• Svenska

Om utlandet Schweiz

Nationellt ID-kort i Schweiz


Var vänlig och besök även vår sida "Att ansöka om pass i Schweiz". Där finns viktig information angående pass/ID-kort och ert besök på ambassaden.

Säkrare nationellt identitetskort
Den 2 augusti 2021 börjar passmyndigheterna att utfärda säkrare nationella identitetskort med
vissa synliga förändringar på kortets framsida. Säkerhetsåtgärderna och de visuella förändringarna
är i enlighet med en ny EU-förordning.

Nationella identitetskort som redan är utfärdade och i omlopp kommer att gälla under den tid som anges på kortet. Medborgaren behöver alltså inte ansöka om ett nytt nationellt identitetskort med anledning av de nya säkerhetskraven som gäller från och med den 2 augusti 2021.

EU-förordningen skärper säkerhetskraven för vissa identitets- och uppehållshandlingar och gäller bland annat för Sveriges nationella identitetskortt. Nationella identitetskort utfärdas till svenska
medborgare och kan, förutom identitetshandling, användas i stället för pass vid resor till alla länder inom Schengen och EU.

Fingeravtryck i nationella identitetskort
En viktig säkerhetsåtgärd är att sökandens fingeravtryck samlas in i samband med ansökan för att sparas i kortets chip. Barn under sex år och personer som av fysiska skäl inte kan lämna fingeravtryck undantas från kravet att lämna fingeravtryck.

Kortare giltighetstider
En annan säkerhetsåtgärd är att giltighetstiden för nationella identitetskort till barn under tolv år sänks från fem år till tre år. Giltighetstiden begränsas även till högst ett år för personer som av fysiska skäl är tillfälligt förhindrade att lämna fingeravtryck.

Skanningsmöjligheten, dvs att ansöka om nationell id-kort på distans är ej längre tillåten.

Med det nationella ID-kortet kan man resa till följande länder utan att medföra pass: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

  • Ansökan om nationellt ID-kort görs på samma sätt som en ansökan om ordinarie pass. Ansökan om ordinarie pass
  • Avgiften betalas vid ansökningstillfället med Postfinance- / Maestrokort eller kontant.
  • För utlämning av nationellt ID-kort vid konsulat tillkommer en portoavgift som betalas vid ansökningstillfället samt en utlämningsavgift som betalas kontakt när ID-kortet hämtas ut.

För ansökan om nationellt ID-kort i Sverige, se Polisens hemsida: Polisen

Tillbaka till sidan Att ansöka om pass i Schweiz.