Om utlandet Spanien

Ansökan om det första passet för barn under 18 år i Spanien

Innan man ansöker om ett pass första gången är det nödvändigt att barnet tilldelats person- eller samordningsnummer.

Läs mer om Registrering av nyfödd & Samordningsnummer

För att utfärda ett pass till ett barn under 18 år krävs båda vårdnadshavarnas medgivande. Utöver detta krävs följande: 

  • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med minst en av sina vårdnadshavare.
  • Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in. Medgivandet lämnas på särskilt formulär som kan hämtas här. Se nedan 2 olika alternativ:
   • Uppvisas den frånvarandes vårdnadshavares giltiga Pass/ ID handling i original så behövs ingen ytterligare vidimering göras av den vårdnadshavares underskrift.

   • Om den frånvarandes vårdnadshavares giltiga Pass/ ID handling i original inte medtas i original MÅSTE medgivandet ha bevittnats av notarius publicus eller svensk myndighet såsom polis/ambassad/konsulat. Ambassaden godtar INTE kopior bevittnade på annat sätt. Detta bevittnade medgivandet ska medtagas till ambassaden i original och stämplad av behörig myndighet.

  • OBS! Svensk förälder skall uppvisa giltigt svenskt pass eller svenskt ID-kort då det görs en utredning av det svenska medborgarskapet för barnet.

  • Föräldrarna ska ha inbokad tid via det elektroniska bokningssystemet.Passtider som är bokningsbara är markerade i blått medan de tider som blivit bokade försvinner och syns därför inte i bokningssystemet. 
  • Om barnet är fött utomlands ska födelsebevis utfärdat av behöriga lokala myndigheter medtas.
  • Om barnet är utskrivet ur Sverige måste uppehållstillstånd/registreringsbevis i bosättningslandet uppvisas. Samma gäller om barnet är fött och bosatt i Spanien/utlandet och endast har svenskt medborgarskap.
  • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Om barnet också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.
  • Barnets tidigare pass ska medtas.
  • Medta passansökan/blanketten "Uppgift för utredning av svenskt medborgarskap". Denna blankett är obligatorisk för alla som söker pass och ID-kort i utlandet. Den ska vara färdigifylld när man har sin tid. Om du är osäker på hur du fyller i blanketten kan du titta på följande exempel. Observera att denna blankett alltid ska fyllas i, även om du tidigare haft pass.
  • Foto för ditt nya pass/nationella ID-kort tas på ambassaden
  • Avgift för passet 144 EUR och betalas på plats i samband med ansökan, gärna med kort (American Express accepteras ej). Apple Pay eller liknande system accepteras inte för närvarande. Ambassaden arbetar för att erbjuda de sökande alternativa betalningssätt och återkommer på hemsidan med mer information om detta snart.

  Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

  Giltighetstiden för vanliga pass till barn under tolv år sänktes till tre år när den nya passlagen trädde i kraft den 15 april 2016. Detta för att yngre barns utseende förändras snabbt. Genom att sänka giltighetstiden minskar risken för missbruk av barns pass.

  För barn över 12 år och för vuxna gällerde vanliga passen som tidigare att gälla i fem år.

  Om du önskar få passet eller identitetskortet skickat till ett konsulat tillkommer en utlämningsavgift om 18 EUR. Vid uthämtande på konsulat tillkommer en portoavgift på 4 EUR.

 • Ladda ner blanketter