• Svenska

Om utlandet Zimbabwe

Sveriges utvecklingssamarbete med Zimbabwe 2022-26

Sveriges utvecklingssamarbete med Zimbabwe ska under perioden 2022-2026 bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter, en demokratisk samhällsutveckling och stärkande av rättsstatens principer, en hållbar försörjning och inklusiv ekonomisk utveckling samt en miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling.

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för
bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action
Agenda och klimatavtalet från Paris.

Strategin med Zimbabwe ska gälla under perioden 2022–2026 och omfattar sammantaget 1650 miljoner kronor.

De övergripande målen för Sveriges biståndsinsats i Zimbabwe är :

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer samt
jämställdhet

 • Stärkt demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter och
  rättsstatens principer, inklusive minskad korruption.
 • Ökad jämställdhet, inklusive åtnjutande av och respekt för sexuell
  och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Miljö, klimat och hållbart nyttjande av naturresurser

 • Stärkta förutsättningar för hållbar förvaltning och hållbart nyttjande
  av naturresurser, inklusive skydd, bevarande och restaurering av
  biologisk mångfald.
 • Förbättrad anpassningsförmåga och stärkt motståndskraft mot
  klimatförändringar och miljö- och naturkatastrofer, samt ökad
  tillgång till förnybar energi och en högre energieffektivitet

Inkluderande ekonomisk utveckling

 • Hållbara försörjningsmöjligheter, inklusive tryggad
  livsmedelsförsörjning och ett produktivt, motståndskraftigt och
  hållbart lantbruk.
 • Förbättrade förutsättningar för produktiv sysselsättning med
  anständiga arbetsvillkor

Mer information om Sveriges utvecklingssamarbete med Zimbabwe går att hitta på Sidas hemsida

Senast uppdaterad 24 nov 2022, 13.55