• Svenska

Om utlandet Zimbabwe

Sveriges utvecklingssamarbete med Zimbabwe 2017-2021

Sveriges utvecklingssamarbete med Zimbabwe ska i perioden 2017-2021 bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter, en demokratisk samhällsutveckling och stärkande av rättsstatens principer, en jämlik hälsa, en hållbar försörjning samt en miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling.

Budgeten för Sverige biståndsstrategi för Zimbabwe uppgår till totalt 1,5 miljarder kronor för 2017-2021. Sverige ger inget stöd direkt till den zimbabwiska staten, utan allt stöd går genom civilsamhällets organisationer eller genom multilaterala aktörer som exempelvis FN och Världsbanken.

De övergripande målen för Sveriges biståndsinsats i Zimbabwe är : 

Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet

  • Förbättrade förutsättningar för demokratisk samhällsstyrning, minskad korruption, ansvarstagande och ansvarsutkrävande i de offentliga institutionerna.
  • Ökad kapacitet i det civila samhället och oberoende media att utföra sina demokratiska och granskande funktioner.
  • Stärkta förutsättningar för jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter, med fokus på kvinnor och flickor.

Jämlik hälsa

  • Förbättrad tillgång till god hälso- och sjukvård, inklusive stärkt hållbarhet och kapacitet i hälsosystemet, med fokus på kvinnor och barn.
  • Ökad tillgång till och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, framförallt för unga människor.

Försörjning, miljö, klimat och energi

  • Förbättrade möjligheter till en hållbar försörjning, med fokus på hållbar livsmedelsförsörjning, produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor, särskilt för kvinnor och ungdomar.
  • Förbättrad tillgång till förnyelsebar energi som är socialt och miljömässigt hållbar.
  • Förbättrad kapacitet hos aktörer att bidra till miljö- och klimatmässig hållbarhet.
Senast uppdaterad 21 jun 2018, 11.32