Meny
  • Svenska

Om utlandet Zimbabwe

Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet

Brist på demokrati och mänskliga rättigheter i Zimbabwe är en bidragande orsak till att en stor andel av befolkningen fortfarande lever i fattigdom och social utsatthet

De övergripande målen för Sveriges stöd til mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet i Zimbabwe är:

* Förbättrade förutsättningar för demokratisk samhällsstyrning, minskad korruption, ansvarstagande och ansvarsutkrävande i de offentliga institutionerna.

* Ökad kapacitet i det civila samhället och oberoende media att utföra sina demokratiska och granskande funktioner.

* Stärkta förutsättningar för jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter, med fokus på kvinnor och flickor.

Exempler på Sveriges stöd til mänskliga rättigheter, demokrati, rättstatens principer och jämställdhet i Zimbabwe inkluderar:

Raoul Wallenberginstitutet: Samarbetet syftar till att bidra till att de konstitutionella rättigheterna i Zimbabwe efterlevs och att de följer internationella principer och riktlinjer för mänskliga rättigheter.

Zimbabwe Support Support Network (ZESN): Fungerar som stödfunktion vid val och arbetar med valobservation och för att sprida kunskap och medvetande bland röstberättigande medborgare. Sverige stödjer detta nätverk för att bidra till att stärka demokratin i Zimbabwe.

Legal Resources Foundation: Arbetar för att stärka zimbabwiernas förmåga att försvara sina juridiska och mänskliga rättigheter, och att öka medborgarnas förtroende för rättsstatsprincipen i Zimbabwe.

UNFPA: Programmet handlar om att bygga kapacitet och kunskap om könsrelaterat våld, och för att öka möjligheterna för utsatta kvinnor att få hjälp.

Senast uppdaterad 21 jun 2018, 11.34