• Svenska

Om utlandet Tanzania

Det svenska utvecklingssamarbetet med Tanzania

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska sätta människorna som lever i fattigdom i centrum och utgå från deras situation, behov, förutsättningar och prioriteringar. Demokrati och mänskliga rättigheter är grundläggande för utveckling och rättighetsperspektivet genomsyrar samarbetet. Utvecklingssamarbetet ska dessutom ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet, liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och klimatavtalet från Paris.

I januari 2020 beslutade Sveriges regering om en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Tanzania för perioden 2020–2024. Strategin har fyra resultatområden, och omfattar 3000 MSEK för hela perioden.

 1. Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet
 2. Utbildning
 3. Inkluderande ekonomisk utveckling
 4. Miljö och klimat

Det svenska utvecklingssamarbetet med Tanzania förväntas bidra till att minska fattigdomen i landet, till bättre förutsättningar för en demokratisk utveckling och till respekt för de mänskliga rättigheterna. Dessutom stödjer Sverige forskningssamarbete som syftar till att öka landets förmåga att planera, genomföra och använda forskning i kampen mot fattigdom.

Med den nya strategin stärks stödet till demokrati och mänskliga rättigheter ytterligare. Vidare utvecklas ytterligare insatser för stöd till miljö och klimat. Icke-statliga aktörer ökar sin betydelse som genomförare och förändringsaktörer i genomförandet av strategin.

Vänligen notera att ambassaden inte accepterar spontana projektförslag eller ansökningar. Sveriges utvecklingssamarbete med Tanzania styrs av den svenska strategin. Alla samarbetspartners väljs ut och kontaktas av den svenska ambassaden, baserat på studier och analyser.

Resultatområde 1 Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet har tre förväntade resultat:

 • Stärkt respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, med särskilt fokus på marginaliserade grupper och demokratins försvarare och röstbärare.
 • Ökad jämställdhet, särskilt avseende kvinnors politiska deltagande och ekonomiska egenmakt, samt ökad tillgång till och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
 • Stärkta förutsättningar för ansvarsutkrävande, ökad transparens och minskad korruption.

Den främsta målgruppen för detta resultatområde inkluderar kvinnor, unga (särskilt flickor), personer som lever i extrem fattigdom, personer med funktionsvariationer, samt människorättsförsvarare och andra marginaliserade grupper. Målgruppen inkluderar dessutom, när möjligt, ansvarstagare (till exempel parlament, ministerier, rättssektorn), institutioner som arbetar med ansvarsutkrävande och transparens, samt media och digitala plattformar.

Stödet förvänts bidra till förändringar i termer av ökad rättskunskap och ökat rättsligt medvetande, vilket ökar medborgarnas möjlighet och kapacitet att bli hörda och kräva rättvisa i en miljö där de kan känna sig säkra och trygga. Vidare stärks fokus på att bidra till att öka tillgången till SRHR med fokus på flickor, pojkar och unga mödrar. Riktade insatser för politiskt aktiva kvinnor förväntas också förstärka kvinnors politiska deltagande och representation i beslutsfattande processer. Slutligen förväntas denna förändring för kvinnor och män, och särskilt för de mest utsatta och marginaliserade grupperna, att stärka deras möjlighet att kunna påverka politiska processer och kräva ansvar från ansvarstagarna.

Resultatområde 2 fokuserar på utbildning och stödet förväntas bidra till en inkluderande och jämställd utbildning och livslångt lärande av god kvalitet, med särskilt fokus på flickor och unga mödrar.

Den primära målgruppen är barn, framför allt på landsbygden och i fattiga urbana områden, samt unga mödrar och utsatta flickor på gymnasiestadienivå (secondary). Ambassaden stödjer även barn med funktionsvariationer och unga.

De förväntade förändringarna inkluderar stärkt kapacitet, transparens och ansvarsutkrävande inom utbildningssektorn för att bidra till ett inkluderande och jämlikt utbildningssystem. Det är därför ambassadens ambition att stärka de offentliga utbildningsinsatserna genom ökat fokus på rättsstatens principer.

De identifierade förändringsaktörerna för detta område är: i) utbildningsministeriet, myndigheter och tekniska institutioner, och ii) civilsamhällsorganisationer som är aktiva inom utbildningssektorn som kan driva frågan om rätten till utbildning av god kvalitet för alla.

Det tredje resultatområdet stödjer inkluderande ekonomisk utveckling. Inom detta fält arbetar ambassaden emot två förväntade resultat:

 • Förbättrade möjligheter till produktiv sysselsättning med anständiga villkor och ökad produktivitet och hållbarhet i lantbruket.
 • Ökad social trygghet för de mest utsatta

Genom att angripa sektorn från ett jämställdhetsperspektiv, har kvinnor, unga och små-och medelstora företag inom jordbrukssektorn identifierats som huvudsaklig målgrupp för resultat om sysselsättning, medan den bredare befolkningen som lever i extrem fattigdom, med fokus på kvinnor och barn, är i fokus för resultatet om sociala trygghetssystem.

De förväntande förändringarna är ökad kunskap om hållbara produktionsmetoder hos småskaliga jordbrukare för att öka produktiviteten och minska trycket på den biologiska mångfalden och kolutsläppen. En marknadssystemenansats är i fokus för att kunna stödja systemförändringar. Inom sociala trygghetssystem förväntas förändringar på två nivåer. Den förväntade strukturförändringen inkluderar utvecklandet av en mer omfattande och successiv utveckling av en permanent struktur och ett system för sociala trygghetssystem. De förväntade förändringarna för de hushåll som inkluderas i trygghetssystemet är minskad fattigdom, särskilt vad gäller resurser, möjligheter och val. Hushållens motståndskraft mot kriser förväntas dessutom stärkas.

Det fjärde och sista resultatområdet är miljö och klimat. För detta område, som är under uppbyggnad, sätter den svenska strategin för utvecklingssamarbete i Tanzania upp två specifika målsättningar:

 • Hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem till havs och på land, inklusive rehabilitering och bevarande av biologisk mångfald och dess ekosystem, samt ökad motståndskraft mot klimatförändringar.
 • Ökad tillgång till förnybar energi och förbättrad energieffektivitet.

Huvudmålgruppen för detta resultatområde består av kvinnor, flickor, pojkar och män som lever i fattigdom, primärt på landsbygden och framför allt människor som lever utanför det fasta elnätet.

De förväntade förändringarna kommer att stödjas genom ett holistiskt angreppssätt som angriper flera utmaningar samtidigt exempelvis konkurrensen om land, ohållbart nyttjande av energi, vattenanvändning, ohållbara jordbruksaktiviteter och regelverk och mekanismer för konfliktlösning. De identifierade förändringsaktörerna inkluderar såväl civilsamhället, privata sektorn som the tanzaniska staten.

Förutom dessa fyra resultatområden genomför ambassaden forskningssamarbete under den globala forskningsstrategin. Det övergripande målet för forskningssamarbetet är ökad kapacitet inom universitetsutbildningen samt ökad användning av evidensbaserad kunskap i samhället. Samarbetet inkluderar stöd till att utveckla en nationell forskningspolicy och för att stärka Tanzanias forskningsråd. Genomförandet av forskningsstrategin är länkad till den bilaterala strategin på flera sätt, bl.a. genom att komplettera satsningar inom privatsektorutvecklingen och jobbskapande med fokus på innovation, forskning och genom att föra samman den privata sektorn med offentliga institutioner (COSTECH och SIDO).

Utvecklingssamarbete

Målet för svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Alla som bor i Sverige och betalar skatt är med och bidrar.

Läs mer