förödelse.
 • Om gasledningen skadats så öppna fönster och stäng av huvudströmbrytaren.
 • Om elledningen skadats så stäng av huvudströmbrytaren.
 • Undvik skadade byggnader som lätt kan rasa och iakttag största försiktighet om du måste gå in i dem.
 • Följ via radio och TV de evakueringsinstruktioner som ges av lokala myndigheter.

 

Senast uppdaterad 01 mar 2024, 11.44