Meny
  • Svenska

Om utlandet Rumänien

Beställning av samordningsnummer i Rumänien

Innan en passansökan kan göras måste samordningsnummer beställas för nyfött barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt ID-kort eller varit folkbokförda i Sverige. Samordningsnummer rekvireras av ambassaden hos skatteverket.

Ambassaden kan endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.
Följande handlingar behöver uppvisas:

  • Barnets födelsebevis i original
  • Vårdnadshavarnas pass/nationellt ID-kort eller annan giltig fotolegitimation. Om endast ena vårdnadshavaren lämnar in ansökan måste denne ha med sig den andres pass/giltig fotolegitimation i original eller styrkt kopia
  • Om barnet är fött före 1 april 2015 och endast fadern är svensk medborgare krävs föräldrarnas vigselbevis. Om de inte var gifta med varandra vid barnets födelse och endast fadern är svensk medborgare, krävs att faderskapet är fastställt via domstol. Den svenske fadern kan anmäla svenskt medborgarskap för barnet hos Migrationsverket. Sedan 1 april 2015 blir barnet automatiskt svensk medborgare om någon av föräldrarna är det. 
  • Blanketten "Förnamnoch efternamn - Anmälan" ska lämnas in till ambassaden, underskriven av vårdnadshavarna.

Det tar ca 3-6 veckor att få samordningsnumret från Skatteverket. Därefter kan ansökan om pass göras.
Ansökan är avgiftsfri.

 

Grundläggande information om: Beställning av samordningsnummer

Läs mer