Meny
  • Svenska

Om utlandet Zimbabwe

Ambassadens reseinformation

03 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här
15 mar 2020

Avrådan

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Senast uppdaterad 03 apr 2020, 09.14

Aktuella händelser

Corona – Covid-19

Utlandsresor- avrådan för all länder
Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras. Läs mer om UDs avrådan här.

Vi uppmanar samtliga svenskar som befinner sig i Zimbabwe att kontrollera reseförsäkring, registrera sig på svensklistan och att ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser. Ambassaden är öppen för allmänheten som vanligt mellan kl. 09.00-11.00 även under lockdown och kan nås på telefon +263 (0) 24 2 302 636/7 samt e-mail: ambassaden.harare@gov.se.

Ambassaden uppmanar även svenskar som inte längre befinner sig i Zimbabwe att avregistrera sig från svensklistan så snart som möjligt. 

Information om coronaviruset och situationen i Zimbabwe

Den 20 mars bekräftade myndigheterna det första fallet av COVID-19 i Zimbabwe. President Mnangagwa har utlyst nationellt katastrofläge med anledning av situationen med coronaviruset.

Från om med midnatt 30 mars råder en nationell lockdown i 21 dagar. Militären kommer att övervaka så att restriktionerna efterföljs. Gränserna är stängda för inresande som inte är bosatta i Zimbabwe, men landets tre största flygplatser (i Harare, Victoria Falls och Bulawayo) är än så länge öppna.

Flygförbindelserna är mycket begränsade och väntas vara det en tid framöver. Flera flyg har ställts in. Frågor om vad som gäller in-och utresa samt om du är osäker på hur flyg påverkas i regionen hänvisas till din resebyrå eller flygbolag. Observera att den svenska ambassaden inte svarar för bestämmelser som gäller in- eller utresa i Zimbabwe.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Besök Ministry of Health and Child Care, Zimbabwe för mer information. 

Sjukvården i Zimbabwe är bristfällig. Se ambassadens reseinformation om Hälso- och sjukvård nedan.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott – Coronavirus

Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s   och Världshälsoorganisationen (WHO) 

 

Strömavbrott

Det råder akut elbrist i Zimbabwe vilket innebär långa dagliga strömavbrott. Vid strömavbrott fungerar inte trafikljusen och trafikpolis är ett ovanligt inslag i gatubilden. Resenärer uppmanas att vara försiktiga i trafiken, speciellt efter mörkets inbrott då sikten är mycket dålig. (se även under Trafiksäkerhet)  

Kontantbrist och valuta
Zimbabwe Dollar, Bond notes samt den elektroniska valutan RTGS är sedan november 2019 de enda officiella valutorna i Zimbabwe. Den finns än så länge endast mindre valörer (5 och 2 dollar sedlar) av Zimbabwe dollars och Bond Notes. 1 Zimbabwe Dollar är mindre än 1 SEK. En stor del av de dagliga transaktionerna genomförs via den elektroniska betalningsplattformen Ecocash.

Det finns en del undantag där det är tillåtet att betala med utländska betal- och kreditkort samt USD. Regleringen kring valutan och olika betalningssätt uppdateras fortfarande och det råder en del oklarheter om hur tillfälliga besökare i Zimbabwe kan växla in till lokal valuta.  

Resenärer till Zimbabwe uppmanas att följa lokala myndigheters råd och eventuella föreskrifter angående betalningssätt. Därtill rekommenderas resenärer även kontakta sin resebyrå och hotell angående gällande betalningssätt (vilken valuta) och hur lokala transaktioner och växling till lokal valuta kan göras. 

Det råder utbredd kontantbrist i Zimbabwe varför besökare fortsatt uppmanas medta tillräckligt med USD i kontanter för att täcka både förutsedda och oförutsedda utgifter.

Mot bakgrund av kontantbristen går det inte att göra några kontantuttag över huvudtaget i Zimbabwe. 

Det högsta kontantbelopp som är tillåtet att föra ut ur landet är 1 000 USD vilket kan kontrolleras vid gränsövergångar.  

Allmänna säkerhetsläget

Med andledning av ekonomisk kris, ökade priser och ett osäkert politiskt läge i Zimbabwe har det under 2019 regelbundet förkommit strejker och protester som har lett till våldsamheter. Turister har inte varit ett mål för politiskt relaterade våldsamheter, men som besökare bör man ändå vara uppmärksam och undvika folksamlingar och demonstrationer, samt hålla sig uppdaterad genom lokala och internationella nyhetsmedier. Svenskar rekommenderas även att anmäla sig på ambassadens svensklista  via denna länk: 

En stor säkerhetsrisk för turister i Zimbabwe är den farliga trafiken, särskilt i kombination med bristen på adekvat sjukvård. Allvarligare skador eller sjukdomsfall kan kräva evakuering till Sydafrika. Därför uppmanas resenärer att ha komplett rese- och sjukförsäkring som även täcker sjuktransport.

Terrorism

Risken för terrordåd i Zimbabwe bedöms vara låg.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Naturförhållanden och katastrofer

Zimbabwe är ett land utan kust och förutom extrem hetta i lågländerna och stora mängder regn under regnsäsongen drabbas landet sällan av några större naturkatastrofer. Allvarliga jordbävningar är sällsynta.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav.

Enligt gällande regler kan svenska medborgare erhålla visum vid gränsen, t ex på flygplatsen i Harare, mot en avgift.

Ett på förhand inskaffat visum är möjligt att införskaffa via en zimbabwisk ambassad. Resenärer rekommenderas att inför avresa kontakta Zimbabwes ambassad för att få uppdaterade upplysningar om gällande visum- och inresebestämmelser, samt kostnader för visum, krav på giltighetstid på pass etc.

Ambassaden råder journalister att vid besök i förväg ordna med korrekt ackreditering.

Zimbabwes Ambassad i Stockholm:
Embassy of the Republic of Zimbabwe
Herserudsvägen 5A, 7e vån 181 34 LIDINGÖ
Postadress: Box 3253 103 65 Stockholm

Tel: +46 (0)8 7655 380 Fax: +46 (0)8 219132 E-post: mbuya@stockholm.mail.telia.com
www.zimembassy.se

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i Zimbabwe är bristfällig och allvarliga skador eller sjukdomsfall kan kräva evakuering. Det är därför viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport, även till Sverige.

Tänk på att på grund av den dåliga ekonomiska situationen i landet har vissa sjukhus infört krav på kontantbetalning även vid akutvård,  även om patienten har reseförsäkring och betalningsgaranti.  

De flesta tropiska sjukdomar förekommer i Zimbabwe och besökare i landet rekommenderas att alltid ha ett gott vaccinationsskydd, samt för resor utanför Harare även malariaprofylax. Kontakta läkare i god tid före resan för närmare information.

Utbrott av kolera och typhoid, framförallt i mer tätbefolkade och fattiga områden där infrastrukturen fallerar, är återkommande problem i landet.

Allmänna råd
Frågor kring vaccinationer: kontakta vårdcentral eller vaccinationscenter.

HIV ligger fortfarande på en hög nivå.

1177 vårdguiden erbjuder råd vid resa till Zimbabwe: http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar/Varldsdelar-Afrika/Zimbabwe/ 

Lokala lagar och sedvänjor

Användningen av kreditkort i Zimbabwe är inte utbredd. Resenärer bör ha beredskap för kontantbetalning. I Zimbabwe använder man USD och den lokala valutan Bond Notes / RTGS Dollar, samt växelmynt kallade Bond Coins. Priser anges vanligtvis i USD eller RTGS Dollar

Att fotografera eller filma militära och statliga inrättningar är förbjudet och kan leda till arrestering.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Även om brottslighet inte är något stort problem så förekommer inbrott, rån, ficktjuveri och bilstölder. Efter mörkrets inbrott bör man vidta extra försiktighet samt undvika att röra sig i obekanta områden.

Svenskar i Harare och i Zimbabwe uppmanas att vara uppmärksamma och att undvika folksamlingar och demonstrationer, då dessa riskerar att bli våldsamma. Svenskar uppmanas att följa lokala myndigheters råd och anvisningar, samt att hålla sig  uppdaterade via lokala och internationella medier och ambassadens hemsida. 

Trafiksäkerhet

Zimbabwe har vänstertrafik. Försiktighet bör därför iakttas om man är ovan vid att köra på vänster sida av vägen. Det är lag på att använda bilbälte och det är förbjudet att använda mobiltelefon när man kör.

Vägnätet är utbrett men vägbanorna ofta dåligt underhållna. Trafikljus och vägbelysning fungerar sällan och efter mörkrets inbrott bör man undvika att köra bil utanför städerna.

Som fotgängare är det viktigt att försäkra sig om från vilket håll fordonen kommer innan man korsar gatan. Bilförare anser sig alltid ha företräde. Det förekommer även att fordon använder väggren/trottoarer vid omkörningar. Lokaltrafiken i städerna, de sk "combis" (minibussar), kör ofta snabbt och vårdslöst och är inte sällan inblandade i trafikolyckor.

Den grundläggande infrastrukturen har förbättrats sedan 2008 men är fortfarande undermålig. Tillgången på elektricitet, vatten och fungerande kommunikationer (telefon, internet) är ojämn. Vägarna är förvisso bättre än på många andra håll i Afrika, men försämras särskilt under regnperioden.

Internationellt körkort krävs.

Flygsäkerhet EU har i maj 2017 beslutat att förbjuda flygbolaget Air Zimbabwe från att flyga inom EU:s gränser. Beslutet grundas på flygsäkerhetsorganisationen ICAO rapport som bedömer att flygbolaget inte uppfyller internationella säkerhetskrav. För mer information samt listan över flygbolag som är förbjudna i EU hänvisar ambassaden till EU:s hemsida:
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/