• Svenska

Om utlandet Jamaica

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Senast uppdaterad 24 sep 2021, 16.12

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat all reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande.

Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på nedan länk.

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Undantagstillstånd i delar av Jamaica

Brottsligheten på Jamaica är hög, speciellt i och runt vissa områden av Kingston och Montego Bay. Som en extra säkerhetsåtgärd har Jamaicas regering  inrättat s k ”Zones of Special Operations” (ZOSO) i vissa stadsdelar i Kingston och Montego Bay.

Dessa åtgärder tillåter militären att stötta polisen i gemensamma säkerhetsoperationer som svar på nyligen inträffade våldsamheter och skjutningar.

Resor till dessa områden bör ske under stor försiktighet.

Ha alltid med id-handlingar för att underlätta passering genom kontroller och check-points.

Allmänna säkerhetsläget

Nivån av allmän kriminalitet är hög i framför allt huvudstaden, Kingston. Det är betydligt bättre inom turistområdena på öns norra kust. Säkerhetssituation i det område man besöker bör kontrolleras med hotellet på ort och ställe eller hos lokala myndigheter.

Undantagstillstånd kan utfärdas med kort varsel. Detta kan komma att ha effekt på bland annat rörelsefrihet. 

Ang aktuellt undantagstillstånd, se även under Aktuella händelser.

Naturförhållanden och katastrofer

Jamaica hemsöks frekvent av tropiska stormar och orkaner under perioden juni till november, störst är risken under september och oktober. Kraftiga regn och översvämningar kan också förekomma under denna period. Det finns också risk för vulkanutbrott och jordbävningar i regionen.

I händelse av orkan bör man hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer samt följa väderprognosen. Flygplatser stänger ofta inför en förväntad orkan. Skriv gärna upp dig på Svensklistan och håll dina anhöriga informerade. 

För mer information och väderprognoser besök gärna dessa hemsidor:

US National Hurricane Center
Ready.gov
Accuweather

Terrorism

Under normala omständigheter bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Information om terrorism och turism på regeringen.se

Resa i landet

Övriga upplysningar

Den lokala valutan, Jamaica Dollar, är i allmänhet den enda gångbara och kan tas ut i lokala bankomater. Men även amerikanska dollar tas emot för det mesta.

Ambassaden & konsulat

Trafiksäkerhet

Jamaica har vänstertrafik. Vägarna är för det mesta asfalterade, men ofta dåligt underhållna. Skyltningen är bristfällig och körsättet ofta aggressivt. Körning nattetid är särskilt farligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten är hög. Beväpnade rån, överfall och andra våldsbrott förekommer ofta i Kingston och Montego Bay – främst i högriskområden, men ibland också mot turister i turistområden. Mycket stor försiktighet bör iakttas. Man bör undvika ensliga platser och helst inte promenera ensam, särskilt efter mörkrets inbrott. Våldtäkter förekommer, även i turistområden.

Lokala lagar och sedvänjor

Homosexuellt umgänge är olagligt och kan leda till fängelsestraff. Attityden mot homosexuella är mycket negativ, tråkningar, hot och till och med våldsdåd förekommer.

I Jamaica är det enligt ett faktablad från landets justitieministerium inte längre kriminellt att inneha 2 troy uns eller mindre (cirka 60 gram) av marijuana, lokalt kallat "ganja". Innehav av större volymer är fortfarande kriminellt. Rökning av "ganja" får inte heller ske på allmänna platser. Polisen kan dock fortfarande ta ut böter på J$500 för innehav av 2 troy uns eller mindre eller för rökning av "ganja" på allmän plats. Besökare till Jamaica, som exempelvis turister, kan ansöka om ett tillstånd att legalt köpa och inneha upp till 2 troy uns av "ganja" per gång, för medicinska eller terapeutiska syften. För att få ett sådant tillstånd ska besökare uppvisa bevis att bruk av "ganja" har rekommenderats eller ordinerats av läkare i hemlandet. Alternativt kan man skriva under en frivillig deklaration och bekräfta att så är fallet. Sådana tillstånd utfärdas av Jamaicas hälsoministerium.

Länk till aktuell sida på webbplatsen för Jamaican High Commission in United Kingdom

Hälso- och sjukvård

Chikungunya
Ett ganska stort antal insjuknanden i virussjukdomen chikungunya har sedan ett par år tillbaka konstaterats i flera karibiska länder och sjukdomen är endemisk. Åtgärder har vidtagits för att minska dess förekomst men fortfarande förekommer nya fall. Virus överförs via myggor och bästa sättet att skydda sig är att undvika myggbett under dagtid, gryning och skymning. De flesta, som insjuknar med chikungunya, tillfrisknar inom en vecka, men det finns exempel på långdragna ledbesvär, som kan vara handikappande och kan behöva behandling.

Dessa bör initialt handläggas i öppenvård med adekvat diagnostik, men är enkla att behandla med antiinflammatoriska läkemedel. Sjukdomen är aldrig dödlig eller allvarlig. Symtomen går normalt över spontant inom 4–12 månader. 
 
Dengue
Dengue förekommer endemiskt i Karibien liksom chikungunya och sprids av samma myggor under skymning, gryning och i skugga dagtid. Som vid alla myggburna sjukdomar rekommenderas myggmedel och heltäckande kläder över armar och ben. Endast myggmedel innehållande DEET har visat effekt men ämnet bör undvikas hos små barn då istället klädsel bör väljas. Strand, starkt solsken och bris håller effektivt dessa myggor borta. Vid symtom som hög feber och allmänpåverkan bör lokal sjukvård uppsökas med tanke på att dengue i enstaka fall kan utvecklas till allvarlig sjukdom.

Zikavirus
Sedan 2015 sprids, förutom dengue- och chikungunyavirus, även zikavirus endemiskt i området, av samma myggart som i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits. För de flesta som insjuknar är infektion mild eller ger enbart utslag. Andra symtom kan vara måttlig feber, ledvärk och ögoninflammation. Det går inte att skilja på de olika infektionerna beroende på symtom. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms vara liten.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där dengue-, chikungunya- och zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder eller vistas i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett särskilt i befolkade områden, i skugga dagtid och i gryning och skymning.

Kunskapsläget kring zikavirus ändras kontinuerligt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det tydliga tecken på att fosterskador kan orsakas av infektion med zikavirus under första delen av graviditeten. Man vet inte idag hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen eller när risken är störst under graviditeten. Sannolikt utvecklas immunitet efter genomgången infektion. Om man som gravid planerar resor till områden med spridning av zikavirus rekommenderas anpassning av resplaner därefter. Planer på graviditet bör skjutas upp sex månader efter hemkomst (män som kvinnor). Om man är gravid vid utresa bör detta vägas mot eventuella små risker för zikavirusinducerade fosterskador och testning bör ske efter hemkomst.

Dengue skiljer sig från både chikungunya och zika genom att det ofta ger ett tydligare sjukdomsförlopp, som hög feber och allmänpåverkan. Vid varningstecken som slemhinneblödning, kräkningar och försämrat allmäntillstånd bör lokal sjukvård kontaktas då risk för allvarlig sjukdom kan finnas. Behandling kan ske relativt enkelt med vätsketillförsel och risken för död i sjukdomen är mycket liten. Man bör också kontakta sjukvården i Sverige om symtom debuterar tio dagar efter hemkomst, i detta fall akutmottagning med infektionsinriktning.

Alla dessa tre myggburna sjukdomar förekommer i tropikerna över hela världen och är inte specifika för Karibien.

Standarden på sjukvården i Jamaica är lägre än i Sverige, men det finns mindre, allmänna sjukhus runtom i landet. I Kingston och Montego Bay finns det bättre akutsjukvård, men allvarligare fall kan kräva evakuering. Privata läkare och sjukhus kräver ofta kontant förskottsbetalning eller garanti från försäkringsbolag.

Från och med den 7 juni 2016 kräver de lokala hälsovårdmyndigheterna certifikat för vaccination mot gula febern för personer som vistats eller färdats via land där denna sjukdom förekommer. Vid transit genom land där denna sjukdom förekommer krävs inte certifikat ifall vistelsen i Jamaica understiger 12 timmar.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Jamaica, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De privata sjukhusen tar inte emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förskottsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhuset en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

Kontaktuppgifter till SOS-International, EuroAlarm & Europ Assistance

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För besked om eventuella krav på inresevisering hänvisas till Jamaicas ambassad i London:

Jamaicas ambassad i London

Det går också bra att kontakta Jamaicas honorärkonsul i Sverige:

jamaican.consulate@swipnet.se