• Svenska

Om utlandet Bangladesh

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 01 aug 2022, 09.21

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat all reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på nedan länk:

Covid-19: lägesbild och reseinformation

Påminnelse: Aktivera pushnotiser i appen UD Resklar och skriv upp dig på svensklistan så missar du inte några viktiga uppdateringar. Länk till Svensklistan.  

För närvarande får UD och ambassaden många frågor om internationellt resande. Här kan du ta del av svaren på de vanligaste frågorna.

Allmänna säkerhetsläget

Risken för terroristattentat är betydande i hela Bangladesh, och riktar sig bl.a. mot utlänningar. Den 1 juli 2016 genomfördes en attack i Dhaka där tjugofyra personer dödades, varav de flesta var utlänningar.

Svenska resenärer uppmanas hålla sig uppdaterade om situationen på vistelseorten genom media, ambassadens hemsida och i kontakt med sitt resebolag. Följ även lokala myndigheters råd och anvisningar noga.

Redan under 2015 skärptes säkerhetsläget i Bangladesh avsevärt. Beredskapen avseende terrordåd och våldshandlingar mot utlänningar har höjts vid samtliga västerländska ambassader. Trots ökad polisnärvaro manar ambassaden till försiktighet vid vistelser i offentliga miljöer eller stora ansamlingar av västerlänningar. Lokal nyhetsrapportering bör följas noggrant.

Läget mellan regeringen och landets oppositionspartier är ansträngt. Protester och strejker förekommer numera mer sällan, men de som förekommer kan övergå i våldsamheter. Utländska besökare är inte direkta måltavlor för det våld som då kan förekomma, men risken finns att man kan råka befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt. För närvarande har enbart sporadiska strejker utlysts.

Under strejker och blockader (s.k. hartals) uppmanas svenskar i landet att iaktta försiktighet, att undvika folksamlingar.  Det bör noteras att stölder/väskryckningar från gående personer tenderar att öka under hartals då gatorna är fria från trafik och förövarna snabbare kan avvika från platsen.

Vid resor till Chittagong Hill Tracts krävs tillstånd från inrikesministeriet före inresa, delvis på grund av att utländska medborgare under tidigt 2000-tal varit utsatta för kidnappningar i området som fram till 1997 präglades av en intern väpnad konflikt.

Trafiken är generellt ett stort säkerhetsproblem i hela landet.

För att ambassaden i en nödsituation ska ha en bättre överblick över vilka svenskar som befinner sig i Bangladesh rekommenderas att svenskar registrerar detaljer om sin planerade vistelse genom appen UD Resklar, eller direkt här på hemsidan.

Du kan hitta mer information om den säkerhetsmässiga utvecklingen i Bangladesh på dessa webbsidor:

The Daily Star AlertNet BBC News from Bangladesh bdnews24.com Reseinformation från amerikanska State Department New Age Reseinformation från brittiska utrikesdepartementet

Nyheter på engelska finns också på följande bangladeshiska TV-kanaler och (lokala) tider: ATN – 18:00 Banglavision – 21:05 BTV – 22:00 BTV – 23:30 (also broadcast by all local Satellite stations: ATN, Channel I, NTV, RTV, Banglavision Channel 1, Boishaki)

Terrorism

Det finns en förhöjd hotbild avseende terrorism i Bangladesh, vilket bl.a. tog sig uttryck i terroristattacken den 1 juli 2016. Grupper som sympatiserar med internationella terrorrörelser verkar i landet och har en viss förmåga att utföra våldshandlingar. Polisen och säkerhetstjänsten genomför en aktiv kampanj mot dessa grupper.

I september 2015 framkom trovärdig information om att militanta grupper hade för avsikt att utföra attacker mot västerländska intressen i Bangladesh. Det har sedan dess även förekommit flera attacker mot såväl västerlänningar som inhemska minoritetsgrupper.

Ambassaden uppmanar resenärer att vara mycket uppmärksamma på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget. Platser som utlänningar ofta besöker, såsom hotell, konferensanläggningar, restauranger och klubbar är potentiella måltavlor. Resenärer som besöker sådana platser bör förvissa sig om att dessa har adekvata säkerhetsarrangemang, såsom fysiskt skydd, inpasseringskontroll och vakter. I allmänhet ska resenärer som vistas på allmän plats, exempelvis turistattraktioner, marknader och butikscentra visa försiktighet. Transporter av återkommande karaktär bör ske med bil. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

För generell information kring terrorism och turism:

Terrorism och hot utomlands - Regeringen.se

Naturförhållanden och katastrofer

Bangladesh har en hög risk för att drabbas av cykloner (en typ av orkan) och översvämningar, särskilt under monsunsäsongen från juni till oktober. Samtidigt är kapaciteten begränsad att hantera större katastrofer vilket kan öka omfattningen av ett inträffat nödläge. Bangladesh ligger också i en jordbävningszon med begränsad risk för en större jordbävning.

Bangladesh ligger inom ett seismologiskt aktivt område. Det stora flertalet av de jordbävningar som registreras är för svaga för att uppfattas av människor och leder sällan till skador på person eller egendom. Även om risken för ett större skalv är begränsad, kan den givetvis inte helt uteslutas. Det är av uppenbara skäl omöjligt att förutse konsekvenserna av en större jordbävning, men läget kan snabbt befaras bli kaotiskt med avbrott i el- och vattenförsörjningen, omfattande trafikstörningar och nedgång eller avbrott i telekommunikationerna. Man bör därför vara inställd på att klara sig själv direkt efter en jordbävning (observera dock möjligheten till grannsamverkan).

Genom att vidta några tämligen enkla förberedelser kan man reducera risken för skador och i viss mån även mildra olägenheterna för sig själv och andra. Vikten av att noga tänka igenom vad som kan hända, och hur man bäst kan skydda sig är uppenbar.

Ett sätt att göra detta är genom att på såväl familje- som företagsnivå göra upp en beredskapsplan. Denna bör sedan anslås på ett väl synligt ställe. Se till att samtliga familjemedlemmar och arbetskamrater vet hur de ska förhålla sig – och vad de förväntas göra – om och när ett större skalv inträffar. Diskutera därför noggrant igenom innehållet i denna plan med er familj, särskilt de avsnitt som de själva kan få befatta sig med.

Få beredskapsplaner motsvarar verkligheten, då det inte går att förutse alla tänkbara scenarier. Att tillsammans med familjen, med grannar och arbetskamrater ha gjort upp en plan kan ändå ge tankarna ett gott stöd i en krissituation. För att den inte ska "falla i glömska" är det viktigt att regelbundet gå igenom planen med alla berörda.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese-bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Ett pass med mer än sex månaders giltighetstid efter planerad avresa krävs för besökare till Bangladesh. Besökare måste kunna uppvisa en biljett för återresa samt att de har pengar motsvarande minst 500 USD i kontanter eller kreditkort för att beviljas inträde.

Svenska besökare till Bangladesh kan normalt erhålla visering för en vistelse upp till 30 dagar vid ankomst. Kostnaden för detta är 50 USD + skatt (ca 1 USD) och betalas i ankomsthallen på Dhakas flygplats. Besökare som anländer vid andra inresepunkter och andra typer av besökare än turister rekommenderas att ansöka om visering i förväg vilket kan göras på Bangladeshs ambassad i Stockholm.

Vid utresa får maximalt ett belopp om 2000 bangladeshiska Taka medföras. I annan valuta får belopp om maximalt 5000 USD medtas in och ut ur landet utan att deklarera detta till myndigheterna.

Hälso- och sjukvård

När det gäller sjukdomar som kan drabba dig utomlands, har du själv ett ansvar för din egen hälsa och behandling, om en sådan skulle bli nödvändig. Det är därför viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd före avresan. Det svenska sjukförsäkringssystemet gäller i princip bara i Sverige.

Bangladeshs hälso- och sjukvård lever inte upp till den standard som råder i Sverige. I Dhaka finns ett fåtal sjukhus som kan ge adekvat akutsjukvård, men för allvarliga sjukdomar och olyckor rekommenderas evakuering. Det rekommenderas att resenärer stämmer av med sitt försäkringsbolag vilket eller vilka sjukhus som de rekommenderar i Bangladesh.

Inför resor till till Bangladesh bör du konsultera din resemottagning i frågor kring lämpliga vaccinationer och profylax.

För allmän information om förberedelser för resa se Vårdguidens hemsida.

För mer information om symptom och förebyggande åtgärder för tropiska sjukdomar se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lokala lagar och sedvänjor

Islam har en stark ställning i Bangladesh, men det finns en sekulär tradition med tolerans mot andra religioner. Majoriteten av människor har en traditionell livsstil och är inte vana vid den typ av kläder svenskar ofta anser vara behagliga att bära i det tropiska klimat som råder. Särskilt kvinnor bör vara aktsamma på att korta kjolar och djupa urringningar kan uppfattas negativt av bangladeshier, alternativt tilldra sig oönskad uppmärksamhet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Man bör vara extra försiktig och uppmärksam på offentliga platser, framförallt efter mörkrets inbrott. Undvik om möjligt att medföra pass, stora summor pengar, kreditkort eller andra stöldbegärliga föremål såsom bärbara datorer och kameror. Stölder ska rapporteras till polisen och drabbade ombeds också informera ambassaden.

Trafiksäkerhet

Trafikmiljön i Bangladesh är en av världens farligaste. Dagligen omkommer ett stort antal människor i olyckor på landets underdimensionerade och ofta dåligt underhållna vägar.

Förarutbildningen är i det närmaste obefintlig och det är norm att omkörningar sker i blinda kurvor. Det är särskilt riskfyllt att resa på vägarna efter mörkrets inbrott.