Alternate Text

Sveriges delegationOSSE, Wien

Lokal tid 08:53

Vad innebär ett ordförandeskap i OSSE?

03 mar 2020

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är världens största organisation för regional säkerhet och har 57 deltagande stater. I arbetet inom OSSE deltar alla Europas och Östeuropas stater, USA, Kanada och länderna i Centralasien på lika villkor. Från Vancouver till Vladivostok är ett begrepp som används för att beskriva organisationens geografiska omfång. OSSE:s verksamhet utgår från en brett definierad syn på säkerhet, som omfattar såväl militär rustningskontroll som mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, miljösäkerhet och demokrati. OSSE är en unik multilateral organisation med politiskt bindande beslut som fattas genom konsensus.

Vid OSSE:s ministerrådsmöte i Bratislava, 5-6 december 2019, beslutades det att Sverige tar över rollen som ordförande i OSSE 2021.
Beslutet fattades enhälligt av OSSE:s 57 deltagande stater. Organisationens uppdrag är att varna om konflikter, förhindra uppblossande konflikter, delta i krishantering och återuppbyggnadsarbetet efter kriser och konflikten samt öka förtroendet och samarbetet mellan de deltagande staterna. Att övervaka och främja respekten för mänskliga rättigheter är en viktig del av verksamheten.

OSSE utvecklades till sin nuvarande form år 1994, då den dåvarande pågående konferensen utvidgades till en internationell organisation genom ett toppmöte i Budapest. Den pågående konferensen inledes under kalla kriget och var en serie möten där deltagarstaterna arbetade för att nå gemensamma åtaganden för att öka säkerheten och bevara freden i Europa. Idag är OSSE en samarbetsprocess genom vilken deltagarstaterna på diplomatisk väg verkar för teknisk- och politiskdialog och beslutsfattande om organisationens arbete, samt en institutionaliserad organisation med ett sekretariat som koncentrerar sig på olika konkreta åtgärder i de deltagande staterna.

Men vad innebär ett ordförandeskap i OSSE?
Ordförandeskapet innehas under ett kalenderår, vilket betyder att Sverige tar över ordförandeklubban den 1 januari 2021. Uppdraget är ett uttryck för svenskt ansvarstagande för OSSE men också för multilateralism, fred och för upprätthållandet av den europeiska säkerhetsordningen.

OSSE är en ordförandeskapsdriven organisation, vilket betyder att det är ordförandeskapet som sätter dagordningen och tonen i organisationen och driver densamma framåt, även om större delen av verksamheten är given genom tidigare beslut. Det betyder också att det är ordförandeskapet som leder förhandlingarna, är det politiska ansiktet utåt för organisationen och ger organisationen den politiska vägledningen (på mandat från deltagarstaterna). Rent formellt är det ordförandelandets utrikesminister - eller annan minister - som är ”OSCE Chairperson in Office” (CiO).

Det löpande arbetet
Det löpande arbetet sköts av Permanenta rådet i Wien, som vanligtvis sammankallas en gång i veckan. I Permanenta rådet, som är ett av OSSE:s två beslutande organ, representeras de deltagande staterna av sina OSSE-ambassadörer. Som ordförande i OSSE ansvarar man för planering och koordinering av dessa veckovisa möten. Arbetet innebär att bjuda in talare, sätta agendan, beställa tolkar (OSSE har sex officiella arbetsspråk) och i slutändan även leda och protokollera varje möte.

Under Permanenta rådet lyder fyra kommittéer, en för respektive dimension av det breda säkerhetsbegreppet samt en kommitté för budget- och managementfrågor och olika arbetsgrupper. Dessa förbereder olika beslut som fattas av Permanenta rådet, deltagarländernas utrikesministrar eller stats- och regeringscheferna. Kommittéernas mötesfrekvens varierar från veckovis till månadsvis. 2021 blir det Sveriges ansvar att koordinera och leda arbetet i kommittéerna.

Forumet för säkerhetssamarbete (FSC), det andra av de två beslutande organen inom OSSE, möts likaså veckovis i Wien. I FSC växlar ordförandeskapet varje trimester. Sverige satt ordförande senast hösten 2018. I FSC hanteras de militära frågorna kopplade till säkerhet och organisationens mekanismer för förtroendeskapande samt att skapa militär transparens och motverka upprustning och incidenter. Som ordförande i OSSE sker regelbunden samverkan och koordinering med FSC-ordförandena under året.

OSSE:s institutioner
OSSE:s tre autonoma institutioner (Kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, ODIHR, Högkommissarien för nationella minoriteter, HCNM, och Medierepresentanten, RFoM) utgör viktiga grundpelare för organisationens verksamhet avseende bl.a. demokrati och mänskliga rättigheter. Samarbetet med dessa tre är av stor vikt och betydelse för det land som sitter ordförande i OSSE. Det kan innebära att budgetfrågor behöver lösas ut, att samarbeta om agendor och att bjuda in talare till diverse konferenser, tillsätta tjänster eller att koordinera extra-budgetära projekt (projekt som sker inom ramen för de olika institutionerna men som finansieras av frivilliga bidrag från deltagarstaterna och ej från OSSE:s allmänna budget).

OSSE:s huvudkontor i Wien
OSSE:s huvudkontor (sekretariatet), som leds av Generalsekreteraren, är baserat i Wien. Sekretariatet bistår ordföranden med personal verksam inom olika områden så som jämställdhet, budget, sekunderingar, säkerhet och de utdragna konflikterna. Dess geografiska enheter – sydöstra Europa, östra Europa, Kaukasus och Centralasien – stöttar likaså ordföranden med sin expertis.

OSSE:s fältkontor
Härtill finns sexton fältkontor eller missioner på Västra Balkan, i Östeuropa, Södra Kaukasien och i Centralasien. Som ordförande hålls regelbunden kontakt med de olika kontoren. Det kan handla om allt från val, aktuella händelser i regionen, konferenser eller rekryteringar. En gång om året sammanstrålar alla fältkontor och missioner i Wien för rapportering och erfarenhetsutbyte. Då är man som ordförande i OSSE involverad i planering av mötesagenda och i slutändan även ansvarig mötesledare.

OSSE:s parlamentariska församling
OSSE:s parlamentariska församling har sitt säte i Köpenhamn och består av 323 parlamentariker från samtliga deltagande stater. Den parlamentariska församlingen arbetar även den utifrån OSSE:s breda säkerhetsbegrepp och har delat upp sitt arbete i tre kommittéer; säkerhet och militära frågor, miljö- och ekonomifrågor samt mänskliga rättigheter. Församlingen arbetar för att ta fram resolutioner och rekommendationer som syftar till att få deltagarstaternas respektive politiska ledare att ta sitt ansvar för implementering av deltagarstaternas åtaganden genom OSSE.

Ministerrådsmötet
Som ordförande i OSSE står man även värd för organisationens årliga  ministerrådsmöte, som äger rum i början av december varje år. Ministerrådsmötet hålls vanligtvis i det land som innehar ordförandeskapet. Ministerrådet är OSSE:s centrala beslutsfattande och styrande organ som en gång om året samlar utrikesministrarna från OSSE:s 57 deltagande stater. I samband med ministerrådsmötet äger likaså ett antal bilaterala möten rum, utrikesministerkollegor sinsemellan.

I december 2021 blir det Sveriges ansvar att stå värd för ministerrådsmötet. Det innebär flera månaders planering och organisation. Kongresslokal, teknik, assisterande personal, säkerhet, hotell och transporter är några av detaljerna som kräver noggrann koordinering och förberedelser.

1992 var senaste gången Sverige var ordförande for organisationen. Det var precis i övergången från det att OSSE var en pågående konferens till att organisationen som sådan grundades. Vid ministerrådsmötet, som då ägde rum i Stockholm, fattades viktiga beslut angående organisationsstrukturen och OSSE:s sekretariat. Bland annat skapades posten som organisationens generalsekreterare vid mötet.

Förberedelser
Även om det formella ordförandeskapet inte inleds förrän januari 2021 så övertas vissa ansvar tidigare än så och förberedelsearbetet är därmed i gång. Från och med den 1 januari 2020 ingår Sverige i ordförandeskapstrojkan, tillsammans med utgående ordförande Slovakien och nuvarande ordförande Albanien. Sedan årsskiftet leder Sverige också arbetet inom ramen för OSSE:s kontaktgrupp för Medelhavspartnerkap, vilket bland annat innebär att anordna en ministerkonferens under hösten 2020. I höst kommer Sverige att ta över ordförandeklubban i OSSE:s budgetkommitté för att leda förhandlingarna om OSSE:s budget.

Sveriges Ständiga delegation till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa är samlokaliserad med Sveriges Ambassad i Wien. Vid delegationen arbetar just nu åtta personer. Under 2021 kommer delegationen att erhålla ytterligare personal som förstärkning för ordförandeskapsarbetet och det ökade ansvaret.

”Som ordförande kommer Sverige fortsatt att verka för att återställa respekten för de principer som den europeiska säkerhetsordningen vilar på. Vi kommer att prioritera arbetet för att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet i alla relevanta fora”, sa utrikesminister Ann Linde den 5 december 2019 vid utnämnandet till ordförande i OSSE 2021.

Program och prioriteringar under Sveriges ordförandeskap kommer att presenteras i juli 2020 vid Permanenta rådet i Wien.

Läs mer om OSSE:s verksamhet på organisationens hemsida.

Senast uppdaterad 03 mar 2020, 09.56