Meny
  • Svenska

Om utlandet Saudiarabien

Ambassadens reseinformation

   

Senast uppdaterad 26 sep 2019, 13.38

Aktuella händelser

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Saudiarabien bedöms överlag vara stabilt, men sedan 2015 har ett antal terroristattacker genomförts på flera platser i landet. 

Regelbundet rapporteras om nedslag och gripanden av personer misstänkta för förberedelse till eller inblandning i terroristbrott. Enligt saudiska myndigheter har flera planerade terroristattacker kunnat avvärjas genom myndigheternas insatser. Ytterligare försök till terrorattentat är inte osannolika. Se vidare under avsnittet ”Terrorism”.

Kriget i Jemen har tidvis spillt över på saudiskt territorium, dels i form av gränsöverskridande strider, dels i form av missilattacker, framför allt i gränsnära områden. Se vidare under ”Avrådan” när det gäller Saudiarabiens gräns till Jemen.

Ansar Allah i Jemen har uttryckt att missilbeskjutningen kommer att fortgå så länge den saudiskledda koalitionen utför flygbombningar av rebellkontrollerade områden i Jemen.

Vid fem tillfällen har missiler från Jemen nått Riyadh. Detta skedde den 4 november och den 19 december 2017, natten mellan den 25-26 mars 2018 då tre missiler nådde Riyadh, den 11 april 2018, den 9 maj 2018 samt den 24 juni 2018. I samband med missilattacken den 25-26 mars 2018 dödades en person och två skadades. Saudiska myndigheter hävdar att alla tre missiler sköts ner och att den person som dödades träffades av fragment från en nedskjuten missil. Ingen av missilattackerna mot Riyadh har lett till några större materiella skador. Ytterligare missiler kan komma att avfyras från Jemen i riktning mot Riyadh. Det saudiska civilförsvaret har inget varningssystem som alerterar invånarna i Riyadh om en missil är på väg i riktning mot staden.  

Även om en missil skjuts ner kan nedfallande missilfragment orsaka skada. I samband med en missilattack rekommenderas att vistas inomhus på nedre våningsplan (eller källare om det finns) i ett rum med så få fönster och andra öppningar som möjligt. Vidare rekommenderas att följa rapporteringen i lokal och internationell media samt att följa lokala myndigheters anvisningar och råd.

Demonstrationer förekommer tidvis i området kring staden Qatif i östra Provinsen. I samband med sådana demonstrationer har det förekommit våldsamma sammanstötningar mellan demonstranter och säkerhetsstyrkor. Svenskar i Saudiarabien uppmanas att undvika demonstrationer och folksamlingar samt att nära följa utvecklingen via massmedier och instruktioner från landets myndigheter.

Brottsligheten i Saudiarabien är relativt låg.

Trafiken utgör ett stort säkerhetsproblem. Man bör iaktta största försiktighet vid stads- och landsvägskörning. Utfärder till öknen eller andra platser utanför stadsbebyggelse bör inte göras utan försiktighetsåtgärder.

Med hänvisning till de konservativa religiösa normer som gäller i Saudiarabien, bör viss försiktighet iakttas under vistelse i landet. Den religiösa polisens befogenheter har dock begränsats på senare tid.

Sedan slutet av juni 2018 får kvinnor köra bil i Saudiarabien. Kvinnor avråds från att använda allmänna kommunikationsmedel. Efter mörkrets inbrott bör kvinnor avstå även från taxiresor. Lagar och lokala sedvänjor begränsar starkt kvinnors rörelse- och handlingsfrihet och umgängeslivet är i stor utsträckning könssegregerat.

Ambassaden uppmanar samtliga svenskar i Saudiarabien att anmäla sig till ambassadens svensklista. http://www.swedenabroad.com/svensklistan

Terrorism

Mellan år 2003-2007 ägde ett antal terroristattacker riktade mot västerlänningar och utländska intressen rum. Attacker riktades mot bostadsområden, affärsverksamhet och saudiska myndighetspersoner. Vid flera tillfällen togs västerlänningar som gisslan med dödsfall som följd.

Säkerhetsstyrkorna har skördat framgångar i kampen mot terrorismen under de senaste åren men ytterligare försök att utföra terrordåd är inte osannolika. Enligt saudiska myndigheter har flera planerade terroristattacker kunnat avvärjas genom myndigheternas insatser.

Den 5 oktober 2017 dödades två misstänkta terrorister i Riyadh. Den 7 oktober 2017 attackerades det kungliga palatset i Jeddah av en beväpnad man. Två saudiska vakter dödades. Den 21 april 2019 genomfördes en terrorattack mot en byggnad tillhörandes inrikesministeriet i staden Zulfi ca 27 mil nordväst om Riyadh. Fyra misstänkta terrorister dödades. Deash har tagit på sig dådet.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring officiella byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader, i butikscentra och vid moskéer. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor. Särskild vaksamhet är påkallat i samband med religiösa högtider som t.ex. under fastemånaden ramadan. Flera terrordåd utfördes i samband med ramadan 2016.

Naturförhållanden och katastrofer

Risken för jordskalv, orkaner och andra naturkatastrofer bedöms vara låg. Miljörelaterade hot, till exempel konsekvenserna av olyckor på oljefält eller i raffinaderier, kan inte uteslutas.

I västra delarna av landet förekommer årliga översvämningar i samband med kraftig nederbörd. Då klimatet normalt är torrt blir vägarna snabbt vattensjuka, vilket påkallar försiktighet vid bilkörning i regn. Kraftiga sandstormar förekommer regelbundet.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare måste ha ett giltigt visum för att besöka Saudiarabien. Sedan september 2019 är det möjligt att ansöka om turistvisum för att besöka Saudiarabien. Svenska medborgare kan ansöka om eVisa online. För ytterligare information läs gärna vidare här:

www.visitsaudi.com

Pilgrimer som besöker landet för vallfärd, hajj och umrah, kan erhålla speciellt visum. Dessa visum innebär normalt geografiska begränsningar. Pilgrimer är även underkastade särskilda vaccinationskrav. Endast muslimer har tillgång till städerna Mecka och Medina.

Kontrollera alltid pass och viseringars giltighet före avresan och stanna inte kvar i landet efter giltighetens slut. Saudiarabien kräver att passet är giltigt i minst sex månader vid inresan. Notera även att den som reser med ett pass som innehåller viseringar och stämplar från Israel riskerar att nekas inresa i Saudiarabien.

Saudiarabien har infört biometrikrav vid inresa och utlänningar bosatta i landet uppmanas lämna fingeravtryck.

Saudiarabien erkänner enbart den nationalitet på vilken man rest in i landet, vilket lämnar litet utrymme för ambassaden att vid behov bistå svenskar med dubbelt medborgarskap som i landet är registrerade med annan nationalitet än sin svenska. Eftersom lagstiftningen och domstolarna ger gifta män stora befogenheter att bestämma över sin fru och sina barn rekommenderas att särskilt kvinnor och barn med dubbla medborgarskap reser till Saudiarabien på svenskt pass.

För mer information om viseringar, var vänlig kontakta Saudiarabiens ambassad i Stockholm: 

Royal Embassy of Saudi Arabia
Besöksadress: Sköldungagatan 5
Box 26073
100 41 Stockholm
Tel: 08-23 88 00

Utländsk arbetstagare måste ha en lokal sponsor för att få uppehålls/arbetstillstånd. Sponsorn (normalt arbetsgivaren) ombesörjer uppehålls- och arbetstillstånd (s.k. iqama) för arbetstagarens och hans/hennes familjemedlemmar.

Utlänningar som bor i Saudiarabien måste alltid bära uppehållstillståndet (iqama-kortet) på sig som id-handling. Då Saudiarabien inte accepterar dubbelt medborgarskap måste barn med saudiskt medborgarskap alltid resa ut ur Saudiarabien på sina saudiska pass, varför visering till Schengenländerna och/eller annat land är nödvändig. 

Saudiarabien upprätthåller strikt införselförbud vad gäller ett antal produkter, däribland all form av alkohol, griskött, narkotiska preparat, vapen, publikationer som anses ha osedligt eller annat olämpligt innehåll, biblar, kors, andra icke-islamiska religiösa symboler, jul/påskdekorationer samt sådant som kan anses bryta mot Islams bud och lokala tillämpning.

Införsel av läkemedel, som kan betraktas som narkotiska preparat är förbjudet. Detta gäller även läkemedel (inklusive psykofarmaka) utskrivna av läkare. 

Införsel eller konsumtion av förbjudna produkter kan leda till mycket hårda straff.

Förenade Arabemiraten publicerade den 15 november 2014 en lista på terroristorganisationer, i enlighet med dess federala lag om bekämpning av terrorbrott (7/2014). Där återfinns den svenska paraplyorganisationen Islamiska Förbundet i Sverige och den internationella hjälporganisationen Islamic Relief.

Listan har trätt i kraft men ambassaden känner inte till något konkret fall vid vilket den hittills åberopats. De som i så fall kan beröras är personer med någon form av anknytning till en listad organisation. Det finns ett omfattande avtal om säkerhetssamarbete mellan länderna i Gulf Cooperation Council (GCC), vilket också innebär att en misstänkt person kan utlämnas från ett land till ett annat.

Med anledning av den rådande politiska situationen mellan Saudiarabien och Qatar, flyger Qatar Airways för närvarande inte till eller från Saudiarabien.

Hälso- och sjukvård

Ett flertal sjukhus och vårdcentraler med modern sjukvård, utrustning, medicin samt engelsktalande sjukvårdspersonal finns att tillgå, i synnerhet i de större städerna. Relativt välsorterade apotek finns och många mediciner kräver inte recept från läkare. Sjukhusen bedrivs ofta kommersiellt, men viss gratis sjukvård erbjuds muslimska pilgrimer i Mecka, Medina och Jeddah.

Vårdkostnaderna kan vara höga på privata sjukhus och förskottsbetalning krävs normalt. Se därför till att reseförsäkringen har god täckning och även omfattar hemtransport vid allvarlig sjukdom. Kontakta försäkringsbolaget om de regler som tillämpas innan avresan.

Saudiarabien har en väl fungerande kontrollapparat för livsmedelshygien i butiker och restauranger. Viss försiktighet bör dock iakttas beträffande tillfälliga restauranger/serveringar under Hajj-säsongen. Kranvattnet är drickbart, men på grund av dess mycket höga salt- och mineralhalt föredrar många flaskvatten.

Fall av fågelinfluensa och svininfluensa har förekommit, liksom fall av denguefeber. I vissa delar av landet förekommer malariamygg. Antalet fall av coronaviruset MERS-CoV har ökat på Arabiska halvön men förefaller ha stabiliserats. Det förekommer löpande rapporter om nya fall, varför det är viktigt att följa utvecklingen. Detta kan göras via saudiska hälsoministeriet, Folkhälsomyndigheten och Världshälsoorganisationen.  Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC uppmanar resande och EU-medborgare boende i områden där MERS-CoV sprids att vidta följande försiktighetsåtgärder:

 •Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
• Äta väl genomstekt eller kokt mat, skölja grönsaker och frukt väl och undvika opastöriserade produkter, i synnerhet kamelmjölk.
•Undvika kontakt med djur, i synnerhet kameler. Skydda sig vid kontakt med personer som är sjuka med luftvägssymtom, diarré eller andra infektionssymptom.
•Rådfråga läkare inför resa om man lider av någon kronisk sjukdom som kan öka risken att insjukna.

Hälsoministeriet i Saudiarabien vidtar varje år en rad försiktighetsåtgärder för att skydda pilgrimer från smittsamma sjukdomar. Ankommande pilgrimer screenas för en del sjukdomar, man ställer krav på vissa vaccinationer och ger rekommendation om andra. WHO utfärdar reseråd för pilgrimer som reser på umrah och hajj. Det är viktigt för personer som planerar en resa till Mekka att tidigt ta kontakt med vaccinationscentral eller liknande så att de krav och råd om vaccinationer som finns kan omhändertas. Liksom vid andra sjukdomar utomlands har den enskilde ett ansvar för sin egen hälsa och sjukvård, om sådan skulle bli nödvändigt. Om man efter resan blir sjuk är det viktigt att informera vården om att man varit i Saudiarabien så att vårdpersonalen är medveten om detta.

 

Lokala lagar och sedvänjor

Islam är landets officiella religion och genomsyrar samhällslivet. All annan publik religionsutövning, missionsverksamhet och uppvisande av religiösa symboler/litteratur etc är förbjuden. Normerna för hur människor ska uppföra sig offentligt är strikt konservativa. Tillämpningen av reglerna varierar dock inom landet.

Rättsskipningen och bestraffningssystemet bygger på Koranen och muslimsk tradition. Döds- och kroppsstraff förekommer, även för utlänningar.

Narkotikabrott bestraffas mycket hårt, inklusive med dödsstraff.

Reglerna för umgänge mellan kvinnor och män omöjliggör ett västerländskt levnadssätt och påbjuder anpassning till de lokala sedvänjorna. Den saudiska sedlighetspolisen (muttawan) övervakar traditionellt efterlevnaden av religiösa traditioner och moralregler.  Utlänningar har arresterats och deporterats för brott mot dessa regler. Kvinnor och män som vistas tillsammans kan uppmanas att uppvisa intyg på att de är äkta makar, för att undvika trakasserier eller annan påföljd. Sedlighetspolisens befogenheter har dock inskränkts kraftigt under senare tid.

Kvinnor förutsätts klä sig konservativt. På offentlig plats påbjuds att kvinnor både bär svart fotsid kappa (s.k. abaya). Kvinnor står under manligt förmyndarskap. Sedan början av 2008 tillåts ensamma kvinnor ta in på saudiska hotell.

På vissa restauranger finns familjeavdelningar. Banker och postkontor har ofta separata avdelningar för kvinnliga kunder. På senare tid finns tecken på att könsuppdelningen luckrats upp i viss utsträckning. 

Öppet homosexuella handlingar betraktas som ett brott enligt landets lagar.

Importerad och inhemsk skriftlig och audiovisuell media och litteratur censureras. Att dansa, spela musik eller visa film offentligt har tidigare varit förbjudet men det pågår en social reformprocess i Saudiarabien. Konserter förekommer numera, biografer har öppnat, kvinnor tillåts köra bil och gå på fotbollsmatcher etc. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten är låg. I begränsad omfattning förekommer dock bilstölder och väskryckningar. Demonstrationer och offentliga möten är olagliga.

Trafiksäkerhet

Vägnätet är av god kvalitet. Trafiken är tät, snabb och olycksbenägen. Bilolyckor förekommer ofta och utländska bilförare riskerar att bli betraktade som vållande. Ett bra val av fordon kan minska skaderiskerna.

 Vid en trafikolycka som leder till personskada kan alla involverade personer tas in för förhör. Förarna hålls ibland i förvar tills vållandefrågan avgjorts och reparationer betalats.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att vara rätt försäkrad när man reser till Saudiarabien. Resenären bör förvissa sig om att man har en reseförsäkring innan man åker, exempelvis genom att kontrollera att en reseförsäkring ingår i hemförsäkringen eller genom att skaffa sig  en reseförsäkring på annat sätt. Med en reseförsäkring kan man få hjälp om man blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

Den som inte har en giltig försäkring löper stor risk att tvingas använda besparingar eller ta stora lån för att klara dyra sjukvårdskostnader och i allvarligare fall även ambulanstransport hem.

Resa i landet

Övriga upplysningar

Svenskar, som avser att resa runt i Saudiarabien på egen hand, eller vistas/bo där under längre period, bör anmäla sig till ambassaden, lämna kopia på pass och uppgift om kontaktperson i Sverige.

För att ambassaden skall kunna hålla förteckningen uppdaterad är det av största vikt att man även meddelar ändrade förhållanden (ny adress, telefon/mobilnummer, e-mail, familjesammansättning etc) och att man avregistrerar sig när man definitivt lämnar landet.

Ambassadens förteckning över svenska medborgare i landet är avsedd att användas i nödsituationer.

Det är lämpligt att medta ambassadens kontakttelefonnummer (tel. +966-11-880 67 00) vid resa ute i landet. Via detta nummer kan även UD:s konsulära jour nås när ambassaden är stängd. Ambassaden nås även per epost på ambassaden.riyadh@gov.se.