• Svenska

Om utlandet Mali

Avrådan

Mali - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Mali, undantaget Bamako, varifrån Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 01 jun 2023, 08.50

Aktuella händelser

Attacker, kidnappning och risk för terrordåd
Under januari månad har antalet jihadistattacker mot checkpoints längs huvudvägarna mot Bamako intensifierats. I slutet av november kidnappades en västerlänning i centrala Bamako. Av säkerhetsskäl har flera ambassader infört utegångsförbud för utsänd personal mellan 24.00 och 05.30.

Under torrperioden mellan oktober och maj ökar överlag den kriminella aktiviteten liksom risken för terroristattacker och kidnappningar i hela landet.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att vara vaksamma samt att vidta försiktighetsåtgärder genom att undvika offentliga platser, stora folksamlingar och platser som ofta besöks av västerlänningar. Allmänna transporter bör undvikas efter mörkrets inbrott.

Regelbundna uppdateringar om situationen i landet kan inhämtas via lokal press:

Reseinformation med anledning av Covid-19

Spridningen av coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information: Covid-19: Lägesbild och reseinformation

In- och utresebestämmelser

För svenska medborgare krävs visum och intyg på vaccination mot gula febern för inresa till Mali. Ditt pass måste vara giltigt i minst 6 månader efter det datum du förväntar dig att lämna Mali. Visumet utfärdas av Malis ambassad i Berlin där ansökan måste lämnas in och hämtas upp personligen i Berlin. Det är inte möjligt att få visum vid ankomst till Bamako flygplats. Resenärer utan visum släpps inte in i landet utan avvisas vid ankomst.

Dubbelt medborgarskap är lagligt erkänt i Mali. Om du är både svensk och malisk medborgare kan dock den svenska ambassadens möjligheter att erbjuda dig konsulär hjälp vara begränsade. Du kan också vara föremål för olika in-/utträdeskrav.

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Mali är instabilt och har försämrats över tid. I augusti 2020 genomfördes en statskupp, följt av ytterligare en kupp i maj 2021. Landet leds för närvarande av en militärjunta. Övergången till civilt styre drar ut på tiden.

Det föreligger en generell risk för kidnappningar och terrordåd. Flera kidnappningar av västerländska medborgare har ägt rum de senaste åren. Jihadister och andra beväpnade grupper utför attacker i stora delar av landet. Attackerna riktas vanligtvis mot den maliska armén och symboler för den maliska staten (polis, gendarmeri) samt mot internationella trupper. Civilbefolkningen drabbas dock också hårt. Resor ut i landet bör undvikas.

Sverige deltar till juni 2023 i FN:s stabiliseringsinsats, Minusma, i Mali. Insatsens mandat är bland annat att stödja genomförandet av fredsavtalet från Alger, vilket undertecknades av maliska staten och ett antal territoriellt motiverade grupper 2015. Minusma har också till uppgift att skydda civila, främja och värna mänskliga rättigheter samt stödja humanitära insatser.

Säkerhetsläget i huvudstaden Bamako är relativt stabilt, men kan snabbt förvärras. Demonstrationer äger ofta rum, särskilt vid självständighetsmonumentet, beläget i kommun III, och vid Bouguiba-monumentet, beläget i kommun IV i Bamako. Även fredliga demonstrationer kan urarta. Demonstrationer kan också leda till störningar i trafiken.

Svenska medborgare i landet uppmanas att iaktta stor försiktighet och vara vaksamma samt att undvika folksamlingar och demonstrationer. Särskild uppmärksamhet kan vara påkallad vid platser eller inrättningar med utpräglad internationell profil, då attacker mot sådana mål förekommit.  

Svenska medborgare uppmanas vidare att följa utvecklingen noggrant via media, följa lokala myndigheters uppmaningar och rekommendationer samt hålla kontakten med anhöriga och följa rådande reserekommendationer.

Ambassaden uppmanar samtliga svenskar i Mali att anmäla sig till ambassadens svensklista. Uppgifterna kan vid behov användas av ambassaden för att snabbt kunna kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba dig under en vistelse i landet. Uppgifterna sparas enbart under den tid du själv angett och tas sedan automatiskt bort.

Resa i landet

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Mali, undantaget Bamako, varifrån Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor.

Visum och intyg på vaccination mot gula febern krävs vid inresa.

Vad ska man tänka på om man bestämmer sig för att resa trots att UD avråder?

  • Kontrollera din försäkring - försäkringsbolagen kan göra inskränkningar i försäkringarna om UD har avrått från resmålet.
  • Titta på UD:s och ambassadernas webbplatser.
  • Håll dig väl informerad på plats genom att följa nyhetssändningar och läsa lokala tidningar.
  • Undvik folksamlingar och platser man speciellt varnat för.
  • Hör regelbundet av dig till anhöriga.
  • Meddela ambassaden att du finns i landet genom att anmäla dig till svensklistan här Svensklistan - Sweden Abroad

Försäkringsskydd

Det är viktigt att vara rätt försäkrad vid resa till Mali. Resenären bör förvissa sig om att ha en reseförsäkring innan avresa, exempelvis genom att kontrollera att en reseförsäkring ingår i hemförsäkringen eller genom att skaffa sig en reseförsäkring på annat sätt. Med en reseförsäkring går det att få hjälp vid sjukdom, skada eller behov av sjuktransport till Sverige.

Den som inte har en giltig försäkring löper stor risk att tvingas använda besparingar eller ta stora lån för att klara dyra sjukvårdskostnader och i allvarligare fall även ambulanstransport hem.

Terrorism

Risken är hög för terrordåd av våldsfrämjande extremistgrupper i hela Mali. Både maliska säkerhetsstyrkor, FN-närvaron, civila mål och utländska medborgare har de senare åren drabbats hårt med många skadade och dödade. Risken för kidnappningar och attacker har generellt ökat i hela landet. De senaste åren har flera utlänningar förts bort med långdragna – år – av förhandlingar för frisläppande som följd. I vissa fall har kidnappningarna slutat med dödlig utgång.

Terrornätverket JNIM (Jama'at Nusrat al-Islam Wal-Muslimin), som bildades 2017, har störst utbredning i landet. Det består av bland annat terrorgrupperna Ansar Dine, Katibat Macina, Al-Mourabitoun och AQIM. JNIM har tagit på sig flera dåd sedan nätverket bildades. Terrornätverket Islamiska staten Storsahara (ISGS), som är kopplat till DAESH, är också aktiva i regionen, främst i gränsområdet mellan Mali, Burkina Faso och Niger.

Trafiksäkerhet

Trafiken är kaotisk, om än relativt långsam och vänlig. Allvarliga trafikolyckor förekommer ofta, inte minst i huvudstaden Bamako. Bil- och mopedkörning får anses vara riskfyllt, i synnerhet i mörker då det inte är ovanligt att trafikanter kör utan lyse. Det stora antalet mopeder, liksom fotgängare och boskap på vägarna, försvårar trafiksituationen. Standarden på vägarna är oftast dåliga. Att resa med taxi och buss är likaså förenat med faror. Bildörrar bör hållas låsta och fönster uppvevade vid trafikljus.

Korruptionen i Mali är utbredd. Polisen kan stoppa bilister och begära betalning för påstådda förseelser. Poliskontroller förekommer på flera ställen och man bör alltid medföra resedokument och identitetshandlingar, samt kopior av dessa. Inta en försiktig attityd under säkerhetskontroller. Kör långsamt när du närmar dig vägspärrar, stanna och låt innehållet i fordonet (oftast bagageutrymmet) kontrolleras. Om du är osäker vid en kontroll, be om yrkeskortet för de poliser som utför kontrollerna, kontrollera att fotografiet överensstämmer med dess innehavare. Överväg eventuellt att erbjuda att utföra kontrollen på närmaste polisstation.

I händelse av en fordonsolycka, ta dig omedelbart till närmaste polisstation för att göra en anmälan. Om du stannar kvar på platsen kan du utsätta dig för risk. Medicinsk hjälp vid en olycka kommer sannolikt att vara begränsad.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Transnationell kriminell verksamhet, som vapen-, drog- och människosmuggling, är vanligt förekommande i delar av landet.  

Påföljderna för innehav, användning eller handel med illegala droger är stränga. Dömda för dessa brott kan förvänta sig fängelsestraff och höga böter.

Risken för mer konventionell kriminalitet är inte större än i de flesta länder i regionen, men väpnade överfall och rån kan förekomma. Var försiktig med att promenera och att resa ensam efter mörkrets inbrott. Var uppmärksam på väskryckare och iaktta försiktighet vid uttag i bankomat.

Fotografering av militär personal och anläggningar är förbjudet. Kulturella och religiösa faktorer påverkar tolkningen av vilka motiv som får fotograferas. Be om lov innan du tar bilder.

Kontaktnummer:

Polis: 80 00 11 15
Gendarmeries: 80 00 11 14

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården är dålig med svenska mått mätt, i synnerhet gäller detta den offentliga sjukvården och särskilt utanför Bamako.

Apotek är lätta att hitta i hela Bamako och har ett relativt tillfredsställande bassortiment. Risk för plagiat och medicin med utgångna datum finns. Vid medicinering bör om möjligt egna läkemedel tas med från Sverige.

Kolera, malaria och andra tropiska sjukdomar är vanliga i Mali. Utbrott av hjärnhinneinflammation förekommer också, vanligtvis från slutet av februari till mitten av april. Se till att du är rätt vaccinerad innan avresa. Rådfråga sjukvården om vilka vaccinationer du bör ta. Malariaprofylax, användning av myggnät och myggstift rekommenderas.

Orent vatten och hög värme gör att parasiter och bakterier frodas. Noggrann mat- och vattenhygien bör därför tillämpas. Kranvattnet är inte drickbart. Var uppmärksam när du handlar, livsmedel kan ibland säljas efter utgångsdatum.

Sexuellt överförbara sjukdomar är vanligt förekommande varpå extra försiktighetsåtgärder bör vidtas. Hiv/aids prevalensen är 0.80% (UNAIDS 2021).

Sjukvårdstjänster kräver vanligtvis kontant betalning och kan vara dyra. Se därför till att du har en reseförsäkring med god täckning som även omfattar hemtransport vid allvarlig sjukdom eller olycka. Kontakta försäkringsbolaget om de regler som tillämpas innan avresan.

Rådfråga innan avresa sjukvården om vilka vaccinationer du bör ta.

Hälso- och sjukvårdskontakter i Bamako:

  • Golden Life American Hospital (Badalabougou, rue 50 porte 734; telefon: (+223) 20 22 11 11; (+223) 20 22 99 99; contactglahospital.com)
  • Polyclinique Internationale Bamako (Polyclinique Internationale Bamako (Polyclinic Guinalabougo) rue 18 porte 19; telefon: (+223) 20 22 22 07 clinique@pib-mali.com
  • Polyclinique Pasteur (Hamdallaye ACI 2000, Bamako BPE 4794; telefon: +223 20 29 10 10).

Det går bra att ringa till svenska Sjukvårdsrådgivningen även från utlandet: +46 771 117700.

Naturförhållanden och katastrofer

Under torrperioden i november till maj förekommer den torra och sandiga Harmattanvinden från Sahara. Luften blir fylld av damm som påverkar sikten, vilket kan påverka flygtrafiken. Astmatiker och allergiker kan få problem av den torra och sandiga luften.

Regnperioden infaller mellan juni-oktober då Nigerfloden regelbundet svämmar över. De häftiga regnen kan orsaka jordskred och svåra översvämningar i städerna med många gånger stor skada på vägar och enklare byggda bostäder till följd. Vattenburna sjukdomar utgör en större risk under regnperioden, framförallt på landsbygden.

Lokala lagar och sedvänjor

Majoriteten av Malis befolkning är muslimer, men religionsfrihet råder. Religionstillämpningen är traditionellt moderat, men i vissa delar - särskilt på landsbygden - kan sedvänjor, uppträdande och klädsel vara mer konservativt.

Malis lag förbjuder inte sexuella handlingar mellan individer av samma kön, men det kan dock inte anses som allmänt socialt accepterat i samhället.

Valuta

Valutan i Mali är African Financial Community-franc, eller CFA-franc (XOF). Kreditkort accepteras på några få större hotell, affärer och restauranger.  Visa-kort accepteras i högre utsträckning än MasterCard och andra kreditkort. Lokala växlingskontor erbjuder ofta kurser som är inaktuella. Bankomater finns att tillgå, dock mycket begränsat utanför Bamako. Undvik att ta ut pengar vid mörkrets inbrott då rånrisken är högre.

Resklar - UD:s reseinformation direkt i fickan

Den nya UD Resklar-appen använder platstjänster och pushnotiser som gör det enklare för dig att hålla koll under din resa.

Som resenär har du ett eget ansvar för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Som myndighet har vi på UD ett ansvar att erbjuda information och vägledning. UD har därför tagit fram en ny app som gör det enklare för dig att uppfylla ditt ansvar: att hålla koll.

Vår nya app samlar våra ambassaders reseinformation på ett ställe. Den använder platstjänster och pushnotiser för att snabbt kunna skicka ut den senaste informationen du behöver för ditt resmål. Vi sparar förstås ingen data om dig eller din resa. UD kan inte se var du befinner dig, men det kommer bli enklare för dig att se var vi befinner oss. Du kan självklart också anmäla din utlandsvistelse till närmaste ambassad direkt i appen.

Ladda ner nya UD Resklar där du hämtar dina appar.