Övriga konventioner och partsavtal

En viktig del av Europarådets mellanstatliga arbete är framtagandet av konventioner och partsavtal för olika områden inom Europarådets intressesfär. Idag finns det drygt 200 konventioner som antagits av Europarådet under årens lopp. En konvention brukar arbetas fram i den eller de expertgrupper som ansvarar för det sakområde till vilket konventionen hör, därefter slutförhandlas texten av medlemsstaternas representanter i någon av Europarådets rapportörsgrupper för att slutligen antas av ministerkommittén.

Bland konventionerna kan nämnas:

Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950

Europeisk social stadga från 1961 (reviderad 1996)

Den europeiska konventionen om utlämning från 1960

Konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter 1984

Den europeiska konventionen mot tortyr från 1987

Den europeiska stadgan för landsdels- eller minoritetsspråk från 1992

Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter från 1995

De två konventionerna mot korruption från 1999

Konventionen mot terrorism från 2005

Konventionen mot människohandel från 2005

Konventionen om IT-relaterad brottslighet 2005

Konventionen om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i hemmet från 2011

Läs mer om Europarådets samtliga konventioner här.

 

Följ dessa länkar för att hitta mer information om de konventioner och partsavtal som Sverige har tillträtt.

 

Senast uppdaterad 22 nov 2023, 11.54