Meny

Om utlandet Spanien

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Spanien

Svenska pass kan förnyas trots att giltighetstiden gått ut. Om passet inte är giltigt krävs dock att annan giltig fotolegitimation även medtas. Se Polisens hemsida för information om giltig fotolegitimation. Även spanska pass, ID-kort (DNI) samt körkort accepteras som giltig fotolegitimation.

Denna information gäller endast minderåriga (under 18 år) som redan har tilldelats person- eller samordningsnummer. För att utfärda ett pass till ett barn under 18 år krävs båda vårdnadshavarnas medgivande. Utöver detta krävs följande:

 • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med minst en av sina vårdnadshavare.
 • Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in. Medgivandet lämnas på särskilt formulär som kan hämtas här. Vårdnadshavarnas namnteckning ska bevittnas av myndig privatperson, dock ej den andre vårdnadshavaren, eller av en svensk ambassad utomlands/svenskt honorärkonsulat/passmyndighet i Sverige. Om den frånvarande vårdnadshavaren inte skrivit under medgivande inför en myndighetsperson utan den endast är bevittnad av privatperson, ska den frånvarande vårdnadshavarens ID-handling uppvisas i original eller certifierad kopia.
 • Passtider som är bokningsbara är markerade i blått medan de tider som blivit bokade försvinner och syns därför inte i bokningssystemet. Föräldrarna ska ha inbokad tid via det elektroniska bokningssystemet.

   

 • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast den ena vårdnadshavaren åtföljer barnet måste han/hon kunna visa upp den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia).
 • Om barnet är fött utomlands ska födelsebevis utfärdat av behöriga lokala myndigheter medtas.
 • Om barnet är utskrivet ur Sverige måste uppehållstillstånd/registreringsbevis i bosättningslandet uppvisas. Samma gäller om barnet är fött och bosatt i Spanien/utlandet och endast har svenskt medborgarskap.
 • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
 • Om barnet också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.
 • Barnets tidigare pass ska medtas.
 • Foto för ditt nya pass/nationella ID-kort tas på ambassaden
 • Avgift för passet 150 EUR.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Giltighetstiden för vanliga pass till barn under tolv år sänktes till tre år när den nya passlagen trädde i kraft den 15 april 2016. Detta för att yngre barns utseende förändras snabbt. Genom att sänka giltighetstiden minskar risken för missbruk av barns pass.

För barn över 12 år och för vuxna gällerde vanliga passen som tidigare att gälla i fem år.

Ladda ner

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer