Europarådets struktur

Här beskrivs översiktligt Europarådets verksamhet och organisationens olika institutioner.

Ministerkommittén

Ministerkommittén är ett av Europarådets beslutsfattande organ som formellt består av utrikesministrarna från samtliga medlemsstater. Ministrarna möts vid ett ministermöte en gång per år. Resten av året representeras medlemsstaterna av sin ambassadör, den ständiga representanten, på plats i Strasbourg.

Besluten i ministerkommittén bereds i de särskilda rapportörsgrupperna för exempelvis demokratifrågor, frågor om mänskliga rättigheter, budgetfrågor, rättsliga frågor och sociala frågor. Ministerkommittén ska utgöra ett forum där medlemsstaterna på jämlika grunder formulerar lösningar på utmaningar som rör organisationens verksamhetsområden.

Tillsammans med Parlamentariska församlingen övervakar ministerkommittén upprätthållandet av Europarådets fundamentala värden och medlemsstaternas åtaganden under Europarådets stadga. En deklaration från 1994 möjliggör för ministerkommittén att vidta åtgärder mot medlemsstater som inte följer dessa åtaganden.

Ordförandeskapet i ministerkommittén roterar halvårsvis mellan medlemsländerna i alfabetisk ordning.

 

Parlamentariska församlingen 

Europarådets parlamentariska församling (PACE), utgörs av politiskt tillsatta representanter från medlemsstaternas nationella parlament och består av 636 ledamöter (318 ordinarie och 318 suppleanter). Sveriges riksdag har utsett tolv riksdagsledamöter till medlemmar av församlingen, sex ledamöter och sex suppleanter, vilka tillsammans utgör Riksdagens Europarådsdelegation.

PACE uttalar sig i frågor som berör organisationens intresse samt övervakar mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och den demokratiska utvecklingen i medlemsstaterna. Övervakningsarbetet bedrivs av övervakningsutskottet och resulterar i rapporter som diskuteras i plenum och följs av resolutioner samt av rekommendationer som riktar sig till ministerkommittén. En avslutad övervakningsprocess följs därefter upp genom politisk dialog. PACE övervakar också nationella val i medlemsstaterna och publicerar slutsatser om hur valen har genomförts.

PACE har även till uppgift att, i samarbete med ministerkommittén, utse Europarådets generalsekreterare, kommissarien för mänskliga rättigheter samt domare till Europadomstolen.

 

Kongressen för lokala och regionala myndigheter

Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter (CLRAE) jobbar med politiska samarbeten och övervakning av demokratisk utveckling mellan medlemsstaterna på lokal och regional nivå. Framförallt granskas efterlevnaden av Europeiska stadgan om lokalt självstyre. Kongressen kan lämna rekommendationer om åtgärder som därefter antas av ministerkommittén. Kongressen övervakar även vissa lokala och regionala val och publicerar slutsatser om hur valen har genomförts.

Kongressen har, liksom PACE, 636 ledamöter uppdelat i hälften ordinarie och hälften suppleanter. Sverige representeras i kongressen av tolv lokalpolitiker.

 

Expert- och styrkommittéer

Inom Europarådet sker samarbetet mellan medlemsstaterna ofta genom expertmöten. Under sådana möten förhandlar experter fram förslag till beslut, rekommendationer eller vägledande dokument i olika frågor. Förslagen lämnas därefter över till ministerkommittén för ett eventuellt antagande. Den här typen av kommittéer finns på flera olika verksamhetsområden, bland annat för mänskliga rättigheter, jämställdhetsfrågor och demokratifrågor. Det är vanligen i expertgrupperna som Europarådets många konventioner arbetas fram.

 

Europarådets sekretariat

Europarådets sekretariat består av drygt 2400 anställda. Sekretariatet leds för närvarande av den kroatiska generalsekreteraren Marija Pejčinović Burić. Generalsekreteraren väljs på en mandatperiod om fem år och Marija Pejčinović Burić påbörjade sin mandatperiod 2019.

Generalsekreteraren och tjänstemännen i sekretariatet är internationella tjänstemän vilket innebär att de inte företräder sina respektive stater i Europarådet. Sekretariatet är indelat i ett antal direktorat som informerar, rapporterar och assisterar Europarådets organ med att organisera möten och förhandlingar.

 

Kommissarien för mänskliga rättigheter

Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter utses av PACE på förslag av ministerkommittén för en icke-förnybar mandatperiod på sex år.  Sedan 2018 innehas posten som MR-kommissarie av Dunja Mijatović.

MR-kommissarien är en oberoende och självständig funktion med ett mandat att främja medvetenheten och respekten för de mänskliga rättigheterna i Europarådets medlemsstater.  MR-kommissarien följer upp efterlevnaden av Europarådets standarder i medlemsstaterna. Genom att genomföra granskningar av enskilda medlemsstater kan hon uppmärksamma brister i nationell lagstiftning och implementering på fri- och rättighetsområdet samt lämna rekommendationer om åtgärder att vidta. Utöver granskningen av specifika medlemsstater arbetar MR-kommissarien även tematiskt med särskilda frågor på MR-området.

MR-kommissariens hemsida 

Sveriges arbete i Europarådet 

För Sverige är Europarådet en viktig del av den europeiska säkerhetsarkitekturen. Sverige arbetar för att lyfta Europarådets roll på de områden där organisationen har särskild kunskap och kompetens i jämförelse med andra organisationer, nämligen i arbetet med de tre kärnområdena; mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. Sverige arbetar vidare för att stärka Europadomstolen och hela Europarådets konventionsbaserade system till skydd för de mänskliga rättigheterna. Andra viktiga frågor för Sverige är att genomföra den feministiska utrikespolitiken och den pågående demokratisatsningen.

Senast uppdaterad 22 nov 2023, 11.56