• Svenska

Om utlandet Förenade arabemiraten

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 15 apr 2024, 15.11

Aktuella händelser

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

I Mellanösternregionen har flera konflikter intensifierats den senaste tiden. Med anledning av den oroliga situationen i regionen uppmanas svenskar att hålla sig uppdaterade genom medierapportering samt att skriva upp sig på svensklistan.

Allmänna säkerhetsläget

Förenade Arabemiraten är generellt sett ett säkert land att besöka, resa och leva i. Brottsligheten ligger på en internationellt sett låg nivå.

Vid en krissituation kommer ambassaden att använda hemsidan för att informera om de beredskapsåtgärder som vidtas för att bistå svenska medborgare. Vi råder därför svenskar i regionen, liksom anhöriga hemma i Sverige, att i händelse av en kris använda hemsidan som en informationskälla.

Den som avser ta en båttur eller fiska utanför Förenade Arabemiratens kust bör ha noga i åtanke att inte komma alltför nära öarna Abu Musa eller Större och Mindre Tunbs. De tre öarna ligger inom ett omstritt område som för närvarande kontrolleras av Iran. Ambassaden känner till fall där utländska medborgare av misstag kommit närmare än de tillåtna tolv sjömilen ifrån dessa öar och gripits av iransk polis misstänkta för spioneri. I åtminstone ett känt fall har personer som arresterats på detta sätt hållits frihetsberövade i flera månader. Det är annars helt oproblematiskt att segla och fiska i emiratiska farvatten.

Terrorism

Det finns i nuläget inga entydiga tecken på en förhöjd risk för terrordåd i Förenade Arabemiraten. Du som bor eller reser i FAE bör hålla dig informerad om situationen i landet via media samt noga följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor.
Läs mer om terrorism och turism på regeringens webbplats.

Naturförhållanden och katastrofer

Förenade Arabemiraten ligger i utkanten av en jordbävningsdrabbad zon. Det har hänt att lätta skalv som inte förorsakat större skada har känts av i till exempel Dubai, senast våren 2013.

På sommarhalvåret stiger temperaturen till extrema nivåer, 40-50 grader dagtid. Under denna period måste alla slags utomhusaktiviteter planeras med hänsyn tagen till klimatet.

In- och utresebestämmelser

 

Särskilda inresbestämmelser m a a Covid 19

Du finner information om gällande inreseregler m a a Covid 19 på följande sidor:

U.ae

Visit Abu Dhabi

Visit Dubai

Generella inreseregler

Regeländringar kan ske snabbt. Vi kan därför inte garantera att informationen på denna hemsida alltid är den senaste. För aktuell och närmare information om regler för visum, uppehålls- och arbetstillstånd, m.m., kontakta Förenade Arabemiratens ambassad i Stockholm Läs också gärna UD:s råd inför utlandsresan "Resklar"

Vid inresa i Förenade Arabemiraten (FAE) skall passet ska vara giltigt i minst sex månader, räknat från datumet för den beräknade utresan ur landet. Du kan nekas inträde i landet om ditt pass har kortare giltighetstid än så. Ambassaden känner också till fall då inresa har vägrats resenärer med trasiga pass.

Svenska provisoriska pass gäller inte för inresa i FAE. Dessa pass gäller enbart för resa ut ur landet samt flygplatstransitering. Främlingspass accepteras inte för inresa i FAE.

Svenskar har 90 dagars viseringsfrihet inom en 180-dagarsperiod till FAE. Detsamma gäller för emiratiska medborgare som vill besöka Sverige. Ska du stanna en längre tid för att exempelvis arbeta eller studera i FAE, måste du ansöka om uppehållstillstånd på FAE:s ambassad i Stockholm. Planerar du att stanna i FAE mer än tre månader ska du ansöka om uppehållstillstånd innan du reser. Du kan också ansöka om uppehållstillstånd i FAE om du har hittat ett arbete.

FAE har infört nya viseringsregler som träder i kraft från och med oktober 2022. De nya viseringsreglerna utvidgar gyllenevisumet, Golden visa, samt introducerar en ny form av visum, Green visa. Golden visa har en giltighetsperiod på tio år och visumet möjliggör för 100 procentigt ägande av utländska företag i FAE. Green visa har en giltighetsperiod på fem år. De nya viseringskategorierna utökar möjligheten för vissa högkvalificerade arbetskategorier och utländska medborgare med god utbildning att arbeta, bo och studera i FAE utan en lokal sponsor. De nya viseringsreglerna ger den som innehar visumet rätten att sponsra familjemedlemmar. För närmare information om de nya reglerna och de särskilda visumvillkoren för respektive visumkategori, hänvisas sökande till FAE regerings officiella hemsida.

Som ett led i kampen mot internationell terrorism registreras samtliga inresande utlänningar. FAE:s myndigheter använder sig även sedan september 2003 av ögonbaserad identifieringsteknik, varför det har blivit allt vanligare att gränspolisen även skannar ögonen, s.k. " Iris scan", i samband med gränspassage.

Illegal vistelse I FAE medför böter som för närvarande uppgår till 200 emiratiska dirham (AED) för första dagen och därefter 100 AED per dag. Observera att in- och utresedagarna räknas in i vistelsetiden och att många flighter lämnar strax efter midnatt, vilket lätt kan innebära att man misstar sig på antalet dagar.

Det är förbjudet att föra in exempelvis vapen, ammunition, droger och pornografiskt material i landet. Införsel av läkemedel som kan betraktas som narkotiska preparat är också förbjuden. Notera dessutom att det finns läkemedel som är kontrollerade och narkotikaklassade i Förenade arabemiraten utan att vara det i Sverige samt att införsel även av sådana läkemedel kan vara straffbar. Kontakta Förenade Arabemiratens ambassad i Stockholm för närmare information om vilka mediciner som är förbjudna samt läs mer på följande sida. Där kan du söka svar på vad du eventuellt kan göra för att importera läkemedel av specifika medicinska skäl. Information kan också inhämtas från Förenade Arabemiratens hälsoministerium:

http://www.moh.gov.ae
Abu Dhabi, Tel: +971 (2) 6330000   
Dubai, Tel : +971 (4) 3966000
Email:  info@moh.gov.ae

Allmänna råd om att resa med medicin kan du söka på apotek i Sverige. Din husläkare kan hjälpa till med ev. intyg gällande medicinska recept. Tänk på att medicinska recept eller intyg om mediciner måste vara skrivna på engelska eller arabiska och legaliserade av Notarius Publicus för att de ska gälla i Förenade Arabemiraten. Även resebyråer och flygbolag tillhandahåller ibland information om dessa frågor.

Gränskontrollen vid inresa till och transit genom Förenade Arabemiraten kan ta tid och vara komplicerad. Det bör uppmärksammas att svenska resenärer kan nekas inresa utan förklaring. Resenärer som nekats inresa på flygplatsen fråntas tillfälligt sina pass och får stanna kvar på flygplatsens transitdel i väntan på ombokning till lediga avgångsflyg till Sverige.

Hälso- och sjukvård

 

Covid 19

Smittspridningen i Förenade Arabemiraten ligger på en stabil nivå och en överväldigande majoritet av landets berättigade befolkning är fullt vaccinerade. För information om vaccinering eller för att boka tid, klicka här.

För mer information gällande covid-19-situationen i Förenade Arabemiraten, klicka här eller besök WHO:s hemsida. 

För information om covidbevis giltighet läs mer hos E-hälsomyndigheten.

Lokala restriktioner m a a Covid 19

Det är valfritt att bära munskydd på offentliga platser, både inomhus och utomhus.  Det är krav på munskydd vid besök på sjukvårdsinrättningar. 

Sjukvård i FAE

Hälso- och sjukvård av god standard finns i landet. Det är viktigt att före avresa kontrollera att reseförsäkringen gäller och att man har de vacciner som rekommenderas för vistelsen.

Lokala lagar och sedvänjor

Förenade Arabemiraten är ett muslimskt land. Samhället är i grunden konservativt. På ytan ser det delvis modernt, internationellt och tolerant ut, men svenska resenärer måste vara medvetna om att de lokala sedvänjorna i många avseenden är olika de svenska och att lagstiftningen har en grund i islamisk rättstradition.

Lokala lagar, seder och bruk ska respekteras. Detta inbegriper att inte klä sig på ett sätt som kan uppfattas som utmanande. Det är också viktigt att informera sig om bl.a. vad som gäller i fråga om krav på uppträdande m.m. i samband med religiösa högtider (se Ramadan nedan) och vid besök på heliga platser, som till exempel moskéer. Resenärer bör vara medvetna om att svära offentligt eller liknande former av offentliga känsloyttringar kan medföra rättsliga konsekvenser. 

Alla slags sexuella relationer utanför äktenskapet har fram till nyligen varit olagliga. Efter en lagändring accepteras numera samboskap mellan icke-muslimer under vissa omständigheter. Homosexuella relationer är olagliga. Offentliga ömhetsbetygelser kan uppfattas som provocerande av en lokal allmänhet och medföra rättsliga konsekvenser.

Det är förbjudet enligt emiratisk lag att fotografera militära och andra särskilt känsliga anläggningar, såsom regeringsbyggnader, ambassader, m.m. Fotografering på allmän plats är annars tillåten. Undvik dock att fotografera den lokala befolkningen utan att först fråga om lov. Undvik även att fotografera olyckor eller andra incidenter.

Det är inte tillåtet att publicera budskap, bilder eller filmer på sociala media som kan uppfattas som kränkande gentemot enskilda eller företag eller som skadar anseendet hos landet, dess ledarskap, myndigheter och symboler. Det är förbjudet att anordna en allmän sammankomst, såsom en demonstration, utan särskilt tillstånd.

Alkohol och narkotika

För att köpa och konsumera alkohol i Förenade Arabemiraten krävs ett särskilt tillstånd. Ett sådant kan bara ges till en utlänning som har uppehållstillstånd i landet och gäller bara i det emirat där det är utfärdat. I Sharjah gäller nolltolerans för alkohol. I övriga emirat kan tillstånd utfärdas och alkoholhaltiga drycker köpas i särskilda butiker. I alla emirat, utom Sharjah, serverar också många av de internationella hotellen sina icke-muslimska gäster alkohol (även om kravet på tillstånd för köp och konsumtion rent strikt gäller även där, kontrollerna är dock få), men var försiktig! Det är olagligt att dricka alkohol eller vara berusad på allmän plats, inklusive på någon av landets flygplatser. Det förekommer att resenärer i transit gripits av polis på flygplatsen för att man uppträtt ohövligt eller onyktert och av dessa skäl hamnat i häkte och blivit föremål för polisutredning i Förenade Arabemiraten.

Förenade Arabemiraten har en absolut nolltolerans i fråga om narkotika. Både innehav och användning av narkotika, även lättare sådan som marijuana, är belagt med stränga fängelsestraff. Det gäller även personer som påträffas med narkotika i kroppen som brukats före inresan i landet. Respektera den emiratiska nolltoleransen mot narkotika. Undvik också situationer där du bär okända människors bagage genom tullen!

Ramadan

Under den muslimska fastemånaden Ramadan gäller särskilda sedvänjor som påverkar även utlänningar. Det är då inte tillåtet att äta, dricka eller röka på offentlig plats från soluppgång till solnedgång, dvs. under den tid då muslimer fastar. Flertalet restauranger har stängt dagtid under denna period. Hotellens restauranger håller normalt öppet men ingångarna döljs i regel på olika sätt. För utländska medborgare ska det vara en självklarhet att respektera Ramadan även om man själv inte är muslim.

Datumen för Ramadan ändras varje år med elva eller tolv dagar. De exakta datumen fastställs först strax före fastemånadens början och det kan skilja på någon dag mellan olika länder. Ramadan avslutas med den tre dagar långa festhelgen Eid Al Fitr.

Affärsverksamhet ligger i många fall nere under såväl Ramadan som Eid Al Fitr, undantaget nödvändiga funktioner i den offentliga förvaltningen och servicesektorn (hotell, restauranger, affärer). Den som planerar att uträtta affärsärenden i Förenade arabemiraten under Ramadan eller Eid Al Fitr bör alltså räkna med svårigheter.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Den personliga säkerheten i Förenade Arabemiraten är hög i jämförelse med många andra länder. Brottsligheten ligger internationellt sett på en låg nivå. Myndigheterna använder sig av en hög grad av kameraövervakning för att förebygga brott, inklusive trafikförseelser.

Trafiksäkerhet

Förenade Arabemiraten har högertrafik. Trafikolyckor hör till de vanligaste dödsorsakerna i landet. Bristande hänsyn visas gångtrafikanter, som utgör drygt en fjärdedel av dem som förolyckas. Vägnätet håller en för regionen god kvalitet, särskilt i Abu Dhabi och Dubai, men hastigheterna är ofta höga, trafikrytmen aggressiv. En blandning av lokala och utländska körvanor kan också ställa till problem. Även om det alltså kan finnas förståeliga skäl för frustration i samband med bilkörning i landet är det viktigt att kunna lägga band på sig samt vara medveten om att exempelvis obscena gester som ses av andra kan leda till höga böter eller fängelse. Det är också straffbart att köra bil med alkohol i blodet.

En tillfällig besökare som kör bil i Förenade Arabemiraten måste förutom sitt svenska körkort också kunna visa upp ett giltigt internationellt körkort. Svenskar som bosätter sig i Förenade Arabemiraten måste skaffa sig permanenta emiratiska körkort för att få köra bil i landet. 

Om du råkar ut för en trafikolycka är det ett krav att du stannar på olycksplatsen till dess att polisen anlänt för att göra en utredning. Bilverkstäder får inte reparera trafikskadade fordon om inte en polisutredning har gjorts.

Resa i landet

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad när du reser till Förenade Arabemiraten. Förvissa dig om att du har en reseförsäkring innan du åker, exempelvis genom att kontrollera att en reseförsäkring ingår i din hemförsäkring eller genom att skaffa dig en reseförsäkring på annat sätt. Med en reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.
Den som inte har en giltig försäkring löper stor risk att tvingas använda besparingar eller ta stora lån för att klara dyra sjukvårdskostnader och i allvarligare fall även ambulanstransport hem. Tänk på att din försäkring inte gäller om du reser trots läkares avrådan.

Övriga upplysningar

Det går bra att använda svenska bankkort för betalning eller för at ta ut pengar i bankomater.

Husdjur som ska föras in i Förenade Arabemiraten måste ha friskintyg, vaccinationsintyg och införseltillstånd. Transport kan arrangeras av flygbolag eller företag specialiserade på att transportera husdjur. Beakta att det på grund av de höga temperaturerna kan vara plågsamt för djuren att vistas utomhus under sommarhalvåret. För mer information om införsel av husdjur till Förenade Arabemiraten se här.

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer