• Svenska

Om utlandet Saudiarabien

Avrådan

Saudiarabien – avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 15 oktober 2020 beslutat om att ändra avrådan för resor till Saudiarabien. Följande avrådan gäller:

UD avråder från alla resor till Saudiarabiens gränsområde mot Jemen, upp till ett avstånd om 50 kilometer från den jemenitiska gränsen. Avrådan gäller tills vidare.


Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 09 jun 2024, 09.48

Aktuella händelser

För tillfället finns inga aktuella händelser att rapportera.

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Saudiarabien bedöms överlag vara stabilt, men den oroliga politiska situationen i regionen och de terroristattacker som genomförts de senaste åren gör att nya angrepp inte kan uteslutas.

Kriget i Jemen har tidvis spillt över på saudiskt territorium, dels i form av gränsöverskridande strider, dels i form av missilattacker, framför allt i omedelbara gränsnära områden och mot viktig infrastruktur liksom olje- och militäranläggningar. Flera sådana attacker har ägt rum de senaste åren. Ibland riktas denna typ av missilattacker även mot huvudstaden Riyadh. Den politiska situationen är instabil och perioder av lugn varvas med en eskalering. Ambassaden uppmanar resenärer i södra delarna av Saudiarabien och resenärer som befinner sig i närheten av ovan nämnda infrastruktur att iaktta vaksamhet, att följa rapporteringen i lokal och internationell media samt att följa lokala myndigheters anvisningar och råd. Se vidare under Saudiarabien - avrådan när det gäller Saudiarabiens gräns mot Jemen.

Demonstrationer och folksamlingar förekommer sällan. Om så sker uppmanas svenskar i allmänhet att undvika dessa.

Ambassaden uppmanar samtliga svenskar i Saudiarabien att anmäla sig till ambassadens svensklista. Uppgifterna kan vid behov användas av ambassaden för att snabbt kunna kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba dig under en vistelse i landet. Uppgifterna sparas enbart under den tid man själv angett och tas sedan automatiskt bort. 

Terrorism

Antalet terrorrelaterade incidenter har minskat i antal de senaste åren. Nedan listas de större händelserna. I juni 2023 attackerades det amerikanska generalkonsulatet i Jeddah av en enskild gärningsman. I augusti 2022 sprängde en självmordsbombare sig själv till döds i Jeddah, fyra skadades. I december 2021 detonerades en sprängladdning i Jeddah mot en fransk deltagare i den saudiska sträckan av Paris-Dakarrallyt. I november 2020 detonerades en sprängladdning under en minneshögtid över första världskriget på en icke-muslimsk gravplats i Jeddah. Ingen omkom men flera personer uppges ha skadats. Islamiska staten/Daesh har tagit på sig dådet. I oktober 2020 attackerades en vakt utanför det franska konsulatet i Jeddah med ett vasst föremål. I december 2019 meddelade saudiska myndigheter att de avvärjt en terrorattack i Östra provinsen.

Det rapporteras ibland om nedslag och gripanden av personer misstänkta för förberedelse till eller inblandning i terroristbrott. Enligt saudiska myndigheter har ett antal planerade terroristattacker kunnat avvärjas genom myndigheternas insatser. Ytterligare försök till terrorattentat kan inte uteslutas.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet. Uppmärksamhet på sin omgivning fordras, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring officiella byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader, i butikscentra och vid moskéer. Det är viktigt att hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor. 

Naturförhållanden och katastrofer

Risken för jordskalv, orkaner och andra naturkatastrofer bedöms vara låg. Miljörelaterade hot, till exempel konsekvenserna av olyckor eller attacker mot oljefält eller i raffinaderier, kan inte uteslutas. Aramcos oljeanläggningar angreps i september 2019, dock utan miljöpåverkan.

I västra delarna av landet förekommer årliga översvämningar i samband med kraftig nederbörd. Då klimatet normalt är torrt blir vägarna snabbt vattensjuka, vilket påkallar försiktighet vid bilkörning i regn.

Kraftiga sandstormar förekommer regelbundet.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare som besöker Saudiarabien måste ha ett giltigt visum. Sedan september 2019 är det möjligt att ansöka om turistvisum för att besöka Saudiarabien. Svenska medborgare kan ansöka om eVisa online. För ytterligare information läs vidare på hemsidan www.visitsaudi.com

Pilgrimer som besöker landet för vallfärd, hajj, måste erhålla speciellt visum. Detta visum innebär normalt geografiska begränsningar. Endast muslimer har tillgång till staden Mecka.

Saudiarabien har infört biometrikrav vid inresa och utlänningar behöver lämna fingeravtryck.

Saudiarabien accepterar inte dubbelt medborgarskap och erkänner enbart den nationalitet på vilken inresa till landet har skett. Detta lämnar litet utrymme för ambassaden att vid behov bistå svenskar som har dubbelt medborgarskap och som i landet är registrerade under annan nationalitet än den svenska.

Utländsk arbetstagare måste ha en lokal sponsor för att få uppehålls- och arbetstillstånd. Sponsorn (normalt arbetsgivaren) ombesörjer uppehålls/arbetstillstånd (så kallat iqama) för arbetstagaren och familjemedlemmar. Utlänningar som bor i Saudiarabien måste alltid bära med sig uppehållstillståndet (iqama-kortet) såsom ID-handling.

Kontrollera alltid pass och viseringars giltighet före avresan och stanna inte kvar i landet efter giltighetens slut. Saudiarabien kräver att passet är giltigt i minst sex månader vid inresan.

Saudiarabien upprätthåller strikt införselförbud vad gäller ett antal produkter, däribland all form av alkohol, griskött, tidningar som anses ha olämpligt innehåll och icke-islamiska religiösa symboler.

Införsel av läkemedel som kan betraktas som narkotiska preparat är förbjudet. Detta gäller även läkemedel (inklusive psykofarmaka) utskrivna av läkare.

Införsel av förbjudna produkter kan leda till mycket hårda straff.

För mer information om viseringar och inresebestämmelser var vänlig kontakta Saudiarabiens ambassad i Stockholm: 

Royal Embassy of Saudi Arabia
Besöksadress: Sköldungagatan 5
Box 26073
100 41 Stockholm
Tel: 08-23 88 00

Hälso- och sjukvård

Reseinformation med anledning av corona

Den 13 juni 2022 tog saudiska myndigheter bort sina covid-relaterade reserestriktioner.

Personer som testar positivt för covid-19 på plats i Saudiarabien, eller som annars har hälsofrågor kopplat till coronaviruset, kan ringa hälsoministeriet på kortnummer 937 eller ta del av information och förhållningsregler från ministeriet på följande hemsida Covid19Awareness.sa.Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. 

Hälso- och sjukvård i Saudiarabien

Ett flertal sjukhus och vårdcentraler med modern sjukvård, utrustning, medicin samt engelsktalande sjukvårdspersonal finns att tillgå, i synnerhet i de större städerna. Relativt välsorterade apotek finns och många mediciner kräver inte recept från läkare. Sjukhusen bedrivs ofta kommersiellt, men viss gratis sjukvård erbjuds muslimska pilgrimer i Mecka, Medina och Jeddah.

Vårdkostnaderna kan vara höga på privata sjukhus och förskottsbetalning krävs normalt. Se därför till att reseförsäkringen har god täckning och även omfattar hemtransport vid allvarlig sjukdom. Kontakta försäkringsbolaget om de regler som tillämpas innan avresan.

Saudiarabien har en väl fungerande kontrollapparat för livsmedelshygien i butiker och restauranger. Viss försiktighet bör dock iakttas beträffande tillfälliga restauranger/serveringar under vallfärden /hajj. Kranvattnet är drickbart, men på grund av dess mycket höga salt- och mineralhalt föredrar många flaskvatten.

Fall av fågelinfluensa och svininfluensa har förekommit, liksom fall av denguefeber. I vissa delar av landet förekommer malariamyggor. 

Hälsoministeriet i Saudiarabien vidtar varje år en rad försiktighetsåtgärder för att skydda pilgrimer från smittsamma sjukdomar. Ankommande pilgrimer screenas för en del sjukdomar, man ställer krav på vissa vaccinationer och ger rekommendation om andra. WHO utfärdar reseråd för pilgrimer som reser på umrah och hajj. Det är viktigt för personer som planerar en resa till Mecka att tidigt ta kontakt med vaccinationscentral eller liknande så att de krav och råd om vaccinationer som finns kan omhändertas. Liksom vid andra sjukdomar utomlands har den enskilde ett ansvar för sin egen hälsa och sjukvård, om sådan skulle bli nödvändigt.

Lokala lagar och sedvänjor

Islam är landets officiella religion och genomsyrar samhällslivet. All annan publik religionsutövning, missionsverksamhet och uppvisande av religiösa symboler/litteratur och liknande är förbjuden. Normerna för hur människor ska uppföra sig offentligt är strikt konservativa. Tillämpningen av reglerna varierar dock inom landet.

Rättsskipningen och bestraffningssystemet bygger på Koranen och muslimsk tradition. Dödsstraffet förekommer fortfarande, även för utlänningar. Narkotikabrott bestraffas mycket hårt, inklusive med dödsstraff. Öppet homosexuella handlingar betraktas som ett brott enligt landets lagar.

Sedan ett par år tillbaka genomför den saudiska regeringen ett reformprogram som har liberaliserat lagstiftning och tillämpning på olika områden, bland annat vad gäller kvinnors rättigheter. Sedlighetspolisen är ej längre verksam, kvinnor kan köra bil och resa utan tillstånd. I slutet av 2019 avskaffades förmyndarskapet formellt och Saudiarabien öppnade för första gången upp för turism. Med hänvisning till de konservativa religiösa normer som gäller i Saudiarabien, bör trots reformerna viss försiktighet iakttas under vistelse i landet. Besökare bör respektera de sociala normer och traditioner som alltjämt präglar landet, särskilt på landsbygden utanför de stora städerna. Lokala sedvänjor begränsar fortfarande i viss utsträckning kvinnors rörelse- och handlingsfrihet och umgängeslivet är i stor utsträckning könssegrerat.

Besökare, både kvinnor och män, förväntas ha en återhållsam och respektfull klädsel där armar, axlar och ben täcks. Det tidigare påbudet för kvinnor att bära fotsid kappa (så kallad abaya) på offentlig plats är avskaffat, men klädesplagget bärs fortsatt av lokalbefolkningen. Även västerländska kvinnor väljer därför fortsatt att i stor utsträckning bära detta klädesplagg. Sedan början av 2018 tillåts enskilda kvinnor ta in på saudiska hotell och sedan 2019 ogifta västerländska par likaså.

Restauranger, banker och postkontor har traditionellt sett haft separata avdelningar för kvinnliga kunder. På senare tid har könsuppdelningen emellertid luckras upp i framför allt storstäderna. 

Importerad och inhemsk skriftlig och audiovisuell media och litteratur censureras. Att dansa, spela musik eller visa film offentligt har tidigare varit förbjudet. Konserter förekommer numera, biografer har öppnat, kvinnor tillåts gå på fotbollsmatcher och en storskalig satsning görs på underhållnings- och turistsektorn.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Saudiarabien är relativt låg. I begränsad omfattning förekommer bilstölder och väskryckningar. 

Demonstrationer och offentliga möten är olagliga.

Kontakta lokal polis på kortnummer 999 för att anmäla brott.

Trafiksäkerhet

Trafiken utgör ett stort säkerhetsproblem. Största försiktighet bör iakttas vid stads- och landsvägskörning. Utfärder till öknen eller andra platser utanför stadsbebyggelse bör föregås av grundläggande försiktighetsåtgärder. 

Vägnätet är av god kvalitet. Trafiken är dock tät, snabb och olycksbenägen. Bilolyckor förekommer ofta och utländska bilförare riskerar att bli betraktade som vållande. Ett bra val av fordon kan minska skaderiskerna.

Vid en trafikolycka som leder till personskada kan alla involverade personer tas in för förhör. Förarna hålls ibland i förvar tills vållandefrågan avgjorts och reparationer betalats.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att vara rätt försäkrad vid resa till Saudiarabien. Resenären bör förvissa sig om att ha en reseförsäkring innan avresa, exempelvis genom att kontrollera att en reseförsäkring ingår i hemförsäkringen eller genom att skaffa sig en reseförsäkring på annat sätt. Med en reseförsäkring går det att få hjälp vid sjukdom, skada eller behov av sjuktransport till Sverige.

Den som inte har en giltig försäkring löper stor risk att tvingas använda besparingar eller ta stora lån för att klara dyra sjukvårdskostnader och i allvarligare fall även ambulanstransport hem.

Övriga upplysningar

Det är lämpligt att medta ambassadens telefonnummer (+966-11-880 67 00) vid resa ute i landet. Via detta nummer kan även UD:s konsulära jour nås när ambassaden är stängd. Ambassaden nås även per e-post på ambassaden.riyadh@gov.se.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer