• Svenska

Om utlandet Slovenien

Samordningsnummer

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Samordningsnummer består liksom personnumret av tio siffror. De inledande sex siffrorna utgår från personens födelseuppgifter med den skillnaden att födelsedagen upphöjs med talet 60. Om en person som fått ett samordnings­nummer senare blir folkbokförd i Sverige ersätts samordnings­numret av ett personnummer.

Ansökan om samordningsnummer kan göras på Sveriges ambassad i Budapest eller vid konsulatet i Ljubljana. Vid ansökan om samordningsnummer till barn görs alltid prövning av svenskt medborgarskap för minst en vårdnadshavare. Barnet samt minst en vårdnadshavare behöver närvara vid ansökningstillfället.

Förfarande

Ansökan om samordningsnummer sker genom Skatteverkets blankett SKV 7750. Blanketten lämnas in personligen till Sveriges ambassad i Budapest eller till konsulatet i Ljubljana, tillsammans med följande handlingar i original:

  • Båda vårdnadshavarnas giltiga pass.
  • Barnets slovenska ID-kort eller folkbokföringsintyg som visar var barnet är folkbokfört. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
  • Barnets internationella födelsebevis där vårdnadshavarnas namn framgår.
  • Förlossnings- eller graviditetsintyg.
  • Vigselintyg, alternativt faderskapsbekräftelse/faderskapsdom om föräldrarna var ogifta vid barnets födelse.  
  • Om en förälder har ensam vårdnad av barnet måste detta styrkas med dokument.

Skatteverkets handläggningstid för ansökan om samordningsnummer är cirka sex till åtta veckor. Beslut om namn och samordningsnummer sänds av Skatteverket direkt till vårdnadshavarna med kopia till ambassaden.

Passansökan

Först efter att Skatteverket har fattat beslut om samordningsnummer kan passansökan för barnet göras. Efter beslut om samordningsnummer bör passansökan göras inom tre månader. Ambassadens information om passansökan för barn finns här. Tänk på att om du inte planerar att ansöka om svenskt pass till ditt barn behöver barnet inget samordningsnummer. Du kan i stället själv välja att skicka in en namnansökan direkt till Skatteverket.

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer