• Svenska

Om utlandet Thailand

Hållbart företagande – CSR

Den svenska regeringen uppmanar alla svenska företag att använda sig av OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt FN:s Global Compacts 10 principer i sin verksamhet och därmed skapa socialt och miljömässigt hållbara affärer.

Hållbart företagande

Hållbart företagande – ofta omnämnt CSR (Corporate Social Responsibility) – har varit en viktig fråga för Sverige de senaste decennierna. CSR handlar om att företag aktivt och systematiskt arbetar med frågor såsom miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och anti-korruption och därigenom tar ansvar för verksamhetens påverkan på samhälle och miljö. Genom att integrera sociala, miljömässiga, etiska samt konsumentintressen i affärsverksamheten och den grundläggande affärsstrategin är syftet med CSR att maximera gemensam och ömsesidig nytta - som utöver aktieägarnas intressen även skapar mervärden för företagets övriga intressenter såsom leverantörer, kunder och anställda.

Svenska företags framgångsrika CSR-arbete är något som stärker bilden av Sverige och även konkurrenskraften bland svenska företag. CSR är därför både en handelspolitisk fråga såväl som en fråga om Sverigefrämjande.

Sverige ser också möjligheterna med CSR ur ett utvecklingsperspektiv. Företag är viktiga aktörer för utvecklingen i fattiga länder och kan genom ett aktivt och innovativt arbete vara drivande i miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Samverkan med näringslivet ses som en viktig del i målet att förbättra levnadsvillkoren för fattiga människor. Läs mer om möjligheter till partnerskap mellan företag och svenskt utvecklingssamarbete med gemensam finansiering av initiativ med gemensamma mål på utvecklingssektionens sida.

För mer information om Sveriges och regeringens arbete med och syn på Hållbart Företagande och CSR, samt hur vi arbetar gemensamt inom EU och Norden, se http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2013/11/ud-13.031/. Här finns även fler länkar till verktyg och riktlinjer.