Alternate Text

Sveriges delegationOSSE, Wien

Lokal tid 07:21

Sveriges ordförandeskap i Forumet för säkerhetssamarbete (FSC)

05 sep 2018

Den 27 augusti 2018 tog Sverige över ordförandeskapet i Forumet för säkerhetssamarbete (FSC), ett av de två beslutande organen i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Ordförandeskapet pågår fram till årets slut. Nyckelord för det svenska ordförandeskapet är transparens och öppenhet, varför veckovisa uppdateringar från säkerhetsdialogerna kommer att publiceras här på hemsidan.

Statssekreterare Jan Salestrand inledningstalade i Forumet för Säkerhetssamarbete

Idag, den 5 september, höll statssekreterare Jan Salestrand (Försvarsdepartementet) Sveriges inledningsanförande vid Forumet för säkerhetssamarbete på Hofburg i Wien där han framhöll att det inte fanns några alternativ till de principer OSSE:s deltagarstater hade enats kring, däribland den territoriella integriteten, suveräniteten, gränsers okränkbarhet och den suveräna rättigheten för varje land att välja sitt eget säkerhetsarrangemang. Statssekreteraren uttryckte också en stark oro för att den europeiska säkerhetsordningen hotades och över att inte alla deltagarstater efterlevde sina åtaganden. Hållbar fred, säkerhet och en regelbaserad säkerhetsordning i Europa kunde endast uppnås genom att återställa respekten för OSSE:s principer och åtaganden. Detta var det enda sättet att fortsatt slå vakt om den odelbara säkerheten i Europa.

Vidare belyste statssekreteraren den utsatta situation, under vilken den särskilda övervakningsmissionen i Ukraina (SMM) arbetar i och som är vardag för de många civila som befinner sig i de konfliktdrabbade områdena. Statssekreteraren uppmanade deltagarstaterna att fortsätta att visa sitt stöd för övervakningsmissionen, i dess utmanande arbete för att hitta lösningar på den svåra humanitära situation som råder i konfliktområdena.  

Sveriges ordförandeskap i Forumet för säkerhetssamarbete

Med en uttalad målsättning att åter sätta fokus på OSSE:s nordliga region kommer det svenska ordförandeskapet att under hösten belysa bland annat det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, samarbetet för sjöövervakning i Östersjön (SUCBAS), samt existerande utbyten mellan Östersjöregionens försvarshögskolor. Därutöver planeras en högaktuell säkerhetsdialog om bekämpning av illegal handel med små och lätta vapen i Öresundsregionen. Detta är ett särskilt viktigt tema i år med anledning av den tredje översynskonferensen av FN:s handlingsprogram mot just illegal handel med små och lätta vapen. Översynskonferensen anordnades i New York tidigare i somras och utkomsterna från denna följs nu upp av OSSE, genom en konferens under svenskt ordförandeskap den 2-3 oktober.

Den 31 oktober är det 18 år sedan FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 antogs, vilket det svenska ordförandeskapet kommer att uppmärksamma särskilt genom en specialsession i forumet. Säkerhetsdialoger, med många intressanta gästtalare, kommer likaledes att hållas på andra viktiga och aktuella teman, däribland demokratisk kontroll av väpnade styrkor, militär doktrin, icke-spridning av massförstörelsevapen samt militär personals individuella fri- och rättigheter. Att eftersträva en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga talare har under hela planeringen varit en självklarhet för det svenska ordförandeskapet, något som delegationen hoppas följer med även under kommande ordförandeskap i FSC.

För ambassadör Ulrika Funered och medarbetarna på delegationen väntar en mycket spännande tid i höst, då varje vecka kommer att innebära en ny säkerhetsdialog, nya gästtalare på besök och ett arbetstempo utöver det vanliga.

Intresserade kan följa det svenska ordförandeskapet på vår hemsida och sociala medier:
Twitter: @SwedeninATOSCE
Facebook: delegationofswedentotheosce

 

Senast uppdaterad 05 sep 2018, 16.05