• Svenska

Om utlandet Chile

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande. 

Senast uppdaterad 21 jun 2022, 10.12

Aktuella händelser

- Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information:

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

- Sociala protester

Sedan oktober 2019 har sociala protester i Chile följts av våldsamma upplopp med betydande skadegörelse av byggnader, kollektivtrafik mm. Protesterna och våldsyttringarna har minskat i omfattning under pandemin men kan trappas upp snabbt. Sammandrabbningar mellan polis och demonstranter kan uppstå plötsligt.

Svenskar på plats uppmanas att följa lokala myndigheters uppmaningar och anvisningar samt att noga följa lokala medier, vara uppmärksamma på sin omgivning och undvika protester.

Allmänna säkerhetsläget

Chile är ett relativt tryggt land. Sedvanliga försiktighetsmått bör dock iakttas, som att inte bära värdesaker på sig, inte röra sig ute ensam efter mörkrets inbrott, inte använda sig av informell taxi eller kollektivtrafik, hålla kontinuerlig uppsikt över ägodelar etc.

Demonstrationer är vanligt förekommande och har i vissa fall medfört våldsamma inslag. Resenärer uppmanas att hålla sig informerade och vara uppmärksamma.

Terrorism

Risken att utsättas för terrorattentat i Chile bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och hot utomlands på UD:s hemsida.

Under senare år har ett antal, huvudsakligen mindre, attentat ägt rum. Bland annat har kollektivtrafiksystem, officiella byggnader och bankomater utgjort måltavlor för attentaten, som framför allt bedöms ha genomförts av nationella anarkistiska grupper. Chile har inte direkt berörts av internationell terrorism.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Chile påverkas bland annat av jordbävningar, vulkanisk aktivitet, extremt väder och stora skogsbränder. Resenärer uppmanas att vara förberedda, hålla sig informerade samt följa råd och uppmaningar från lokala myndigheter. Den chilenska krisberedskapsmyndigheten ONEMI ger råd om förberedelser och anvisningar om pågående händelser via hemsidan och Twitter (@onemichile).

Chile ligger i det andiska jordbävningsområdet, vilket medför att mindre skalv förekommer regelbundet. Större jordbävningar inträffar med ojämna mellanrum. För byggnader och infrastruktur i Chile gäller seismiska säkerhetskrav, varför skador till följd av stora jordbävningar kan reduceras betydligt i modern bebyggelse, medan äldre bebyggelse drabbas hårdare. Resenärer i kustområden bör vara medvetna om att jordbävningar kan följas av flodvågor, tsunami.

Om en naturkatastrof inträffar uppmanas de som vistas i närheten att höra av sig till anhöriga samt att följa lokala myndigheters råd och anvisningar. Telefonnät riskerar att slås ut på grund av hårt tryck medan mobila internetuppkopplingar i flera fall har visat sig vara mer pålitliga.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella in- och utresebestämmelserna, inklusive vilka handlingar som krävs, med den chilenska myndigheten PDI eller chilenskt konsulat. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare behöver inte visum för 90 dagars vistelse. Det turistkort (Tourism Card) som erhålls vid inresan ska uppvisas vid utresan. Kontakta gränskontrollmyndigheten PDI vid förlust av turistkort. Reser man in som turist ska passet vara giltigt under hela vistelsen.

Ansökan om längre vistelse görs på Chiles migrationsmyndighet. Vistelse utan tillstånd/overstay innebär att böter ska betalas vid migrationsmyndigheten innan utresa.

Chile har strikta utresebestämmelser för minderåriga. Exempelvis kan utresetillstånd krävas om den minderåriga ska lämna landet utan båda föräldrar/vårdnadshavare. Information återfinns via följande länk men ska alltid kontrolleras med gränskontrollmyndigheten PDI och/eller chilenskt konsulat.

Resenärer med både svenskt och chilenskt medborgarskap, liksom barn födda till chilenska medborgare, och svenska adopterade födda i Chile, rekommenderas att inför resan kontakta chilenskt konsulat för information om in- och utresebestämmelser. Personer som vid chilensk inresekontroll blir informerade om att utresa ska ske med chilensk resehandling rekommenderas att kontakta gränskontrollmyndigheten PDI.

Tullbestämmelser: Chile har strikta införselregler för en mängd olika varor, särskilt av animaliskt och vegetabiliskt ursprung. Mer information finns att finna via chilenska myndigheten SAG eller chilenskt konsulat

Vistelse i Antarktis: I Sverige finns en lag för skydd och bevarande av miljön i Antarktis. Lagen medför bland annat att alla svenskar som vistas eller bedriver verksamhet i Antarktis behöver tillstånd. Kontakta Polarforskningssekretariatet i god tid om du planerar att resa till Antarktis via Chile.

Hälso- och sjukvård

För information om det nya coronaviruset, se Aktuella händelser.

Resenärer bör försäkra sig om att de har ett tillräckligt vaccinationsskydd. För ytterligare hälsoinformation och information om vaccin, kontakta din närmaste vaccinationscentral samt se Vårdguidens särskilda information för landet.

Sjukvårdens kvalitet varierar men i större städer finns tillgång till privat sjukvård med god standard. Säkerställ att du har en reseförsäkring som täcker kostnader vid olycksfall eller sjukdom. Kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral om du behöver sjukvård. Telefonnummer till ambulans är 131.

Luftföroreningar är ett ökande problem, i synnerhet i Santiago där luftkvaliteten tidvis är dålig och kan medföra hälsoproblem.

UV-strålningen är stark i stora delar av landet. Var försiktig med att vistas i solsken mitt på dagen, särskilt under det chilenska sommarhalvåret.

Du kan dricka kranvattnet för det mesta, men det kan smaka annorlunda. Om du är osäker på kranvattnets kvalitet kan du välja vatten på flaska.

Myggburna sjukdomar
Aedes-myggan, som bland annat kan sprida zikavirus och dengue har påträffats på Påskön och i Arica i nordligaste Chile. Myggmedel, heltäckande klädsel och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken.

Fall av zikavirus påvisades år 2014 på Påskön. Zika är en virussjukdom som i de flesta fall enbart leder till lindriga besvär. Under det senaste stora zikautbrottet i Latinamerika och Karibien 2015-2016 påvisades dock en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av akut nervskada. Det påvisades också en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskador. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida, samt deras sexuella partners, bör kontakta hälso- och sjukvården för information och rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

Mer information om zika inklusive rekommendationer finns via Folkhälsomyndigheten, Världshälsoorganisationen samt chilenska hälsoministeriet.

Fall av denguefeber har vid återkommande tillfällen påvisats på Påskön, senast år 2018. Denguefeber är en virussjukdom som sprids via myggor och som i vissa fall kan orsaka allvarliga symptom. Med tillgång till sjukvård kan allvarliga bieffekter av sjukdomen motverkas. Läs mer om dengue på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska är landets huvudspråk. Man kan inte räkna med att ta sig fram på engelska utanför turiststråken.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Väskryckningar och fickstölder är de vanligaste formerna av brottslighet som utländska besökare möter. Håll god uppsikt på väskor och värdesaker såsom kameror, klockor, smycken, mobiltelefon och kontanter. Förvara pass och andra viktiga dokument samt pengar på ett säkert sätt, helst i en ficka eller väska som kan hållas platt mot kroppen, eller i förvaringsbox.

Vid ankomst till flygplatsen i Santiago bör transport beställas över disk i ankomsthallen. Även i övrigt rekommenderas förbeställd taxi.

Bildörrar bör hållas låsta och inget av värde lämnas synligt på bilsätena.

Uppsikt över drinkar rekommenderas.

Chile har flera olika larmnummer – 131 ambulans, 132 brandkår och 133 polis (Carabineros).

Trafiksäkerhet

Trafikkulturen i Chile avviker från den svenska. Det är viktigt att iaktta stor försiktighet och aktsamhet såväl till fots och cykel som när man färdas med bil. Olycksfrekvensen är hög, såväl i stad som på motorvägar och landsvägar. Det är förbjudet för föraren att tala i mobilen under körning. Åtgärder har vidtagits mot rattfylleri, inklusive sänkta gränsvärden och skärpta straff.