Om utlandet Kanada

Samordningsnummer

Beställning av samordningsnummer i Kanada

Samordningsnummer beställs genom ambassaden för ett barn som ska söka pass i Kanada inom en nära framtid. En Namnanmälan lämnas då in till ambassaden eller närmaste konsulat. Anmälan är kostnadsfri förutom en kuriravgift som tillkommer när ansökan lämnas in till ett konsulat. Barnet måste åtföljas av minst en vårdnadshavare.

(Notera att om barnet inte kommer att söka pass inom en nära framtid ska inte ambassaden rekvirera ett samordingsnummer, utan då kan Namnanmälan lämnas in direkt till Skatteverket av föräldrarna själva.)

Följande handlingar i original ska medtas:

 • Namnanmälan undertecknad av båda vårdnadshavarna och av den sökanden om han eller hon har fyllt 12 år. Blankett finns här
 • Födelsebevis som visar båda föräldrarnas namn.
 • Ett intyg eller utdrag ur förlossningsjournal från sjukhuset där barnet föddes. Mammans namn, barnets födelsedatum och barnets kön måste tydligt framgå på intyget/förlossningsjournalen. Mamman måste styrka att det är hon som har fött barnet. 
 • Svenskt pass för den svenska föräldern samt pass eller annan giltig fotolegitimation med namnteckning för den utländska föräldern.
 • Föräldrarnas vigselbevis om barnet är fött före den 1 april 2015 och pappan är den svenska medborgaren.
 • Beslut om svenskt medborgarskap för barn som är fött utomlands till svensk far som inte är gift med modern (gäller ej för barn födda den 1 april 2015 eller senare).
 • Har vårdanden beviljats den ene föräldern eller annan person krävs ett lagvunnet vårdnadsbeslut.

För den svenska föräldern, ETT av följande dokument:    

 • eTA
 • Kanadensiskt uppehållstillstånd
 • Permanent Resident Card
 • Kanadensiskt medborgarskapsdiplom (ej medborgarskapskortet) om du blivit kanadensisk medborgare efter 1 juli 2001 
 • Bevis på svenskt medborgarskap om du återfått ditt svenska medborgarskap efter den 1 juli 2001 eller Beslut om svenskt medborgarskap för den som är född utomlands till svensk förälder och som fått behålla sitt svenska medborgarskap efter 22-års dagen.

Handläggningstiden är 1-2 månader om ansökan är komplett.

Det är upp till sökanden att bevisa sitt svenska medborgarskap och att skaffa samtliga erforderliga handlingar.

Ofullständiga ansökningar återsändes och behandlas inte.