• Svenska

Om utlandet Irak

Avrådan

Irak - avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 7 januari 2020 beslutat om att ändra avrådan för Irak. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till Irak förutom till provinserna Dahuk, Arbil och Sulaymaniyah i den kurdiska regionen i Irak. Avrådan gäller tills vidare.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 24 januari 2005. Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 27 okt 2023, 23.19

Aktuella händelser

Viktig information till svenskar i Irak om säkerhetsläget

Säkerhetssituationen i Irak kan snabbt förändras. Mot bakgrund av den regionala spänningen uppmanas svenskar i Irak att hålla sig informerad om utvecklingen.

Koranbränningarna i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och flera faktorer tyder på att hotbilden mot svenska intressen i Irak har förstärkts avsevärt, med risk för riktade angrepp eller gärningar mot svenskar i Irak, eller personer, företag, organisationer och verksamheter som kan förknippas med Sverige.

Den 20 juli skedde omfattande protester vid svenska ambassaden i Bagdad. Ambassadkansliet intogs, vandaliserades och sattes i brand. Detta var den andra våldsamma demonstrationen inom en månads tid. Ytterligare manifestationer och incidenter mot svenska intressen i Irak kan inte uteslutas.

Svenskar i Irak och personer, företag, organisationer och verksamheter som kan förknippas med Sverige bör iaktta ökad vaksamhet och försiktighet. Svenskar bör generellt iaktta försiktighet i närheten av folksamlingar och så långt som möjligt undvika demonstrationer och andra situationer som kan utvecklas till oroligheter.

Givet osäkerheten kring utvecklingen kan det vara klokt att ha beredskap att med kort varsel ändra sina planer, hålla sig uppdaterad om utresemöjligheter, samt kontrollera sina resehandlingar och försäkringsvillkor.

Svenskar i Irak ska vara medvetna om att UD och ambassaden för närvarande inte har möjlighet att ge konsulärt stöd och service på plats i Irak, eftersom ambassaden tillfälligt är omlokaliserad till Stockholm. Konsulärt stöd kan sökas från svenska ambassader i andra länder i regionen eller från andra EU-länders ambassader i Irak.

Svenskar uppmanas att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters anvisningar, löpande ta del av ambassadens reseinformation, registrera sig på svensklistan och ladda ner appen UD Resklar (samt aktivera pushnotiser för Irak).

Vid en konsulär nödsituation kan UD-jouren i Stockholm kontaktas (bemannad dygnet runt, telefonnummer +46 (0)8 405 40 05).

Allmänna säkerhetsläget

Säkerheten i gränsområdena i Norra Irak

Ökad intensitet i gränsöverskridande militäraktioner noteras i Norra Irak. Framför allt vid gränsområdena mot Turkiet i provinserna Duhok och Erbil

För senaste information om säkerhetsläget, se aktuella händelser.

Med anledning av säkerhetsläget har ambassaden begränsade möjligheter att ge konsulär service till de svenska medborgare som trots avrådan reser till och vistas i Irak.

Säkerhetssituationen i Irak är fortsatt instabil. Det finns en förhöjd risk för incidenter mot svenska intressen i Irak, i synnerhet i Bagdad och Karbala. Svenskar som vistas i landet uppmanas till ökad vaksamhet och försiktighet, särskilt i närheten av diplomatiska beskickningar och religiösa samlingslokaler.

Våldsamma demonstrationer har förekommit vid svenska ambassaden i Bagdad med kraftig skadegörelse på ambassaden som resultat. Ytterligare manifestationer och incidenter kan förekomma, särskilt i närheten av ambassaden.

Hot från terrorgrupper, i första hand Islamska Staten, existerar fortfarande, även om gruppens förmåga har reducerats väsentligt. Antalet terroraktioner har minskat och förekommer i första hand i västra och nordvästra delarna av landet, men en hotbild kvarstår också i Bagdad. Attentat i form av sprängladdningar har tidigare riktats mot irakiska säkerhetsstyrkor och myndigheter men och också mot civilbefolkning och på offentliga platser. Bagdads säkerhetsläge präglas även i delar av staden av klan- och milisrelaterat våld samt kriminellt baserat våld i form av stölder, samt utpressnings- och beskyddarverksamhet. Delar av staden utsätts också för oregelbundna raketattacker från milisgrupper.

Säkerhetsläget i övriga landet är fortsatt instabilt och kan snabbt komma att försämras. Försiktighet bör därför iakttas vid alla resor till Irak. Detta gäller även provinserna Dohuk/Duhok, Erbil och Sulaymaniyah, framför allt i gränstrakterna mot Iran, Syrien och Turkiet eftersom det finns risk för gränsöverskridande militära interventioner mot separatiströrelser. Turkiet har sedan juni 2020 intensifierat sin militära närvaro i Irak.

Nödvändiga resor bör endast genomföras efter god planering och förberedelser med hjälp av kända kontakter i landet. Resor utan i förväg ordnade säkra transport- och boendearrangemang bör undvikas. Privatpersoner eller företag uppmanas därför att ordna med lämpliga transport- och säkerhetsarrangemang.

Det är viktigt att hålla sig väl informerad på plats genom att följa nyhetssändningar och läsa lokala tidningar. Ambassadens och UD:s hemsida www.ud.se ger information i händelse av ett försämrat krisläge och vid allvarliga olyckor eller våldsdåd.

Om du ändå mot avrådan väljer att resa till Irak, bör du anmäla din vistelse. Anmälan görs elektroniskt via ambassadens hemsida under rubriken – Service till svenska medborgare, och sedan underrubrik – Anmäl din utlandsvistelse eller genom att du laddar ner appen UDResklar och registrerar dig där.

Terrorism

Det finns alltjämt ett terroristhot i Bagdad. Attentat i form av sprängladdningar har riktats mot främst irakiska säkerhetsstyrkor och myndigheter men också mot civilbefolkning och offentliga platser. Bagdads säkerhetsläge präglas även i delar av staden av klan- och milisrelaterat våld samt kriminellt baserat våld i form av stölder samt utpressnings- och beskyddarverksamhet. Delar av staden utsätts för oregelbundna raketattacker från milisgrupper.

Naturförhållanden och katastrofer

Extrema väderförhållanden
Sand och damm-stormar har på senaste tiden orsakat störningar i flygtrafiken. Stormarna kan även ha påverkan på känsliga personers hälsa. Rådet är att begränsa sin utomhusvistelse och att använda munskydd utomhus.

Jordbävningar förekommer. I november 2017 ägde en större jordbävning rum i norra Irak som uppmätte 7,3 på Richterskalan med omfattande materiell förstörelse och dödsfall.  Det är vanligt med översvämningar vintertid samt sandstormar under våren och hösten vilket kan resultera i skador på infrastruktur samt störningar i flygtrafiken.

In- och utresebestämmelser

Visum till Irak

Visum krävs för svenska medborgare för resor till Irak. Besöksvisum söks vid ankomst till Irak. 

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad.

 Komplett och senaste informationen får du hos Irakiska ambassaden i Stockholm: سفارة جمهورية العراق في ستوكهولم – Embassy of the Republic of Iraq – Stockholm (mofa.gov.iq). Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Särskilda in- och utresebestämmelser

Sedan den 1 april 2022 behöver internationella passagerare över 12 år som har fått en dos av Johnson & Johnson-vaccinet, eller två doser av något annat vaccin, inte längre visa bevis på negativt PCR-test när de reser in eller ut av det federala Irak eller KRI.

Passagerare måste visa upp internationella vaccinationskort som innehåller QR-koder som styrker deras vaccinationsstatus. Om du inte kan vaccineras av medicinska skäl måste du bevisa detta med en medicinsk rapport, samt uppvisa bevis på ett negativt PCR-test utfört under de senaste 72 timmarna. Kontakta ditt flygbolag för mer information.

Hälso- och sjukvård

Säkerhetsläget i kombination med avsaknad av engelsktalande medicinsk personal samt svårigheter att lokalisera vårdinrättningar, gör det svårt att få tillgång till vård i landet.

För den kurdiska regionen (KRG) finns följande telefonnummer i händelse av olycka: Emergency Police: 066-104, 066-124, 066-144 och 066-134 Emergency Ambulance: 0750-4460104

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.

Kolera i Norra Irak

Sedan juni 2022 har fall av kolera förekommit i Irak. Sjukdomsfallen har varit koncentrerade till Sulaymaniyah, men det har också förekommit i mindre utsträckning i provinserna Erbil och Duhok, samt ett fåtal fall i Bagdad. Svenskar som reser i Irak uppmanas vara uppmärksamma på myndigheters information och råd för att förhindra smitta. Kolera är en allvarlig och smittspårningspliktig sjukdom. Har du ha besökt Irak och känner symptom bör du snarast söka sjukvård. Mer information om Kolera finns på på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Sjukdomsinformation om kolera — Folkhälsomyndigheten.

Coronaviruset
Det förekommer en samhälls-spridning av coronaviruset i Iraq. Omfattningen är oklar. Se vidare under särskild sida: Länk 

Lokala lagar och sedvänjor

Klädsel bör anpassas till lokal sedvänja och kultur. Vid besök i moskéer och religiösa platser bör man vara extra noga med sin klädsel. All typ av ömhetsbetygelse bör undvikas på allmän plats.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Försiktighet bör iakttas vid alla resor till Irak. Nödvändiga resor bör endast genomföras efter god planering och med kända kontakter i landet. Resor utan i förväg ordnade säkra transport- och boendearrangemang bör undvikas.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Irak är mycket riskfylld och olyckstalet mycket högt.

För den kurdiska regionen finns följande telefonnummer i händelse av olycka:

Emergency Police: 066-104, 066-124, 066-144 och 066-134 Emergency Ambulance: 0750-4460104

Resa i landet

En avrådan från UD att resa till ett land eller område utgör en rekommendation. Det är den enskilde resenären som måste fatta beslutet om att resa eller inte. När UD avråder från resor har det ekonomiska och juridiska konsekvenser. Läs mer på UD:s sida "Vad innebär en avrådan?"

Kontrollera ditt försäkringsskydd inför eventuell resa till Irak. Försäkringsbolagen kan göra inskränkningar i avtalen om UD avråder från resor.

Svenska resenärer uppmanas generellt att undvika demonstrationer och andra situationer som kan utvecklas till oroligheter. Svenskar uppmuntras även att registrera sig på svensklistan och att ladda ned appen UD Resklar (aktivera pushnotiser för Irak).

17 okt 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Med anledning av att två svenskar dödats i Bryssel i ett terroristdåd, uppmanas svenskar utomlands att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer