Meny

Om utlandet Spanien

Ansökan om pass för barn under 18 år i Spanien

Svenska pass kan förnyas trots att giltighetstiden gått ut. Om passet inte är giltigt krävs dock att annan giltig fotolegitimation även medtas. Se Polisens hemsida för information om giltig fotolegitimation. Även spanska pass, ID-kort (DNI) samt körkort accepteras som giltig fotolegitimation.

Denna information gäller endast minderåriga (under 18 år) som redan har tilldelats person- eller samordningsnummer. För att utfärda ett pass till ett barn under 18 år krävs båda vårdnadshavarnas medgivande. Utöver detta krävs följande: 

Läs mer om Registrering av nyfödd & Samordningsnummer

 Följande krävs vid ansökan om pass för barn under 18 år:

  • Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet) tillsammans med minst en av sina vårdnadshavare. Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Föräldrarna ska ha inbokad tid för passansökan. Passtider för augusti publiceras i början av juli. Passtider som är bokningsbara är markerade i blått medan de tider som blivit bokade försvinner och syns därför inte i bokningssystemet. Boka tid on-line
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
  • Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in tillsammans med den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia).
  • Födelsebevis för barnet ska uppvisas, liksom beslut om barnets namn och samordningsnummer.
  • Föräldrarnas vigselbevis uppvisas i förekommande fall.
  • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.
  • Avgift för passet 150 EUR.
  • Pass för barn under 12 år har endast 3 års giltighet.

Observera! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Blankett för namnanmälan, SKV 7750, på Skatteverkets webbplats

Blankett passansökan/Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap
Blankett vårdnadshavares medgivande

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer