Sverige & Ryssland Ryssland

Behandling av personuppgifter


Syfte med bearbetning

Sveriges ambassad i Moskava behandlar personuppgifter under handläggningen av viseringar. Ambassaden behandlar dina personuppgifter för att identifiera dig. Dina personuppgifter används också i tillhörande funktioner, såsom register över sökande och inlämnade dokument, och för att registrera din ansökan.

Ambassaden behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Ambassaden hanterar även personuppgifter i enlighet med utlänningsdatalagen (2016:27) och utlänningsdataförordningen (2016:30). Registerföreskrifterna innehåller också bland annat bestämmelser som gör det möjligt att behandla uppgifterna utan den registrerades samtycke. Ambassaden behandlar också vissa personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagen (2018:218). Ambassaden kommer att behandla personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om viseringsformationssystemet (VIS) och utbyte av data mellan medlemsstater om kortare vistelse för sökanden som ansöker om Schengenviseringar (VIS-förordningen). Ambassaden behandlar ibland personuppgifter i enlighet med andra EU-förordningar och direktiv.

De personuppgifter som samlas in av ambassaden kommer att lagras på servrar som tillhör Migrationsverket.

Personuppgiftsansvarig

Migrationsverket är personuppgiftsansvarig för den automatiserade personuppgiftsbehandlingen som sker vid svenska uppdrag utomlands.

Du kan kontakta Migrationsverket via

Post: Migrationsverket, 601 70 Norrköping.

Online www.migrationsverket.se

Telefon: + 46 (0) 77-123 52 35

organisationsnummer 202100-2163.

Det kan finnas undantag i ärenden där personuppgifter behandlas av en annan offentlig myndighet eller organisation.

 

Överföring av personuppgifter

Efter att ha granskats kan dina personuppgifter avslöjas, till parter som behöver komma åt uppgifterna på grund av en rättslig skyldighet, i syfte av allmänt intresse, såsom insamling av statistiska uppgifter, eller för ett ändamål i samband med utövandet av funktionerna myndighet där det är nödvändigt att behandla uppgifterna. Det svenska uppdraget kan vidarebefordra personuppgifter som tillhandahålls via webbplatsen om byrån är fel myndighet för informationen som ska adresseras till och den ska vidarebefordras för att hamna på rätt plats. Överföringen av personuppgifter sker i enlighet med lagstiftningen om personuppgifter eller sekretess.

 

Principen för allmänhetens tillgång till officiella handlingar

Det svenska uppdraget är en myndighet. Som sådan är det svenska uppdraget föremål för principen om allmänhetens tillgång till officiella dokument. Detta innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som skickas till det svenska uppdraget blir offentliga handlingar som kan lämnas ut till alla som begär det. I vissa fall kan dock data betraktas som konfidentiella och avslöjas därför inte.

 

Rättigheter

Du har rätt att få information från svenska uppdrag om vilka uppgifter om dig som behandlas och du kan begära korrigering, överföring, radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

När det gäller begäran om radering är det viktigt att förstå att nationella arkivbestämmelser som regel kräver att personuppgifter lagras.

Du kan kontakta Migrationsverkets dataskyddsombud på dataskyddsombud@migrationsverket.se om du har frågor om behandling av personuppgifter.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten om du anser att det svenska uppdraget behandlar dina personuppgifter på fel eller felaktigt sätt.

 

Behandling av personuppgifter hos en annan myndighet eller organisation

Behandlingen kan ske vid en annan offentlig myndighet, förutsatt att denna myndighet har rätt att behandla personuppgifterna i fråga. I sådana fall kan myndigheten eller organisationen i fråga vara ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

 

Säkerhet

För att skydda dina personuppgifter har det svenska uppdraget och Migrationsverket fysiska och elektroniska skydd som uppfyller säkerhetskraven.