Meny
  • Svenska

Japan

Ansökan om pass för barn under 18 år i Japan

Barn måste ha ett person-/samordningsnummer innan en passansökan görs.

Beställning av Samordningsnummer samt Anmälan om Namn görs via ambassaden, se Registrera barn.

Vid ansökan om förstagångspass för barn under 18 år erfordras följande:

  • Barnet måste komma till ambassaden med sina föräldrar (vårdnadshavare), se öppettider.
  • Om endast en av föräldrarna kan komma med barnet måste den andra vårdnadshavarens bevittnade medgivande uppvisas. Ladda ner blankett här och ta med vid besöket.
  • Prövning av svenskat medborgarskap ska fyllas i och ta med vid besöket. Ladda ner här.
  • Har barnet endast en vårdnadshavare ska det styrkas.
  • Barnets födelsebevis som visar föräldrarnas namn ska medtas. Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.
  • Avgiften betalas vid ansökningstillfället. Det går bra att betala med kort, utgivet av VISA eller MasterCard.
  • Alla handlingar måste vara originalhandlingar eller bestyrkta kopior.

Grundläggande information om: Ansökan om pass för barn under 18 år

Läs mer