Om utlandet Kanada

Beställning av samordningsnummer i Kanada

Namnanmälan kan lämnas in till ambassaden eller närmaste konsulat. Rekvisition av samordningsnummer görs av ambassaden i samband med namnanmälan. Anmälan är kostnadsfri förutom en kuriravgift som tillkommer när ansökan lämnas in till ett konsulat. Barnet måste åtföljas av minst en vårdnadshavare.

Följande handlingar i original eller av notarius publicus bevittnad kopia ska medtas:

 • Namnanmälan undertecknad av båda vårdnadshavarna och av den sökanden om han eller hon har fyllt 12 år. Blankett finns här 
 • Födelsebevis som visar båda föräldrarnas namn.
 • Om mamman har ett personnummer, oavsett medborgarskap, ett intyg eller utdrag ur förlossningsjournal från sjukhuset där barnet föddes. Mammans namn, barnets födelsedatum och barnets kön måste tydligt framgå på intyget/förlossningsjournalen. Mamman måste styrka att det är hon som har fött barnet. 
 • Svenskt pass för den svenska föräldern samt pass eller annan giltig fotolegitimation med namnteckning för den utländska föräldern.
 • Föräldrarnas vigselbevis om barnet är fött före den 1 april 2015 och pappan är den svenska medborgaren.
 • Beslut om svenskt medborgarskap för barn som är fött utomlands till svensk far som inte är gift med modern (gäller ej för barn födda den 1 april 2015 eller senare).
 • Har vårdanden beviljats den ene föräldern eller annan person krävs ett lagvunnet vårdnadsbeslut.

För den svenska föräldern, ETT av följande dokument:    

 • eTA
 • Kanadensiskt uppehållstillstånd
 • Permanent Resident Card
 • Kanadensiskt medborgarskapsdiplom (ej medborgarskapskortet) om du blivit kanadensisk medborgare efter 1 juli 2001 
 • Bevis på svenskt medborgarskap om du återfått ditt svenska medborgarskap efter den 1 juli 2001 ELLER Beslut om svenskt medborgarskap för den som är född utomlands till svensk förälder och som fått behålla sitt svenska medborgarskap efter 22-års dagen.

Handläggningstiden är 1-2 månader om ansökan är komplett.

Det är upp till sökanden att bevisa sitt svenska medborgarskap och att skaffa samtliga erforderliga handlingar.

Ofullständiga ansökningar återsändes och behandlas inte.