Meny
 • Svenska

Tanzania

Det svenska utvecklingssamarbetet med Tanzania

Målet för det svenska utvecklingssamarbetet med Tanzania är att bidra till förutsättningar för en hållbar tillväxt i landet och ge människor som lever i fattigdom bättre möjligheter att försörja sig genom att få arbete och att starta och driva produktiva företag. De främsta målgrupperna är kvinnor, barn och ungdomar. Sveriges utvecklingssamarbete i Tanzania ska bidra till att successivt minska Tanzanias biståndsberoende.

Tanzania har under flera år varit en av de främsta mottagarna av svenskt bistånd. Med ett nuvarande årligt bidrag på 750-850 MSEK (inklusive forskning) är Sverige bland de större bilaterala givarna till landet. Sveriges utvecklingssamarbete med Tanzania sträcker sig tillbaks till landets självständighet och har under åren täckt in de flesta sektorer.

Det nuvarande arbetet grundar sig på tidigare långsiktiga goda relationer, och styrs av en samarbetsstrategi från maj 2013 och omfattar perioden fram till december 2019. Strategin täcker de följande samarbetsområdena:

 • Fler arbetstillfällen och utveckling av energi- och jordbruksmarkander, inklusive förbättrad tillgång till elektricitet, utvecklade jordbruksmarknader och ökad rättssäkerhet kring landrättigheter.
 • Bättre utbildning och ökat företagande, inklusive ökat antal flickor och pojkar som tillgodogör sig grundläggande kunskaper och färdigheter i skolan, ökat antal unga som genomgår yrkesutbildning och ökade möjligheter för kvinnor och unga att starta och driva produktiva företag.
 • Stärkt demokratiskt ansvarsutkrävande och transparens samt ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter, inklusive ökad kapacitet och minskad korruption i den tanzaniska offentliga förvaltningen och stärkt kapacitet inom det civila samhället att utkräva ansvar och ökad kunskap om mänskliga rättigheter.

Dessutom stödjer Sverige forskningssamarbete som syftar till att öka landets förmåga att planera, genomföra och använda forskning i kampen mot fattigdom.

Exempel på arbetsområden:

 1. Kontantstöd till extremt fattiga hushåll
 2. Energi
 3. Demokratiskt ansvarsutkrävande och transparens
 4. Utbildning och yrkesutbildning
 5. Privatsektorutveckling  
 6. Landrättigheter
 7. Forskning

Övrig information om sektorer samt exempel från olika insatser kan hittas på Sidas webbplats.  

Karta över Sveriges biståndsinsatser i Tanzania.

Våra samarbetspartners bedriver verksamhet över hela Tanzania, både i städer och på landsbygd. Genom att klicka på denna karta kan du upptäcka våra partners, deras mål och var i landet de bedriver verksamhet. Kartan ger en inblick i omfattningen av svenskt utvecklingssamarbete i Tanzania. Klicka på ikonerna för att få en djupare kunskap om vårt arbete!