• Svenska

Om utlandet Bangladesh

Politik

Inrikespolitik

Sedan början av 1990-talet har det politiska läget i landet präglats av motsättningarna mellan partierna Awami League (AL) och Bangladesh Nationalist Party (BNP) och partierna har alternerat i regeringsställning. En allians under ledning av Awami League erhöll mer än två tredjedelar av platserna i parlamentet, motsvarande ca 57 procent av rösterna vid valet 2008 och har sedan dess hållit sig kvar vid makten.  Den kvalificerade majoriteten möjliggjorde för regeringen att 2011 göra ändringar i konstitutionen. Den mest kontroversiella ändringen rör avskaffandet av den så kallade Care Taker Government (CTG) vilket innebär att en opolitisk interimsregering tar över styret under före och efter de allmänna valen. Oppositionspartiet BNP ser detta som en nödvändighet för fria val och bojkottade därför valet 2014. Valdeltagandet gick vid valet i januari 2014 från 80 % (2008) till 22 % (2014).

Politiska motsättningar i Bangladesh spiller alltför ofta över på gatorna, viktiga frågor som inte kan kommas överens om mellan politiker leder till omfattande demonstrationer och generalstrejker – s.k. Hartals – som lamslår landet från tid till annan.

Civila samhället

De fler än 45 000 registrerade frivilligorganisationerna utgör ett viktigt komplement och ibland ett alternativtill viktiga samhällsfunktioner, bland annat i sociala sektorer såsom hälsa och utbildning. Det förekommer att politiska partier påverkar organisationerna men överlag ses civila samhället som en viktig röst som fungerar som ”watch dog”. För att erhålla möjligheten till utländsk finansiering krävs att organisationerna registreras vid ”NGO Affairs Bureau”, under premiärministerns kansli. NGO Affairs Bureau godkänner förslag, övervakar projekt och godkänner att medel betalas ut till respektive organisation. Ett förslag till ny mer strikt NGO lag är under utarbetande. Under hösten har givarsamfundet hållit samtal med regeringsföreträdare i frågan för att en mer nyanserad lagstiftning skall komma på plats, som fortsatt ger de ca 2 200 organisationer som får internationellt stöd att spela den viktiga roll de har idag.

Sårbarhet för naturkatastrofer och klimatförändringar

Bangladesh är extremt sårbart för naturkatastrofer. Detta på grund av landets geografiska läge och topografi i kombination med den utbredda fattigdomen och befolkningstätheten. De flesta av katastrofhoten är väderrelaterade, och dessa förväntas öka i omfattning och frekvens som ett resultat av klimatförändringarna. Hit hör översvämningar till följd av ökad avsmältning av Himalayas glaciärer och ökad nederbördsintensitet, ökad saltvatteninträngning och landförluster till följd av havsytenivåhöjning, fler och starkare cykloner samt en mer utbredd torka i delar av landet. Klimatförändringarna förväntas också få allvarliga konsekvenser för landets jordbruk. Bangladesh står också under ständigt hot att drabbas av jordbävningar och flodvågskatastrofer. Landets kunskap och erfarenhet av hanteringen av naturkatastrofer har fått ner dödstalen och är en stor tillgång i det begynnande arbetet med att anpassa landet till klimatförändringarna.

Utrikespolitik

Bangladeshs utrikespolitik domineras av förhållandet till grannen Indien, som omsluter landet från tre håll. Den sittande regeringen för en aktiv utrikespolitik, till stor del inriktad på regionen, där man verkar för öppnare handel, bättre transportförbindelser genom utbyggnad av vägar, järnvägsnät mm och mer samarbete kring säkerhetsfrågor. Bangladesh har vissa oenigheter om naturresurser och vattenterritorium med Indien. En tvist om havsgränsen mellan Bangladesh och Burma avgjordes i mars 2012 av ITLOS i Hamburg. Bangladesh är en aktiv deltagare i den sydasiatiska organisationen SAARC, tillhör de största truppbidragarländerna till FN:s fredsbevarande operationer, och är mycket aktivt vad gäller frågor om klimatförändringar, vars konsekvenser förväntas drabba landet mycket hårt.