Švedska & Srbija

Informacije za strance koji trenutno borave na teritoriji Srbije ili Crne Gore

Ako želite da se prijavite za migracione usluge u Ambasadi Švedske u Beogradu, potrebno je da dokažete da živite ili u Srbiji ili u Crnoj Gori. U suprotnom ćete biti upućeni u ambasadu u zemlji u kojoj legalno boravite.

Upućujemo vas na član 6 Viznog kodeksa (EU) br. 810/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 13. jula 2009.

  • Aplikaciju obrađuje i o njoj odluku donosi ambasada nadležne države članice EU u čijoj jurisdikciji podnosilac zahteva zakonito boravi.
  • Ambasada nadležne države članice obrađuje i donosi odluku o aplikaciji koju je podneo državljanin treće zemlje koji je legalno prisutan, ali ne i nastanjen, pod jurisdikcijom države u kojoj se nalazi ambasada, ako je podnosilac zahteva dao opravdanje za podnošenje zahteva u datoj ambasadi.

Ambasada Švedske pruža migracione usluge (npr. ostavljanje biometrijskih podataka, naručivanje boravišnih kartica, podnošenje zahteva za šengensku vizu ili boravišnu dozvolu, itd.) podnosiocima zahteva koji su državljani ili etablirani rezidenti u ​​zemlji u kojoj se Ambasada Švedske nalazi ili za koju je Ambasada kompetentni nadležni organ. Etablirani rezidenti su osobe koje imaju boravišnu dozvolu u Srbiji ili u Crnoj Gori minimum 6 meseci. 

Naša praksa je stoga ograničena isključivo na državljane Srbije i Crne Gore, odnosno na lica sa boravišnom dozvolom u ovim zemljama, bez izuzetaka. Upiti drugih lica se moraju s poštovanjem uputiti na druge nadležne organe.

Ako živite u Srbiji ili Crnoj Gori i želite da podnesete zahtev za šengensku vizu u Beogradu, pošaljite e-mailom kopiju vaše boravišne dozvole u ​​Srbiji/Crnoj Gori i navedite detalje vašeg boravka i boravka članova vaše uže porodice u Srbiji ili Crnoj Gori: osnove za vašu boravišnu dozvolu u Srbiji/Crnoj Gori, ekonomski plan, mesto boravka, buduće planove nakon nameravanog putovanja u Švedsku, itd. Tada ćete biti upućeni da telefonirate i rezervišete vreme za podnošenje vašeg zahteva ili da kontaktirate ambasadu Švedske u zemlji u kojoj legalno boravite.