Meny
  • Svenska

Indien

Ambassadens reseinformation

Avrådan

Indien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till den indiska delstaten Jammu och Kashmir, utom till området Ladakh, dit säkerhetsläget tillåter resor med flyg till Leh eller landvägen via Manali, Himachal Pradesh.

Senast uppdaterad 12 aug 2019, 15.01

Aktuella händelser

Spänt läge mellan Indien och Pakistan

Läget mellan Indien och Pakistan är fortsatt spänt. Med anledning av säkerhetsläget påminner ambassaden om UD:s avrådan från icke nödvändiga resor till den indiska delstaten Jammu och Kashmir (utom till området Ladakh). 

Beslutet den 5 augusti vad gäller hela den nuvarande delstaten Jammu och Kashmirs framtida status innebär en ökad risk för oroligheter som även kan påverka Ladakh. Svenska resenärer uppmanas fortsatt att iaktta försiktighet, undvika folksamlingar och följa lokala och internationella mediers rapportering samt lokala myndigheters anvisningar. Svenska resenärer uppmanas även att anmäla sig till svensklistan.  

 

Översvämningar 

Ambassaden vill uppmärksamma svenska resenärer om de pågående översvämningarna i regionerna Kerala, Karnataka o Maharashtra.
Svenska resenärer uppmanas följa lokala myndigheters råd och instruktioner.
Ambassaden följer noga utvecklingen.

 

Luftsituationen i Delhi med omnejd 

Nyhetsmedia rapporterar löpande om en mycket allvarlig luftsituation i många indiska städer.

Indiska myndigheter beskriver mycket höga AQI-värden (Air Quality Index) särskilt i Delhi med omnejd.

Länkar till mer information:
http://cpcb.nic.in/
http://www.cseindia.org/taxonomy/term/34/menu
http://aqicn.org/city/india/new-delhi/us-embassy/
http://clonewdelhi.com/custom/AQI/missionindiaaqi.php

 

Allmänna säkerhetsläget

Med anledning av den långvariga konflikten mellan Indien och Pakistan och de senaste årens ökade spänningar uppmanas svenska medborgare som väljer att vistas i gränsområdena mellan Indien och Pakistan att iakttaga stor försiktighet, följa lokala nyhetssändningar och lokala myndigheters rekommendationer samt undvika folksamlingar/demonstrationer.

Attacken i Mumbai 2008, som delvis var riktad mot västerlänningar och välbärgade indier, var en ny form av terrorism i Indien. Det kan därför inte uteslutas att en eventuell framtida terroristattack kan riktas mot platser där många västerlänningar rör sig, som till exempel stora städer och turistorter.

I nuläget är ett mindre antal gerillarörelser aktiva framförallt i landets nordöstra och östra delar. I delar av Jammu och Kashmir är det oroligt på grund av militanta separatiströrelsers verksamhet. Våldsamma upplopp förekommer framförallt i samband med politiska och religiösa evenemang.

Vid resor i Indien bör man vara uppmärksam samt undvika stora folksamlingar och religiösa eller politiska manifestationer. Resenärer bör också noggrant följa rapporteringen i media om eventuella oroligheter och/eller terrorism i landet samt följa lokala myndigheters anvisningar.

Terrorism

1. Hotbild

Indien har under åren varit offer för ett antal dåd och brottas fortsatt med en terrorismproblematik. Den nationella hotbildsnivån ligger på en hög nivå, särskilt i områden som Jammu & Kashmir, i delar av nordost och i de områden där den s.k. naxalitrörelsen är aktiv.

Attacken i Mumbai 2008, som delvis var riktad mot västerlänningar och välbärgade indier, var en ny form av terrorism i Indien. Det kan därför inte uteslutas att en eventuell framtida terroristattack kan riktas mot platser där västerlänningar rör sig, som till exempel stora städer och turistorter.

2. Summering av händelser i närtid relaterat till terrorism:

I nuläget är ett mindre antal gerillarörelser aktiva framförallt i landets nordöstra och östra delar. I delar av Jammu och Kashmir är det oroligt på grund av militanta separatiströrelsers verksamhet. Våldsamma upplopp förekommer framförallt i samband med plitiska och religiösa evenemang.

3. Råd till svenska resenärer

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör via lokal media hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor. Detta gäller särskilt vid resor till Jammu & Kashmir, delar av nordost och till de områden där den s.k. naxalitrörelsen är aktiv.

Med anledning av de senaste årens händelser höjs beredskapen periodvis på grund av terrorhot vilket kan medföra förseningar vid tåg och flygresor på grund av extra säkerhetskontroller. Resenärer bör därför vara ute i god tid och noggrant och kontinuerligt följa rapportering i media om ökad beredskap för terrorism.

Resenärer bör vara extra försiktiga runt större helger och helgdagar som Republic Day (26 januari), Independence Day (15 augusti), Ramadan, Diwali och Dussehra (i oktober) då terrorister historiskt har utnyttjat tillfällen som dessa. Potentiella mål är marknader, regeringsbyggnader, allmänna kommunikationsmedel, religiösa platser och andra allmänna platser där mycket människor rör sig.

Naturförhållanden och katastrofer

Under monsunperioden förekommer översvämningar vilket kan försvåra resor i delar av landet. Resenärer bör innan resor företas till dessa områden kontrollera framkomligheten. Landet drabbas emellanåt av jordbävningar. Även orkaner orsakar årligen stor förödelse, särskilt på östkusten. Följ orkaner på hemsidan http://www.imd.gov.in/.

Vid resor till Markha Valley och Ladakh, kontrollera väderinformation innan avresa då regn och jordskred kan försvåra resor till och från området.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. 

För information om in- och utresebestämmelser hänvisas därmed till Indiens ambassad i Sverige eller immigrationsmyndigheten i Indien, FRRO (Foreigner's Regional Registration Office).

En indisk visering visar hur länge du får stanna i landet. Notera noga så att du inte riskerar att stanna längre än du får. Att vistas i Indien utan giltig visering är olagligt och påföljden kan bli böter och/eller fängelse.

Indien tillämpar den internationella rekommendationen att pass (ordinarie/provisoriskt) ska vara giltigt i minst sex månader vid inresa.

Ambassaden rekommenderar att resenären innan avresa från Sverige tar en kopia av pass och den indiska viseringen, samt efter inresa i Indien även tar en kopia av den indiska inresestämpeln, för att underlätta handläggningen vid en eventuell förlust av passet.

Det kan finnas särskilda bestämmelser om vad gäller din resa till Indien, som tullbestämmelser och lokala lagar. Kontrollera därför innan avresa med Indiska ambassaden vad som gäller.

En bra idé är att skanna/fota dessa dokument och spara i sitt eget e-postarkiv/mobiltelefon och på så sätt ha handlingarna tillgängliga under hela resan.

Hälso- och sjukvård

I storstäderna finns godtagbar sjukvård tillgänglig på de privata sjukhusen. Eventuell vård kan bli dyr så man bör ha en giltig rese- och sjukförsäkring. 

Magåkommor är vanligt förekommande och orsakas av både bakterier och virus. Magsjukdomar som förorsakas av mikrober är vanliga (amöba och giardia). Rabies är vanligt förekommande och därför bör man ta djurbett på allvar. Förekomsten av tuberkulos och polio ökar i Indien. Meningit och encefalit förekommer på landsbygden.

I Indien förekommer, beroende på klimatzon, under hela eller delar av året så kallade myggburna sjukdomar, dvs. sjukdomar som bärs och sprids via myggor. Vanligaste sjukdomarna är malaria, denguefeber och chikungunia. De flesta fallen rapporteras under och efter monsunperioden, men förekommer även under andra delar av året.

Ambassaden känner till några rapporterade fall av Zikavirusinfektion i Indien. Däremot sprids sjukdomen via samma myggor som sprider Dengue och Chikungunya och därför vill ambassaden dela information om en eventuell smittspridning genom nedstående text:

Zikavirus

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset  https://www.cdc.gov/zika/index.html

Huvudstaden New Delhi anses vara en av världens mest förorenade städer. Även i övriga storstäder i Indien är luftkvaliteten dålig. Det kan ge upphov till irriterade slemhinnor och luftvägar samt ögoninfektioner osv.

Det går inte att dricka kranvattnet i Indien.

Lokala lagar och sedvänjor

Besökare i Indien rekommenderas att följa lokala sedvänjor vad gäller klädstil och uppförande för att undvika att väcka anstöt och oönskad uppmärksamhet.

Mot bakgrund av ett ökande antal rapporterade sexuella övergrepp mot kvinnor i Indien bör turistande kvinnor, även om man reser i grupp, visa extra försiktighet under resan. Kvinnor bör undvika att resa ensamma med kollektivtrafik, taxi eller auto-rickshaws. Detta gäller särskilt på kvällen / natten. Resor från flygplats kan med fördel genomföras med förbetald taxi och hotellet kan hjälpa till att boka transfer till och från hotellet.

Resenärer bör undvika att gå ensamma på avskilda platser, detta gäller även stränder under kvällstid.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det är förhållandevis säkert för utlänningar att resa och vistas i Indien. Som i många länder förekommer dock rån och stölder. Resenärer uppmanas att vara särskilt försiktiga på bussar och tåg då en stor del av de stölder som drabbar svenska turister just sker ombord på dessa färdmedel.

Mot bakgrund av ett ökande antal rapporterade sexuella övergrepp mot kvinnor i Indien bör kvinnliga turister, även om man reser i grupp, visa extra försiktighet under resan. Kvinnor bör undvika att resa ensamma med kollektivtrafik, taxi eller auto-rickshaws. Detta gäller särskilt på kvällen / natten. Resor från flygplats kan med fördel genomföras med förbetald taxi och hotellet kan hjälpa till att boka transfer till och från hotellet.

Vid ankomst till Indien har de flesta flygplatserna avtal med de större taxibolagen. Tillförlitliga är tex Meru Cab https://www.merucabs.com/

För övriga taxibolag ska resenärer vara uppmärksamma på att en del taxichaufförer som säger att hotellet har stängt/brunnit ned/området avstängt och därför erbjuder att köra till ett annat hotell alternativt till en resebyrå. Detta kan vara ett försök att lura resenären att ta in på ett annat hotell eller att köpa en dyr rundresa i Indien på en resebyrå. Kräv att få bli körd till ert hotell av taxichauffören alternativt kontakta alltid det förbokade hotellet innan ni åker vidare. Se hemsidan för resebyråer som är godkända av indiska myndigheter:

www.tourism.gov.in

Tel: +91 1800 11 1363

Klicka på travel trade, approved travel trade operator detail, fyll i namn på resebyrån och se om den finns med på listan. Det går även bra att e-posta dem.

Dessa resebyråer ger prisgaranti. I listan med kolumnen Category name, står det Inbound Tour Operators vilket betyder resebyråer som bokar resor åt utländska medborgare.

Resebyråer utanför denna lista är svåra att reglera, i så fall får man vända sig till polisen om det så behövs.

Resenärer bör respektera lokala klädkoder och undvika att gå ensamma på avskilda platser.

Polisen nås på telefon 100 och ambulans 102 (och tryck 1 vid talsvar).

Trafiksäkerhet

Trafikregler följs inte av alla trafikanter och vägarna delas av lastbilar, bilar, rickshaws, oxkärror, cyklar, människor och boskap. Vägarna är generellt sett undermåliga och otillräckliga. På sistone har dock nya, avgiftsbelagda, motorvägar öppnats och där flyter trafiken bättre. Vid vissa gränsövergångar mellan delstaterna utkrävs också skatt. Ambassaden uppmanar till försiktighet i trafiken och att helt undvika att resa på vägarna nattetid.

Resa i landet

Övriga upplysningar

Ambassaden vill erinra om att för resor till vissa delstater erfordras särskilt tillstånd av indiska myndigheter. För en komplett förteckning vänligen kontakta indiska ambassaden i Stockholm.

Resenärer kan om de så önskar, meddela sina kontaktuppgifter och resplaner till ambassaden i New Delhi.

Anmälan om utlandsvistelse

Om man behöver mer pengar kan närstående föra över medel till Indien via MoneyGram, www.moneygram.se, eller via Western Union, www.westernunion.se.

Tänk på att hålla löpande kontakt med familj/vänner kring din resrutt/ boende/ resesällskap. Det underlättar om någon behöver kontakta dig/er under resan.